МЕДИА ҚЫЗМЕТІ

ДӘРІСТЕР

Тіл әлемі
 1. Жаңа әліпбидің негізгі түрткіжайттары
 2. Жаңа әліпби стратегиясы. Ұлт болашағы үшін мәні
 3. Жазудың мақсаты
 4. Жаңа әліпбиді меңгерту үшін қажетті білімдер
 5. Дыбыс, фонема, графема қатынасы ж/е оның қазақ жазуы туралы ғылыми түсінік қалыптастырудағы рөлі
 6. Латын графикалық қазақ әліпбиінің графема құрамы және графемалардың фонемдік, дыбыстық мазмұны
 7. Қазақ әліпбиіндегі фонемдік мазмұны күрделі әріптер
 8. Латын графикалы әліпби негізіндегі жаңа емленің басты және қосалқы принциптері туралы
 9. Емле ережелерінің фонематикалық және морфологиялық принциптерінің арасында айырмашылық
 10. Жаңа емле ережелеріндегі жаңалықтар мазмұны мен құрылысы
 11. Жаңа емледегі жаңалықтар. Шеттілдік сөздердің емлесі
 12. Латында таңба салынбаған кириллдегі әріптердің емлесі
 13. Жаңа емледегі жаңалықтар дауыссыз және дауысты дыбыстарды таңбалайтын әріптер
 14. Жаңа емледегі жаңалықтар. Сөздердің босаралықты, қосаралықты және босаралықсыз таңбалануы
 15. Дауыссыз дыбыстардың тіркесіне аяқталатын шеттілдік сөздердің емлесі
 16. Жаңа әліпбидегі қазақ жазуының болашағы. Проблемалары мен шешу жолдары
 17. Ауызша және жазба тіл
 18. Қазіргі қазақ орфографиясындағы мәселелер, орфографиялық норма түрлері
 19. Сөздердің бірге жазылуының мағыналық белгісі
 20. Қосымшалар арқылы бірге жазылатын сөздердің емлесі
 21. Лексикаланған тұрақты тіркестердің емлесі