бөлімдер

Тіл тарихы және түркітану бөлімі

Тарихи
Тіл тарихы мен диалектология бойынша ғылыми мәселелердің академиялық тұрғыдан қарастырылуы мен зерттелуі XX ғасырдың 40-ыншы жылдарында басталды. Ол белгілі ғалымдар Н. Сауранбаев, І. Кеңесбаев, С. Аманжолов, М. Балақаевтардың ғылыми-зерттеушілік, ғылыми- ұйымдастырушылық жұмыстарымен, қорғалған диссертациялық еңбектерімен тығыз байланысты болды. Әсіресе Н. Сауранбаев пен І. Кеңесбаев, 1940-50 жж. тіл саласын басқара отырып, қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясының дамуына зор үлес қосты.

Нығмет Сауранбаевтың 1943 ж. қорғалған «Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер жүйесі» атты, Ісмет Кеңесбаевтың 1944 ж. қорғалған «Қазақ тіліндегі тиянақты сөз тіркестері» атты докторлық еңбектері тікелей болмаса да, жанама түрде қазақ тілі тарихының мәселелерін көтерді. Н. Сауранбаев өзінің 1948 ж. Академия Хабаршысында жарияланған «Некоторые черты древнекипчакского языка» атты мақаласында қазақ тілінің көне қыпшақ тілінің тікелей мұрагері болып табылатынын дәлелдеді. 1954 ж. шығыстанушылардың Кембридж қаласында өткен халықаралық конгресінде «К вопросу об образовании казахского языка» деген тақырыпта үлкен баяндама жасады. Ғалым өз өмірінің соңғы жылдарында Тіл-әдебиет институтындағы «қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы» бөлімін басқарды.

Сәрсен Аманжоловтың 1959 ж. жарық көрген «Вопросы диалектологии и истории языка» атты еңбегі – тіл біліміндегі қазақ диалектологиясы мен қазақ тілінің тарихы бойынша жазылған сүбелі еңбек болды. Өз алдына жеке отау тіккен Тіл институтына 1961-1978 жж. басшылық жасаған академик І. Кеңесбаев тіл тарихы, диалектология салаларының кеңінен қанат жайып, өркендей дамуына зор еңбек сіңірді. 1960-жылдары М. Балақаев қазақ әдеби тілінің тарихы бойынша жұмыстарға басшылық жасады. Бұлардан да басқа қазақ әдеби тілі тарихын зерттеудің жеке мәселелеріне арнап мақалалар жазған, пікірлерін білдірген Ғ. Мұсабаев, А. Ысқақов тәрізді аға буын ғалымдар болды. Бұлардың тіл тарихына, қазақ әдеби тілінің сыр-сипатына, даму бағытына қатысты айтылған пікірлері мен ұстанымдары кейінгі зерттеушілерге ой салып, пікір сайысына қатыстырып, ғылыми ізденіс жолдарын сілтеген, мұрындық болғанын айту керек.

Қазақ диалектологиясы қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері мен сөйленістерін арнайы зерттейтін ғылыми саласы ретінде 1930-жылдардың аяғынан бастап қалыптаса бастады. Халықтың ауызекі сөйлеу тіліндегі өзгешеліктерді жинауға арналған бірінші экспедиция (Нарынқол, Кеген, Нұра, Мақтаарал аудандарындағы) 1937 ж. профессор І. Кеңесбаевтың басшылығымен қолға алынды. 1939 ж. Маңғыстау, 1940 ж. Орда қазақтарының тіліндегі өзгешеліктер зерттелді. 1945 ж. Тіл мен әдебиет институтында қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясын зерттейтін арнаулы бөлім құрылуымен байланысты халық тіліндегі өзгешеліктерді жинау жұмысы жандана түсті. 1945 ж. Қазақ КСР Ғылым Академиясы Тіл мен әдебиет институты кезінде құрылған «Қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясы» бөлімінің алғашқы меңгерушісі (1945-1954 жылдары) филология ғылымдарының кандидаты Ж. Досқараев, одан кейінгі жылдары бөлімді Ш. Сарыбаев, Н. Сауранбаев басқарды. Аталған ғалымдардың бөлімге жетекшілік еткен кезеңде тіл тарихы мен диалектология мәселесіне арналған өзекті тақырыптар нысан ретінде алынып, диссертациялар қорғалды. Ж. Досқараев «Оңтүстік диалектісінің кейбір мәселелері» (1945) деген тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап, 40 жыл бойы үзбей диалектологиялық экспедицияларға қатысып, зерттеулер жазып, қазақ диалектологиясының қалыптасуына үлес қосты. 1950-1960 жж. диалектология саласының дамуында, еліміздегі, сондай-ақ оның сыртындағы диалектілік ерекшеліктерді жинастыру ісін ғылыми жолға қоюда, оларды зерттеп-зерделеп, ғылыми жинақтар шығаруда, ғылыми монографиялар дайындауда, жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтар жазуда Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың ерекше зор еңбек сіңіргендігін айту қажет.

Қазақ диалектологиясының жеке ғылым болып қалыптасуына көп еңбек сіңірген С. Аманжолов ұзақ жылдар бойы жоғары оқу орындарында осы пәннен дәріс беріп, маман дайындау ісіне үлес қосты. Диалектілердің даму сипаты, айырым белгілері, тайпалық тілдермен байланысы, ұлттық әдеби тілдің диалектілік негізі сияқты мәселелерге қатысты ғылыми тұжырым жасаған, күрделі еңбегі – «Қазақ тілінің негізгі проблемалары» деген тақырыптағы докгорлық диссертациясы (1948) мен жоғарыда аталған «Вопросы диалектологии и истории казахского языка» (1959) атты монографиясы тек қазақ тіл білімінде емес, түркітану бойынша қоғамдық ғылымдағы елеулі табыстардың бірі ретінде бағаланды. Қазақ сөйленістерін топтастыру мәселесі жөнінде диалектологтардың арасында әртүрлі пікірлер болды. Кейбір зерттеушілер «қазақ тілінде 3 диалект бар» десе (С. Аманжолов), енді бір зерттеушілер «2 диалект бар» деген көзқарасты ұстанды.

Тіл мамандарының бірқатары (С. Аманжолов, Н.Т. Сауранбаев, Ш. Сарыбаев, Ғ. Қалиев) жергілікті ерекшеліктерді диалект сипатында деп қараса, екінші бір тобы (І. Кеңесбаев, Ж. Досқараев, Ғ. Мұсабаев) оларды сөйленіс сипатында деп есептеді. Жиналған материалдар мен зерттеулер нәтижесінде мынадай негізгі тұжырымдар жасалған: қазақ тілінде сөйленістер тобы – төртеу. Олар: а) шығыс сөйленістер тобы; ә) батыс сөйленістер тобы; б) оңтүстік сөйленістер тобы; в) орталық-солтүстік сөйленістер тобы. 1960-жылдардың соңында қазақ диалектологиясы бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған Ш. Сарыбаев пен Ғ. Қалиевтің «Қазақ диалектологиясы» (1967) атты оқулығы, Ғ. Қалиев, О. Нақысбеков, Ш. Сарыбаевтың «Қазақ диалектологиясы – практикумы» (1967) жарыққа шықты. Диалектологиялық сөздіктің алғашқы үлгісі ретінде бірізге түсірген Ж. Досқараевтың «Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері» атты тұңғыш сөздігі 1955 ж. басылып шықты. 1959 ж. «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігін» профессор С. Аманжолов шығарды. Онан кейін де жылма-жыл диалектологиялық экспедициялар ұйымдастырылып, қыруар материалдар жиналды, диссертациялар қорғалды. Солардың негізінде 1969 ж. «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі» жарық көрді.

Қазақ диалектологтары (Ә. Нұрмағамбетов, Ғ. Қалиев, Т. Айдаров және т.б.) лексикалық материалдарды жүйеге келтіріп, лексика-семантикалық топтарға бөліп, өздері зерттеп отырған тұрғындар тіліндегі архаизм, неологизм, кірме сөздер, аймақтық сипаттағы кәсіби сөздер, фразеологизмдер, табу, эвфемизм, семантикалық ерекшеліктерді ғылыми мәселелер тұрғысынан зерттеді. 1961 ж. Тіл мен әдебиет институты негізінде құрылған ҚазақССР Ғылым академиясының Тіл білімі институтында «Тіл тарихы және диалек­тология» бөлімі қайта құрылып, 1961-1967 жж. бөлімнің меңгерушісі Р. Сыздықова болды. Одан кейінгі жылдары бөлімді Ш. Сарыбаев, Е. Қажыбек басқарды. Бұл кезеңде де біраз ғалымдар диссертациялар қорғап, ғылыми еңбектер жазып, шәкірттер тәрбиелеп келді. Олар: Б. Әбілқасымов, Р. Сыздықова, Е. Жанпейісов. Тіл тарихын зерттеушілердің келесі тобына Ғ. Айдаров, А. Махмұдов, Б. Бафин, С. Исаев, Т. Арынов, А. Есенғұлов, Қ. Өмірәлиев, Ә. Ибатов, Ә. Құрышжанов, Т. Қордабаев, Е. Жұбанов кіреді. Аталған ғалымдардың бірқатары (С. Исаев, Ә. Құрышжанов, Ә. Ибатов, Т. Қордабаев, Е. Жұбанов) өмірінің кейінгі жылдарында жоғары оқу орындарына ауысып кеткенмен, қазақ тілінің тарихын зерттеудегі сүбелі еңбектері Тіл білімі институтының қабырғасында орындалып, көбі Академияның «Ғылым» баспасынан жарық көрген болатын. Бұл жерде қазақ тілінің ерте кезеңдердегі қалыптасуын, қазақ тілі тарихына қатысы бар түркі жазба ескерткіштері тілін арнайы зерттеген, көлемді бірнеше монографиялық еңбек жазған мамандар аталып отыр. Мұнда арнайы Тіл тарихы бөлімінің болуы, осы сала мамандарының бір орында шоғырлануы, жиі-жиі пікір алмасып отыратын мүмкіндіктеріне жол ашты, тіл тарихы мамандары тәрбиеленді. Тіл тарихын зерттеу проблеманың бірнеше қырынан келуді қажет етеді.

Профессор М. Балақаев өзінің шәкірттері Р. Сыздықова мен Е. Жанпейісовке «Қазақ әдеби тілінің тарихы» атты еңбек жазуды ұсынды. Ол еңбек осы атаумен 1968 ж. жоғары оқу орындарының филология факультеттеріне арналған оқулық ретінде жарық көрді. Әрине, бұл көп тұста келтелеу қайырылған, қажет иллюстративтік материалы онша толық емес тұңғыш жұмыс болатын. Бірақ аса қажет, көп ретте негізгі тұжырымдарға жөн сілтеген бастама екенін айту керек. Әрі қарай қазақ әдеби тілі дамуының белгілі бір кезеңдерін жеке-жеке зерделеп, тың деректермен толықтыру, сондай-ақ әдеби үлгілердің ауызша, жазбаша типтерін арнайы бөліп талдау жұмыстары жалғастырылды. Осы ретте Р. Сыздықованың ХV-ХІХ ғ. аралығындағы қазақ әдеби тілінің тарихын, Б. Әбілқасымов пен оның шәкірті Ш. Мәжітаева XVIII-XX ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің жазба нұсқаларын зерттеді. Алдымен, «әдеби тіл» деген категорияның статусын анықтап алуға тура келді. Қазақ ғалымдарының аға буын өкілдері М. Балақаев, Т. Қордабаевтар қазақтың әдеби тілі XIX ғасырдың II жартысында, қазақ тіл мамандарының бұлардан кейінгі тобы Р. Сыздықова, Қ. Өмірәлиев, Е. Жұбанов және т.б. ғалымдар «әдеби тіл» статусына ие болу жазу-сызуға үзілді-кесілді қатысты емес, ауызша тарап, ауызша сақталған көркем шығармалар да әдеби тіл үлгілері болып табылады. Осы тұжырымды ұсынып, нақты фактілермен дәлелдеген монографиялар, ғылыми мақалалар, оқулықтар мен өзге де құралдар жарық көрді. Жоғарыда көрсетілген «Қазақ әдеби тілінің тарихы» атты Р. Сыздықованың, С. Исаевтың, Б.Әбілқасымовтың оқулық-монографияларынан басқа Тіл білімі институтының жұмыс жоспары бойынша бөлім қызметкерлерінің қаламынан өзге де құнды еңбектер шықты: Өмірәлиев Қ. «XV-XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі» (1976); Өмірәлиев Қ. «Қазақ поэзиясының жанры мен стилі» (1983); Жұбанов Е. «Эпос тілінің өрнектері» (1978); Жұбанов Е. «Қазақтың ауызекі көркем тілі» (1996); Жұбанов Е., Малбақов М. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» эпосының текстологиясы» (Алматы: 1994). Бұл еңбектерде қазақтың ауызша әдеби тілінің үлгілері болып табылатын XV-XIX ғасырларда жасап өткен ақын-жыраулардың өлең-толғауларының тілі, ауыз әдебиеті үлгілері талданып, танытылды, олардың әдеби тіл туындылары екендігі дәлелденді.

Қазақ әдеби тілінің зерттелу тарихын сөз еткенде, оның даму жолындағы орындары мен қосқан үлестері айрықша көрінетін Бұхар жырау (XVIII ғ.), Махамбет Өтемісұлы (XIX ғ. I жартысы), Дулат Бабатайұлы (XIX ғ. ортатұсы), Ыбырай Алтынсарин (XIX ғ. II жартысы), Абай (XIX ғ. II жартысы) сынды ақын, жырау, ағартушыларды аттап кетуге болмайтыны анық. Осы орайда да тіл тарихы бөлімі тарапынан соңғы 50 жылда жүргізілген зерттеулер, жарық көрген еңбектер – бір төбе. Қазақ әдеби тілі тарихында орны ерекше аталатын, жоғарыда көрсетілген алыптардың ішінен Тіл білімі институтының жұмыс жоспарларынан орын алған, жеке монографиялық еңбектердің нысаны – Абай шығармаларының тілі. Түркі халықтары тіл білімінде тұңғыш рет жеке қаламгер тілінің сөздігі қазақ мәдениетінде дүниеге келді. Оны Тіл білімі институты жүзеге асырды («Абай тілі сөздігі», 1968 ж. 735 бет). Бұл ұжымдық еңбек кезінде түркітану дүниесінде жақсы бағаланды, өзгелерге үлгі ретінде танылды. Бұл сөздіктен басқа да Абай тіліне арналған үш монографиялық зерттеу жарық көрді: Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі (лексикасы мен грамматикасы) (1960); Абайдың сөз өрнегі (1995); Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы (1970).

Бұларда ұлы ақынның қазақ әдеби тілінің жаңа кезеңіне сай ұлттық жазба әдеби тілінің негізін қалаған қызметі, өлең техникасындағы жаңалықтары, поэтикалық амал-тәсілдері кеңінен талданды. Қазақ тілінің кешелі-бүгінгі даму тарихын әр қырынан зерттеу еңбектерін жариялауда жоғарыда аталған жинақтан өзге де мақалалар топтамалары болып танылатын «Қазақ әдеби тілінің тарихи көздері» (1989); «Қазақ әдеби тілінің проблемалары» (1987); «Қазақ әдеби тілінің қалыптасу тарихы мен даму жолдары» (1981); «Исследования старо-тюркских письменных памятников» (1990) сияқты жинақтарда І. Кеңесбаевтың, Ғ. Айдаровтың, Ә. Құрышжановтың, Б. Әбілқасымовтың, А. Ибатовтың, Е. Жұбановтың, Р. Сыздықованың, Қ. Өмірәлиевтің және т.б. мақалалары жарияланды. Қазақ тілі тарихын зерделеуде көне және орта ғасырлардағы түркі жазбаларына назар аударып, олардың қазақ тіліне қатысты тұстарын (белгілерін) көрсету де соңғы 50 жылда бой көтерген ғылым тармағы. Бұл орайда елеулі еңбек еткен қазақ тіл мамандары V-VІІІ ғасырлардағы Орхон-Енисей жазбаларының тілі мен эпиграфиясын зерттеп, тек қазақ тіл біліміне ғана емес, жалпы түркологиялық ғылымға елеулі үлес қосқанын баса айту қажет. Әсіресе көне түркі ескерткіштерін зерттеген белгілі ғалым Ғ. Айдаровтың жоғарыда аталған 50-ге жуық қазақ және орыс тілдеріндегі мағлұматтық-танымдық мақалалары мен көлемді монографияларының кең тарағанын атау керек. Ғалымның осы бағыттағы мынадай зерттеулерін Тіл білімі институтының жоспарлы жұмыстары ретінде жүзеге асырылған үлкен ғылыми табыс деуге болады: Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII в. (1971); Көне түркі жазуларынан материалдар (1966); Язык орхонского памятника Бильге-Кагана (1966); Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі (2010).

Орта ғасырлардағы түркі жазба ескерткіштерін зерттеп, оның қазақ тіліне қатысын көрсетуде Ғ. Айдаровтан басқа да Тіл білімі институты қызметкерлерінің еңбектері бар: Сыздықова Р. Язык Жами-ат-тауарих Жалаири (1989). Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали Қосымұлы және оның «Жылнамалар жинағы» (1991). Алдыңғы басылымда зерттеу жұмысы түркітанушы ғалымдарға қаратыла орыс тілінде таза ғылыми талдаулар түрінде ұсынылды. Жалайыр биі Қадырғали Қосымұлының бұл жазбасы ескі қазақ жазба әдеби тілінің бірден-бір үлгісі деп танытылды. Бұл ескерткіштің ерекше маңызы – қазіргі қазақ әдеби тілінің бұдан төрт ғасыр бұрын дүниеге келген нағыз ұлттық жәдігер, яғни тілдік-стильдік сүйегі қазақ тілі екендігінде. Көне түркі жазбаларының ішіндегі қыпшақ және басқа да ескерткіштердің зерттелуі де орын алды: Құрышжанов А. «Исследование по лексике «Тюркско-арабского словаря» (1970); Айдаров Ғ., Құрышжанов Ә., Томанов М. «Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі» (1971); «Тіл тарихы жайында ойлар». Түркі жазба ескерткіштері жайында жарық көрген ғылыми мақалалар жинағы (2008). Бұл жинақта едәуір көлемді 25-ке жуық ғылыми мақалада қыпшақ тілдеріндегі жазба нұсқалар, «Кодекс Куманикустің» пайда болу тарихы мен тілдік сипаты, Әбу-Хайян қыпшақ тілін зерттеуші екендігі, Махмуд Қашғари еңбегінің зерттелу тарихы туралы еңбектердің үзіктері берілген. Ә. Құрышжановтың қыпшақтанушы-түрколог ретінде кеңінен танылуы – қазақ тіл білімінің табысы. Көне және ортағасырлық түркі ескерткіштерін зерттеу – тек қазақ тіл біліміне ғана емес, жалпы түркологияға үлес қосатын ізденістер. Солардың ішінде ертеректегі жалпы түркі халықтарына ортақ (ХІ-ХІІғ.) түркі жәдігерлерінің бірі Қожа Ахмет Яссауидің «Хикметтері» болса, ол да қазақ тіл мамандарының назарынан тыс қалған жоқ (Сыздық Р. Ясауи «Хикметтерінің» тілі, 2004). Түркі жазбаларының ортағасырлық ескерткішінің тағы бірі – Хиуа ханы Әбілғазының «Түрік шежіресін» зерттеген Б. Әбілқасымовтың «Әбілғазы баһадүр «Түрік шежіресі» (1988) деген еңбегінде ескерткіштің авторы мен оның жазылу, зерттелу тарихы баяндалып, 9 тарауға (бапқа) бөлінген толық мәтіні қазіргі қазақ тіліне аударылып берілген. Түркі халықтарының фольклорлық шығармаларының хатқа түскен көне үлгілерінің бірі – «Оғыз қаған» эпосы. Оны зерттеуші Қ. Өмірәлиев «Оғыз қаған эпосының тілі» (1988) деген еңбегінде бұл мұраны мұқият талдап, зерттеудің әр қырынан келеді. Эпосқа негіз болған аңыз-әңгімелер мен тарихи деректер туралы баяндайды, жанрын анықтайды, грамматикасын талдап береді. Бұл ретте Қ. Өмірәлиевтің көрсетілген еңбегі кейінгі зерттеушілерге үлгі-өнеге болды деуге болады. Түркі жазбаларының тілін зерттеудің жалғаса түскенін көрсететін еңбектер де бар: «Гүлстан», «Хусрау уа Шырын» ескерткіштері тіліндегі жеке морфологиялық бірліктерді сөз еткен Тіл білімі институтының аспиранты болған Ә. Керімовтың, «Айқап» журналының тілін зерттеген XX ғасырдың 90-жылдарына дейін Тіл білімі институты қызметкері болған Н. Қарашеваның, кезінде Тіл білімі институтында қызмет еткен М. Мәженованың Әбу-Хаййанның «Китаб-әл-идрак ли-лисан ли-атрак» атты жазбасын сөз еткен мақалалары да қазақ тілі тарихын кеңірек сөз етуге көмегі тиетін талдаулар мен пікірлерді қамтыған жұмыстар болды. Көне, ескі түркі жазбаларының тағы бірі – армян жазулы қыпшақ ескерткіштері. Бұны зерттеуде белгілі қыпшақтанушы ғалым, профессор А.Н. Гаркавецтің жазған еңбектері – әлемдік түркітанудың алтын қазынасына кіретін дүниелер. «Дана хикар сөзінің тілі» (1990) деген еңбекте зерттеуші С. Құдасов ескерткіш тілінің лексикасын, фонетикасын, морфологиясын жан-жақты талдап, мәтінін қазіргі қазақ графикасымен транскрипциялап, қазақ тіліне тұңғыш рет тәржімалаған, қыпшақша-қазақша сөздігін берген.

Демек, Тіл білімі институты сияқты ғылым орталығында көне, ескі түркі ескерткіштерін зерттейтін мамандар өсіп, біршама жетіліп, белгілі бір мектебі жұмыс істеді деуге болады. Сонымен қатар мұндай мамандардың дұрыс жол іздеп, айтарлықтай табыстарға жетулерінде олардың алдындағы аға буын қазақ білімпаздары тұрды. Қ. Жұбанов, І. Кеңесбаев, С. Аманжолов, Ә.Х. Марғұлан, Н. Сауранбаев, Б. Кенжебаев, Г. Санжеев, М. Балақаев, Ғ. Мұсабаев т.б. сияқты зерттеушілер мен С.Е. Малов, Э. Наджип, Ц.Д. Номинханов сияқты түрколог-моңғолтанушылар осы пәннің (проблеманың) әр қырынан келіп білдірген пікірлері, жөн-жосықты көрсеткен сілтемелері, ғылыми еңбекке мейлінше ден қойған іздемпаздықтары үлгі-өнеге болды. Н. Сауранбаевтың «Қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеу туралы» («Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері» атты жинақта, 1960, 3-шығуы) деген мақаласы және осы ғалымның қазақ әдеби тіл тарихын тікелей сөз еткен «К истории казахского литературного языка» (Вестник АН КазССР, 1947, №12); «К истории казахского литературного языка» (Труды III сессии АН КазССР, 1949) деген мақалалары, С. Аманжоловтың «Памятники древнетюрской письменности и их отношения к современным тюркским языкам» (Материалы 1 Всесоюзной научной конференции востоковедения. Ташкент, 1958) және «Вопросы диалектологии и истории казахского языка». (Часть I. Алма-Ата, 1959) сияқты еңбектері – бұдан 60-70 жыл бұрын жазылған болса да, күні бүгінге дейін ғылыми-танымдық, ішінара теориялық мәнін жоғалтпаған дүниелер. Тіл тарихын сөз ету үстінде жазу (графика) мәселелеріне соқпай кету мүмкін емес. Түркі халықтары тарихында жазу-сызу дәстүрінің болғандығын, оның түрін, яғни руникалық түркі графикасын, орта ғасырларда орын алған ұйғыр жазуын, араб жазуын талдап-танытудың ғылыми жолын Тіл білімі институтында бастаған түркітанушы А. Аманжоловтың 60-жылдардың орта тұсынан бастап газет-журналдар мен жинақтарда, Академияның «Хабарлары» мен «Хабаршысында» қазақ, орыс тілдерінде жазып жариялаған мақалаларының ғылыми-танымдық мәні зор болды. Ғалым руникалық таңбалардың сырын ашып, таныстырып қана қоймай, қалай оқу амалдарын да көрсетеді. 1950-жылдардың аяқ тұсынан бастап, лингво-географияның ғылыми теориялық негіздері мен методикалық-практикалық проблемаларын сөз етуге арналған зерттеулердің бұрынғы Кеңес Одағының ғылыми орталықтарында кең өріс алуы бұл әдістің ұлт республикаларында дамуына айта қалғандай қозғау салды. Қазақ лингвогеографиясының қалыптасуы қазіргі А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында 60-жылдардың орта шенінен бастап жоспарлы түрде іске асырыла бастады. Бір топ қазақ диалектологтері 70-жылдардың бас кезінде аталған өңірлерден жиналған тілдік құбылыстардың арасынан басты-басты дегендерін іріктеп алып, карта бетіне түсіріп, 250-ден астам лингвистикалық карта жасап шығарды.

Карталарды жасаған да, оған керекті мәліметті экспедицияларға шығып жинаған да Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл білімі институтының сол кезде «Диалектология бөлімі» деп аталған бөлімінің ғылыми қызметкерлері – Ш. Сарыбаев, О. Нақысбеков, С. Омарбекұлы, Ж. Болатов, Ә. Нұрмағамбетов, Қ. Айтазин. Қазақ тілінің лингвистикалық атласының картографиялық жұмысын мол диалектологиялық деректерді кеңінен пайдалана отырып, белгілі диалектолог-ғалымдар С. Омарбеков пен О. Нақысбеков қазақ тілінің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық жүйесін лингвогеографиялық тұрғыдан сипаттауға арналған карталар сериясын құрастырып шығарды. Осы карталардың ішінен іріктелініп алынған 300 карта «Қазақ тілінің кіші лингвистикалық атласына» енді. Атласта қазақ сөйленістеріне тән деген құбылыстардың тараған географиясы жақсы анықталған бастылары қамтылған. Халықтық тілдегі фонетикалық, грамматикалық, лексикалық ерекшеліктерді лингвистикалық карта тілімен түсіндіруді көздейтін бұл атлас – осы саладағы алғашқы көлемді еңбек, тұңғыш тәжірибе. Тіл тарихын, оның ішінде әдеби тіл тарихын зерттеуде тарихи лексикология, тарихи грамматика, тарихи фонетика, тарихи семасиология пәндерінің де маңызы зор. Мысалы, Тіл білімі институтында орындалып, 1988 жылы жарық көрген «Қазақ тілі тарихи лексикологиясының мәселелері» атты жинақта аса құнды материалдар берілген. Жинақтағы академик Ә. Қайдаровтың көлемді мақаласында қазақ тілінің тарихи лексикологиясының проблемалары мен міндеттері анық баяндалып, оның тіл тарихын теориялық тұрғыдан зерттеудегі маңызы өте зор екендігі жан-жақты көрсетілген. К. Хұсайыновтың «Дыбыс бейнелеуші негіздердің морфологиялық құрылымы», Ж. Манкееваның «Қазақ тіліндегі екі буынды императив тұлғалы етістіктерге морфемалық талдау»; Ғ. Әнесовтің «Қазақ тіл біліміндегі этимологиялық зерттеулердің негізгі бағыттары» сияқты мақалалары қазақ тілі тарихын әр қырынан танып-білуге зор септігін тигізетіндері даусыз. XX ғасырдың 80-жылдарында түркі тілдеріндегі синкретизм құбылысын зерттеуге зор үлес қосқан Е.З. Қажыбектің еңбегі – өз алдына бір төбе.

Тіл білімі институтында ғылыммен «ауызданған», тіл тарихын зерттеу қырларымен таныса бастап, кейін университетке жұмыс орнын ауыстырған М. Томанов «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» (1988); «Қазақ тілі тарихи грамматикасының мәселелері». Фонетика. Көмекші құрал (1974); А. Әбілқаев, Қ. Өмірәлиев, Ш. Сарыбаев «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» (бақылау-пысықтау жаттығулары (Алматы, 1975) сияқты ғалымдардың көрсетілген еңбектері қазақ тілінің тарихын танытудың көкжиегін кеңіте түсті. Кеңес Одағы кезіндегі түркі халықтарының ішінде тұңғыш этимологиялық сөздік қазақ ғалымдарының қолынан шықты («Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі». Алматы: Ғылым, 1966 ж.). Сөздікті жасаушылар Тіл білімі институтының ғалымдары: А. Махмұтов, Ә. Құрышжанов, Ә. Қайдаров, Б. Бафин, Б. Сүлейменова, Ж. Болатов, Н. Қарашева, С. Исаев, Ш. Сарыбаев, І. Кеңесбаев. Тікелей тарихи лексикология мен этимологияға арналған ғылыми-танымдық жұмыстар жеке мақалалар түрінде де ұсынылды. «Қызықты этимологиялар» деп аталатын «көпшілік қолды» этимологиялық ізденістер де тіл тарихын тануда үлкен септігін тигізеді. Солардың бірі ретінде Р. Сыздықованың «Сөздер сөйлейді» (1980; 1994; 2004) атты еңбегін атауға болады.

Тіл білімі институтында ұзақ жылдар қызмет еткен ғалым Ә. Нұрмағамбетов және өзге де қызметкерлер этимологиялық талдауларға арнап көптеген мақалалар мен кішігірім кітапшаларды ұсынды: Ә. Нұрмағамбетов «Жергілікті тіл ерекшеліктерінің төркіні» (1985); «Бес жүз бес сөз» (1994) және т.б. Р. Сыздықова, Ә. Нұрмағамбетов, А. Махмұтов, Қ. Өмірәлиев, Е. Жанпейісов, Н. Уәлиевтің этимологиялық мақала-этюдтері қазақ тілі тарихын тануда ғылыми негізі мықты, талдаулары дәл ізденістер болды. Қазақ лексикологиясының диахрондық дамуын бақылауда мол материал беретін, теориялық негіздерін бекіте түсетін монографиялық еңбектер мен сөздіктер де Институт ғалымдарының қаламынан шыққан. Олар: Е. Жанпейісовтің «Этнокультурная лексика казахского языка» (1989); К. Хұсайыновтың «В.В. Радлов и казахский язык» (Алма-Ата: Наука, 1981) атты монографиялары. 1960-жылдардан бастап «Қазақстан мұғалімі», «Қазақстан мектебі» деген журналдардың беттерінде қазақ тілін, оның ішінде қазақ әдеби тілінің тарихын сөз еткен мақалалар жиі орын алды (Ғ. Айдаровтың, Қ. Өмірәлиевтің, Б. Әбілқасымовтың ғылыми-танымдық мақалалары).

Бүгіні
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде 1992- 2000 жж. «Тіл тарихы және диалектология» бөлімінің меңгерушісі Б. Әбілқасымов болды. Бұл жылдары қазақ тілінің тарихына арналған жоғарыда аталған ғылыми еңбектер Институттағы игі істердің ғылыми қорын қалыптастырады. Институттың аға ғылыми қызметкерлерінің (ғылым докторлары, академиктері) жетекшілігімен қазақ тілі тарихын зерттеуге қатысты ондаған ғылым кандидаттары мен докторлары дайындалды. Олар жоғары оқу орындарында қызмет етіп, тіл тарихы саласын зерттеуді әрі қарай жалғастыруда (ғылым докторлары: М. Сабыр, Ш. Мәжітаева және т.б.). Институтта зерттеушілер қосыны жас ғалымдармен толығып, зерттеу бағытына, амал-тәсілдеріне өзгерістер енді. Шет тілдерді, әсіресе қазақ тілінің тарихын зерделеуге аса қажет араб, парсы тілдерін меңгерген қазақ лингвистері диссертациялық зерттеулер жүргізді: «Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб және парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі» (А. Сейітбекова), «Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы: құрылымы мен ұстанымдары» (Г. Көбденова); «Ат-тухфат» ескерткіші тіліндегі етістік категориялары» (Б. Сүйерқұл – канд. дисс.); «Хорезмидің «Мухаббат-намесіндегі» лингвомәдени кеңістік» (Б. Сүйерқұл – докт. дисс.); «ХVІII-ХІХ ғасырларда араб жазулы қазақ жазбаларының графикалық-орфографиялық ерекшеліктері» (Г. Мамырбекова) еңбектерін атауға болады. Кейінгі 10-15 жылдың ішінде өзге мемлекеттерде қоныстанған қандастарымыздың жай-күйін зерттейтін диаспоратану тармағы қалыптасты.

Диаспоратануда шетелдегі қазақтарды қоныстану ерекшелігіне байланысты қазақ диаспорасы мен ирриденті қарастырылады. Моңғолия қазақтарының тілін арнайы зерттеу нысаны етіп, жан-жақты зерттеген ғалым Б. Базылхан еңбегін («Моңғол қазақтарының тілі және оның кейбір Алтай тілдеріне қатысы». докт.дисс (1993)) және ондағы фонетикалық-ареал құбылыстарды, қазақтар қоныстанған аймақтағы тілдік жағдаятты зерттеген А. Үдербаевтың («Моңғолиядағы қазақ диаспорасы тіліндегі фонетика-ареалдық құбылыстарды салыстырмалы зерттеу»; канд. дисс. (2002)) және т.б. диссертациялық жұмыстарын атауға болады. Қазақстаннан тыс елдерде жасайтын және жалпы қазақ халқының үштен бір бөлігін құрайтын қазақ диаспорасының тілін зерттеуді қазақ диалектологиясының маңызды бір тармағы деп қарасақ, соның ішінде Қытайдың Шыңжан өлкесіндегі бір жарым миллионға жуық қазақтардың тілі, Ауған мен Иран, Түркия қазақтарының тілі толықтай зерттеу нысанына айнала бастады. Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы қолға алынған тұста бұрынғы диалектологиялық сөздіктердің негізінде және соңғы 10-15 жылдарда жүргізілген диалектологиялық зерттемелерді толықтырудың нәтижесінде 2005 ж. «Қазақ тілінің аймақтық сөздігі» жарық көрді. 2001-2011 жж. бөлімді филология ғылымдарының докторы, профессор М. Малбақов басқарды.

М. Малбақовтың жетекшілігімен тіл тарихын зерттеуде әр бағдардағы сөздіктер құрастыру өзекті мәселеге айналды. Бұл орайда әсіресе Кеңес дәуіріне дейінгі (1920-жылдарға дейінгі) екі тілдік (негізінен, орысша-қазақша және қазақша-орысша) сөздіктердің ең алғашқы (XVIII ғ.) үлгілерінен бастап, XX ғасырдың басына дейінгі қазақ тіліне қатысты сөздіктерді кеңірек зерттеу қолға алынды. М. Малбақовтың 1995 жылы жарық көрген «Қазақ сөздіктері» атты шағын еңбегі мен «Қазақ тілі түсіндірме сөздігінің құрылымдық негіздері» (Алматы, 2003), «Сөздік және сөзтаным мәселелері» (Алматы, 2015) атты монографиялары қазақ лексикографиясының тарихын барынша толық және талдау мен салыстыру әдістерін қолдана жүргізілген және теориялық-әдістанымдық негізін айқындаған арнайы зерттеу жұмысы деу керек. Тарихи лексикография саласы дамуының жалғасы қазақ тілінің тарихи бағдарлы сөздіктерін жасаудың қажеттігі мен бұл сөздікті түзудің ұстанымдық негіздері, жіктелімі, оның тіл тарихына қатысы жайындағы ізденістері мен ғылыми пікірі көрініс тапқан жас ғалым Г. Көбденованың «Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы» деген тақырыпта қорғалған кандидаттық диссертациясында. Әсіресе көне, ескі (орта ғасырлардағы) түркі ескерткіштерінің сөздіктерін жасау – өте қажет және өте қиын күрделі жұмыс. Бұл ретте де Тіл білімі институтының бұрынғы (яғни институтта істеп кеткен) және қазіргі қызметкерлері соңғы 50-60 жыл барысында едәуір еңбектер берді. А. Ибатов «Хұсрау уа Шірін» поэмасының сөздігі» (Алматы: Ғылым, 1974); А. Құрышжанов «Исследования по лексике старокипчакского письменного памятника XIII в.» («Тюрско-арабского словаря». (Алма-Ата, 1970) еңбектерінің жалғасы ретінде Г. Мамырбекова, А. Сейітбекованың «Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресінің» тезаурус сөздігі» (2011); «Қадырғали Жалайырдың «Жами ат-тауарих» жылнамасының тезаурус сөздігі» (2014) әзірленген сөздіктері қазақ тіл білімінің тарихи лексикография саласының дамуына үлес қосқан еңбектерінің қатарына жатады.

2011-2018 жж. меңгерушілік қызметті филология ғылымдарының кандидаты Г. Мамырбекова атқарды. Бөлімде Г. Мамырбекованың жетекшілігімен 2012-2017 жж. гранттық жобалар аясында екі сөздік және үш монография әзірленді. Атап айтқанда, ортағасыр түркі халықтарының жазба дүниелерін сараптап, оларды мекен және мезгіл кеңістігіне қарай топтап, А. Сейітбекова XII-XVII ғғ. жазба ескерткіштер негізінде «Араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігін» (2014)», XVIII-XX ғғ. жазба мұралары негізінде Г. Мамырбекова «Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігін» (2014) құрастырды. Ескі жазба мұраларын талдау жұмыстары Г. Мамырбекованың «Ескі қазақ тілінің жазба нұсқалары» (2011 ж.) атты монографиясында өз жалғасын тапты. Ортағасырлық ғұламалар тіл біліміндегі жаңа сала – тарихи теолингвистика шеңберінде зерделенбеген еді. Қазіргі қазақ қоғамында қолданылып жүрген діни тілдік бірліктердің прагматикалық ерекшеліктері ұлттық сарасана тұрғысынан қарастырыла бастады. Осыған қатысты «Тарихи теолингвистика: қалыптасуы, дамуы, негізгі бағыттары Н. Рабғұзидің «Адам ата-Хауа ана» қиссасы мен А.Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» дастаны материалдары негізінде» (Б. Сүйерқұл, А.Сейітбекова – 2017) монографиясы жарық көрді. Антропоөзекті парадигмада қарыштап келе жатқан бүгінгі тіл ғылымы үшін жазба ескерткіштерді лингвокогнитвтік бағытта зерттеген еңбектердің қатарына Б. Сүйерқұлдың «Хорезмидің «Мұхаббатнамесіндегі» (ХІV ғ.) лингвосемиотикалық кеңістік» атты жеке монографиясын (2011) атауға болады. 2018 ж. «Түркология және алтайтану» бөлімі құрылды.

Алайда қазіргі таңдағы «Тіл тарихы және диалектология» және «Түркітану және алтайтану» бөлімдерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағыттары бірдей болуымен байланысты 2021 ж. қазан айынан бастап аталмыш екі бөлім қосылып, «Тіл тарихы және түркітану» бөлімі деп аталды. 2020 ж. бастап бөлімнің меңгерушілік қызметін А. Сейітбекова атқарып келеді. Еліміз тәуелсіздік алғалы бері жазуымызды латын графикасына көшіру мәселесі бірнеше рет көтерілді. Бұл мәселені алғаш рет көтерген белгілі түркітанушы, академик Ә. Қайдар «латын әліпбиіне көшу – өмір талабы, болашағы жарқын өркениетті ел болудың алғышарттарының бірі», – деген болатын. Міне, бүгінде ғалымның 25 жыл бұрын айтқан әліпби турасындағы келелі пікірлері мен ұсыныстары дәлелденіп, бүгінгі қазақ қоғамының да бұл реформаға дайын екендігі аңғарылады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды» туралы айтады. Демек, Орхон-Енисей түркі руникалық ескерткіштеріміз, араб жазуымен жазылған ортағасырлық мұраларымыз, яғни тамыры тереңде жатқан түркі дүниесіне ортақ жазба мұраларымызды қадірлей отырып, кемелдендірудің бағдарын жасауымыз керек. Осыған орай «Тіл тарихы және диалектология» бөлімі қызметкерлері жаңа әліпби негізінде бірнеше сөздік әзірледі. Атап айтқанда, қазіргі қазақ әдеби тілінің баюына, жаңаруына, жаңғыруына, екшеленуіне, түрленуіне ықпал етіп отырған араб және парсы сөздерінің лексикографиялық базалық тізбесі жасалып, семантикалық өрісін түгендеу мақсатында «Араб-парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі» (М. Малбақов, А. Сейітбекова, Д. Пашан – Алматы: 2020 ж.) әзірленді. Соңғы жылдары ғылымда салааралық зерттеу бағыттары қайта жандана бастады.

Сондай екі саланы ұштастыра зерттеуді қажет ететін бағыттардың бірі – теолингвистика. Бұл бағыт біздің елде жүйеленіп, ғылыми талаптарға сай жолға түсе қойған жоқ. Дегенмен бүгінгі жазуымыздың латын қарпіне көшуіне байланысты діни дискурстағы лексиканы жинақтап, көпшілікке қос әліпбиде сөздік ретінде ұсынудың қажеттілігі туындады. Осыған байланысты «Теолингвистикалық сөздер (ұғымдар) сөздігі» (Р. Мұхитдинов, Қ. Жұмабек, Ә. Сейдамат – Алматы: 2020 ж.) құрастырылды. Сондай-ақ бастауын көне түркі дәуірінен алып, ХХ ғасырдың басына дейін сақталып келген ескі қазақ жазба тілінің лексикалық бірліктері жинақталып берілген «Қазақ ескі жазу лексикасының сөздігі» (Г. Мамырбек. Ж. Абитжанова, Б. Ешметова – Алматы: 2020 ж.) әзірленді. Бөлім қызметкерлері Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында тіл тарихы және түркология саласына елеулі үлес қосқан ғалымдардың мұраларын қайта жаңғырту мақсатында дәстүрлі түрде өткізіліп отыратын «Тілтанымдық мектептер алаңына» белсенді қатысып келеді.

