ҒЫЛЫМИ ӨНІМДЕР

АНЫҚТАҒЫШ
BR05236377
Латынграфикалы жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық базасын әзірлеу атты бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру