ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Уәли, Н. М. Қазақ тілі. Сөз мәдениеті

Жұбанов, А. Қ. Қолданбалы тіл білімінің мәселелері, Вопросы прикладного языкознания

Жанұзақов, Т. Ғылым жолындағы ғұмыр

Рысберген, Қ.Қ. Қазақ топонимиясының лингвокогнитивтік және этномәдени негіздері

ҚАЙДАР Ə. ТІЛ-ҒҰМЫР

СЫЗДЫҚ Р. ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАҒЫШЫ

Қ.Есенова, А.Әмірбекова, Г.Мамырбекова — ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШІРУДЕГІ КЕЙБІР ОРФОГРАФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

ОНОМАСТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҚТЫҢ ПЕРСПЕКТИВТІК ДАМУ ЖОСПАРЫ