Отчётные материалы ПЦФ 2018

Отчётно-исследовательские материалы Института в рамках проекта по переводу казахской письменной системы на латинскую графику (за 2018 год).


Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде дайындалған “Латынграфикалы жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық базасын әзірлеу” атты жобасының 2018 жылғы есебі

ХХ ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ СӨЗДІКТЕР ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҰСТАНЫМДАР (ТАРИХИ-РЕТРОСПЕКТИВТІ ТАЛДАУ)

ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӨШІРУДІҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ҚАЗАҚ АНТРОПОНИМДЕРІН ТРАНСЛИТЕРАЦИЯЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

КИРИЛЛ ЖӘНЕ ЛАТЫН ГРАФИКАЛАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ЕСІМДЕРІ МЕН ФАМИЛИЯЛАРЫНЫҢ ПАРАЛЛЕЛЬ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

ҚАЗАҚ ГРАФЕМАЛАРЫНЫҢ ЖИІЛІК СӨЗДІГІ

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ОРФОЭПИЯЛЫҚ СӨЗДІГІНІҢ ПРОСПЕКТІСІ

«ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ТІРКЕСІМДЕР СӨЗДІГІ» ЖОБАСЫ (А-Қ)

«ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАРЫСПАЛЫ СӨЗДЕР СӨЗДІГІ» ЖОБАСЫ (А-Қ әріптері бойынша)

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢА ЛАТЫН ГРАФИКАЛЫ ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИІ БОЙЫНША ОРФОГРАФИЯЛАУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ҚАЗАҚ ОРФОГРАФИЯСЫНЫҢ АНЫҚТАҒЫШЫ

Н. Уәлиев – МОНОГРАФИЯ (Графика. Орфография. Орфоэпия)

ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА (аналитическая справка)

 

 

 

0 Поделились

Читайте также: