ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР

БНҚ жобалары
2018-2020
ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ЖАҢА ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БАЗАСЫН ӘЗІРЛЕУ
2018 -2020 жылдарға арналған BR05236377 ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ЖАҢА ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИ НЕГІЗІНДЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БАЗАСЫН ӘЗІРЛЕУ атты бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруды сәтті іске асырды.
Мақсаты: қазақ жазуын қазақы латынграфикалық әліпбидің бірыңғай ұлттық стандарты негізінде жаңғыртудың ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық лингвистикалық мәселелерін әзірлеу.
Негізгі нәтижелері: Жобаның ғылыми жаңалығы мен маңыздылығы қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық лингвистикалық мәселелерін зерттеу ҚР Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында (12.04.2017 ж.) көрсетілген тапсырманы орындау мақсатында әзірленген қазақ латынграфикалық әліпбиінің бірыңғай ұлттық стандартының негізінде жүзеге асуымен ерекшеленеді. Нәтижесінде: 1 анықтағыш, 3 жинақ-кітап, 1 сөздік, 2 проспект, 1 ереже, қазақ мәтіндерін кирилл графикасынан латын негізді жаңа әліпбиге қайта кодтауға арналған ІТ-қосымшасы, жаңа латынграфикалы әліпби негізді көлемі 2 млн. сөзқолданыстан тұратын қазақ тілінің мәтіндер корпусы, шетелдік және отандық басылымдарда 50-ден аса мақала жарық көрді, БАҚ-та және массмедиада сұхбаттар берілді


2021-2022
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИГЕ КӨШІРУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ЖАҢАРТЫЛҒАН НОРМАТИВТІК СӨЗДІКТЕР МЕН АКАДЕМИЯЛЫҚ БАСЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ
2021-2022 жылдарға арналған OR11465483 МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ ЛАТЫНГРАФИКАЛЫ ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИГЕ КӨШІРУДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ЖАҢАРТЫЛҒАН НОРМАТИВТІК СӨЗДІКТЕР МЕН АКАДЕМИЯЛЫҚ БАСЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ атты бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру іске асырылып жатыр.
Мақсаты: қоғамдық өмірдің барлық саласындағы тілдік коммуникация сапасы мен тиімділігін және тіл өміршеңдігін қамтамасыз ететін мемлекеттік тілдің жаңа латынграфикалы әліпби негізіндегі жаңартылған нормативтік, ортологиялық, корпустық базасын әзірлеу және жетілдіру.
Зерттеу жұмысы бойынша 20221 жылы төмендегідей нәтижелер алынды: - жоғары импакт-факторы бар рецензияланатын журналда 1 мақала (Scopus); - нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік ғылыми журналдағы 3 мақала; - ҚР БҒМ БҒСҚК ұсынған ғылыми журналдарда 8 мақала; - республикалық ғылыми басылымдарда 15 мақала; - халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларда 17 мақала, - 4 авторлық куәлік; - қазақ мәтіндерінің ішкорпустар көлемі шамамен 10 миллион сөзқолданыс; - БАҚ-та, ТВ-да 40 ғылыми және ғылыми-көпшілік мақалалар, сұхбаттар; - 6 дөңгелек үстел өткізілді; - 5 ғылыми-теориялық конференция өткізілді; - 7 лингвистикалық семинар ұйымдастырылды; - 1 монография жарияланды. - 1 конференция материалдарының жинағы жарияланды.


2022-2023
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ АҚПАРАТТЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАЗАСЫ РЕТІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҰЛТТЫҚ КОРПУСЫН ӘЗІРЛЕУ: ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

2022-2023 жылдарға арналған BR11765619 МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ АҚПАРАТТЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАЗАСЫ РЕТІНДЕГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҰЛТТЫҚ КОРПУСЫН ӘЗІРЛЕУ: ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ОҚЫТУ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ атты бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру жобасы Ұлттық ғылыми кеңеспен мақұлданды.
Мақсаты: қазақ тілінің тарихы, даму динамикасы, бүгінгі жағдайы туралы жан-жақты ақпарат беретін әрі қоғамның алуан түрлі тілтанымдық мұқтажын өтейтін, ғылыми-зерттеу және оқыту Интернет-ресурсы ретіндегі цифрланған мәтіндік базасының көлемі 40 млн сөзқолданыстан тұратын, терең аннотацияланған, теңгерімді, репрезентативті ҚТҰК әзірлеу және қызметін қамтамасыз ету
Күтілетін негізгі нәтижелер: ҚТҰК-тің цифрланған мәтіндер базасының көлемі 40 млн. сөзқолданысқа жеткізіледі, белгіленімдері мен іздеу жүйесін және ішкорпус түрлерін әзірлеу технологиясына, ғылыми-зертnеу жұмыстарына, сондай-ақ тіл оқып-үйрену, оқыту процесінде корпусты тиімді пайдаланудың әдіс-тәсілдерін сипаттайтын білімдер жинақталған Корпустық лингвистика саласы бойынша 1 ғылыми монография; 4 қолданбалы IT-бағдарлама; ҚТҰК-ны пайдалану туралы 1 анықтамалық нұсқаулық, 1 ҚТҰК жетілген сайты дайындалады.