Болашағы
Тіл тарихы және түркітану» бөлімінде алдағы уақытта қолға алынатын зерттеулер:
1. Қазақ тілі лексикасын тарихи тұрғыдан зерттеу негіздері (тарихи-лексикологиялық, тарихи-фразеологиялық, тарихи-стилистикалық зерттеме). Қазақ тілінің тарихи сөздік құрамына енетін қомақты тілдік материал іс жүзінде жазба ескерткіштерде қамтылған деуге болады. Ғылымға белгілі мұрағаттар ішінен ерте және орта ортағасырларда жарық көрген филологиялық трактаттар мен әдеби мұраларда кездесетін лексикалық бірліктерді түгендеп, жинастырып, олардың әрбіріне қатысты мағыналық ерекшеліктерін, қазіргі тіл тұрғысынан этимологиясы күңгірт саналатын көнерген сөздердің семантикасын анықтау бойынша т.б.) жұмыстар жүргізілуге тиіс.
2. Қазақ тілінің тарихи сөздік қоры (тарихи лексикологиялық зерттеу). Зерттеу барысында қазақ тілі тарихи сөздік қорының негізгі құрамын құрайтын байырғы түркілік лексикалық құрам, ежелгі тіларалық қатынастардың нәтижесінде ескі қытай, моңғол, иран тілдерінен, ортағасырлық парсы, араб тілдерінен енген кірме лексикалық қабат айқындалады. Зерттеме барысында республикадан тысқары орналасқан қазақ диаспорасының тілі де қамтылып, тарихи диалектологиялық талдау жасалады.
3. Лингвистикалық білім мазмұнын жаңалауға бағытталған қазақ тіл білімінің ғылыми-теориялық және қолданбалы базасын жаңғырту. Жоғары оқу орындарында «Қазақ филологиясы» мамандарын даярлауда міндетті пәндердің қатарына қазақ тілінің тарихына қатысты пәндер жатады. Осыған орай қазақ тілінің тарихына қатысты бүгінге дейін қол жеткізген ғылыми зерттеулерді ескере отырып, қазіргі оқытылып жатқан оқулықтар мазмұнына енгізу қажеттілігі туындап отыр. Аталған міндеттерді орындау нәтижесінде «Қазақ тілінің тарихы» пәнін оқытуда пайдаланылатын оқулықтардың мазмұны ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарастырылып, қолданбалы базасы жаңарады. Оқулық авторларына жаңа білімдер жүйесінің нұсқаулығы ұсынылады. Қазақ тілінің тарихын насихаттауда «Ескі қазақ сөздерінің электронды сөздігі» (eskisoz.kz). әзірленеді.

Ғылыми зерттеулер
– «Мемлекеттік тілдің лексика-фразеологиялық қорын толықтырудың тарихи көздері» атты іргелі ғылыми-зерттеу (2003-2005 жж.); – «Ортағасырлық қыпшақ және қазіргі қазақ тілдерінің тарихи сабақтастығы» атты іргелі ғылыми-зерттеу (2006-2008 жж.); – «Қазақ тілінің тарихи сөздігін түзудің ғылыми-теориялық негіздері» атты іргелі ғылыми-зерттеу (2009-2011 жж.); – «Ескі қазақ жазба тілін рухани-мәдени құндылықтар ретінде танудың лингвистикалық негіздері» атты гранттық ғылыми-зерттеу (2012-2014 жж.); – «Кірме сөздер сөздігі (XIII-XVII ғғ. жазба ескерткіштері негізінде)» атты гранттық ғылыми-зерттеу (2012-2014 жж.); – «Түркі жазба ескерткіштері мен ауыз әдебиеті нұсқаларындағы тілдік бірегейлік (лингвотекстологиялық зерттеу)» атты гранттық ғылыми- зерттеу (2012-2014 жж.); – «Қазақ жазуын жаңа ұлттық әліпбиге көшірудің ғылыми негіздерін кешенді зерттеу» атты іргелі ғылыми-зерттеу (2013-2015 жж.); – «Орта ғасыр түркі-қыпшақ жазба ескерткіштері тілін рухани-мәдени құндылықтар жүйесі ретінде зерделеудің лингвотеологиялық негіздері» (Рабғұзидың «Адам ата – Хауа ана» қиссасы мен А. Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» ескерткіштері материалында зерттеу) атты гранттық ғылыми- зерттеу (2015-2017 жж.).

Тұлғалар
Досқараев Жұмат Досқараұлы
(1887-06.07.1972)
1925 ж. Семей педагогикалық техникумын, 1937 ж. Самарқан Мемлекеттік университетін бітірді. Павлодар облысының оқу бөлімінде, Қарақалпақ АКСР-де педагогикалық институтта, Қазақстан Мемлекеттік университетінде кызмет етті. 1945-1954 жж. Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі институтында «Қазақ тілінің тарихы мен диалектологиясы» бөлімінің меңгерушісі болды. 1954-1965 жж. аға ғылыми қызметкер болды. Ғалым 40-тан астам ғылыми еңбектер жариялады. Ғылымға сіңірген еңбегі үшін КСРО медалдарымен және ҚазССР Жоғары Кеңесінің грамотасымен марапатталған.
Ғайнетдин Ғалиұлы Мұсабаев
(17.09.1907-26.11.1981)
1936 ж. ҚазПИ-ді (қазіргі ҚазҰПУ) бітірген. 1967 ж. Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі. 1971 ж. Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері. 1937-1939 жж. КС Р О ғылым академиясының Қазақстандағы бөлімшесінде ғылыми қызметкер болды. Қазақ КСР Ғылым Академиясы Тіл және әдебиет институтында бөлім меңгерушісі, 1948-1952 жж. директордың орынбасары, 1952-1981 жж. Тіл білімі институтында бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарған. Негізгі ғылыми-зерттеу еңбектері қазақ тілінің лексикасы мен лексикографиясына, тіл тарихының мәселелеріне арналды.
Ісмет Кеңесбаев
(15.02.1907-16.01.1995)
1931 ж. Санкт- Петербургтегі Шығыстану институтын бітірген. 1931-1934 жж. Қазақ АКСР-і Халық ағарту комиссариаты жанындағы оқу-әдістемелік кеңесінің (УМС) әдіскері. 1932- 1946 жж. ҚазПИ-де оқытушы (қазіргі ҚазҰПУ). 1932-1935 жж. Қазақ мемле - кеттік баспасының редакторы. 1933-1936 жж. Алматы мемлекеттік медицина институтында Тілдер кафедрасының меңгерушісі (қазіргі Қазақ ұлттық меди - цина университеті). 1936-1939 жж. КСРО Ғылым академиясының Қазақстан филиалы Тіл және әдебиет секторының аға ғылыми қызметкері. 1946-1951 жж. Қазақ КСР Ғылым академиясының вице-президенті. 1946-1951 жж. Қазақ КСР Ғылым академиясы президиумының мүшесі.1947-1951 жж. Қазақ КСР Ғылым академиясы Тіл және әдебиет институтының директоры. 1954-1956 жж. Қазақ КСР Ғылым академиясы Тіл және әдебиет институтының директоры. 1958 жылдан Қазақ КСР Ғылым академиясы Тіл және әдебиет институты Түркология мен қазақ тілі тарихы бөлімінің меңгерушісі. Тіл мен әдебиет 1961 жылы ғана жеке дара институттарға бөлініп кетеді. Тіл білімі институтының директоры болып тағайындалады. 1973-1995 жж. КС Р О Совет түркологтары комитетінің мүшесі. 1974-1989 жж. КС Р О Ғылым академиясы жанындағы Әдебиет және тіл бөлімінің « Социалистік ұлттардың дамуына байланысты ұлттық тілдердің даму заңдылықтары» атты комплекстік проблема бойынша құрылған ғылыми кеңестің мүшесі. 1976-1993 жж. Шетелдердегі отандастар - мен мәдени байланыс жасайтын Кеңес қоғамының (« Отан» қоғамы) қазақ бөлімшесі президиумының төрағасы. 1979-1990 жж. «Қазақ КСР Ғылым академиясының хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы» журналының редколлегия мүшесі. 1978 ж. «Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі» деген еңбегі үшін Ғылым мен техника саласындағы Қазақ КСР-інің Мемлекеттік сыйлығы берілді.
Нығмет Тінәліұлы Сауранбаев
(05.05.1910-17.11.1958)
1932 ж. Жоғарғы ағарту институтын бітірген. 1935 ж. Мәскеудегі Герцен атындағы Мемлекеттік педагогикалық институтын бітірген, бұдан кейін РСФСР  Оқу-ағарту ко - миссариаты жанындағы Ғылыми-зерттеу институтының Ленинградтағы бөлімшесінің аспиранты болып қабылданған. Аспирантураны аяқтаған соң, 1938 жылы Оқу ағарту Комиссариатының мектептер жөніндегі Ғылыми-зерттеу институтының ғылыми жұмыстар жөніндегі директорының орынбасары болып тағайындалады. 1939 жылы Н.Сауранбаев Халық Комиссарлар Советінің жанындағы Терминологиялық комитеттің ғылыми хатшысы қызметін атқарды. 1945 ж. Н . Т . Сауранбаев КС Р О ҒА Қазақ филиалының алғаш ұйымдасқан Тіл, әдебиет және тарих институтының директоры болды. 1946 ж. жаңадан құрылған Қазақ КСР ҒА-ның толық мүшесі болды. Алғаш сайланған құрылтайшы академиктің бірі болды. 1951 ж. Н. Т. Сауранбаев Қазақ КСР ҒА-ның вице-президенті болып сайланды. Америкада ( Кемб - ридж университеті), Индияда өткен дүниежүзілік конференцияларға қатысты (1947). Шығыс зерттеушілерінің бүкіл дүниежүзілік XXIII Конгресінде баяндама жасады ( Лондон, 1954). «Қазақ КСР Ғылым академиясының Хабарлары» ғылыми журналы кезінде Н . Т . Сауранбаевтың басшылық етуімен бірінші жарық көрді. Қазақ тіл білімінде Нығмет Тінәліұлы 3 монография, 2 брошюра, 60 ғылыми мақала, 7 баяндама, 1 программа, 7 оқулық жазып, 2 сөздік түзіп шықты. Нығмет Сауранбаевтың ғылыми жұмыстарын, ұйымдастырушылық қабілетін және қоғамдық еңбектері жоғары бағаланып, екі мәрте «Құрмет белгісі» орденімен, медальдармен және Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасымен бірнеше рет марапатталған.
Ғұбайдолла Айдаров
(18.06.1921-01.03.2001)
1934-1935 жж. Түркімен КСР-інің Ташауыз қаласы педагогикалық училищесінің дайындық бөлімінде білім алған. 1935-1937 жж, Красноводск қаласындағы Бауман атындағы техникумында, 1937-1938 жж. Мары қаласындағы педагогикалық училищеде оқыған. Еңбек жолын ауылдағы жетіжылдық мектепте мұғалім ретінде бастайды. 1940 ж. әскер қатарына алынып, 1944 ж. дейін Ұлы отан соғысына қатысқан. 1948 ж. Шымкент оқытушылар институтын, 1952 жылы ҚазПИ-ді (қазіргі ҚазҰПУ) бітірген. 1959 ж. Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі институтында кіші, аға ғылыми қызметкері болады. Ғылыми-зерттеу еңбектері негізінен түркі жазба ескерткіштерін зерттеуге арналған. Ғалымның 250-ден астам ғылыми-зертхана еңбек, оның ішінде 10 монография мен жоғары оқу орындарына арналған оқулықтардың авторы. 1981 ж. ғалымның педагогикалық еңбектері бағаланып, Қазақстан және Түрікменстанның «Ағарту ісінің озаты» деген атақ берілсе, ал 1992 ж. «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері» құрметті атағы берілді.
Әрсен Медетұлы Ибатов
(17.04.1926-1998)
1955 ж. Абай атындағы Қазақ педагогика институтын бітірген. 1958-1960 жж. аталмыш оқу орнының аспирантурасында оқыған. 1971-1980 жж. екі томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін жасауға қатысты. 1987 ж. «Қазақ тілінің қалыптасуы мен дамуындағы тарихи процестер», «Түркі ата тілін қалпына келтіру проблемалары» деген тақырыптар бойынша жұмыс істеді. 7 монография және 100-ден аса ғылыми-көпшілік мақалалардың авторы.
Сапарғали Омарбекұлы
(15.01.1927-10.01.2003)
1956 ж. ҚазМУ-ды (қазіргі ҚазҰУ) және 1959 ж. Қазақстан Ғылым Академиясының аспирантурасын бітірген. 1959-1961 жж. Қазақстан Ғылым Академиясы «Хабаршысы», 1961-1967 жж. «Хабарларының» жауапты хатшысы, 1961-1963 жж. Қазақ ССР Ғылым Академиясының Тіл білімі институтында ғылыми қызметкер, 1963-1967 жж. ғалым-хатшы, 1967-1993 жж. кіші, жетекші, бас ғылыми қызметкер болған. 1999-2003 жж. «Қайнар» университетінде профессор қызметін атқарған. Сапарғали Омарбекұлы 230-дан астам ғылыми жарияланымның, оның ішінде 4 монографияның авторы.
Шора Шамғалиұлы Сарыбаев
(02.03.25-02.05.2018)
1950 ж. ҚазМУ-ды (қазіргі ҚазҰУ) және 1953 ж. аспирантурасын бітіреді. 1954-1960 жж. Тіл және әдебиет институтының жанындағы Тіл тарихы және диалектология бөлімінің меңгерушісі, 1960-1967 жж. аға ғылыми қызметкері. 1967-1995 жж. Қазақ ССР ҒА Тіл білімі институтының Тіл тарихы және диалектология бөлімінің меңгерушісі. Қазақ ССР 1979-1987 жж. институт директорының орынбасары. 1983 ж. Қазақ ССР ҒА-ның корреспондент мүшесі. 1985 ж. Қазақ ССР ҒА- ның «Құрмет» грамотасымен, 1985 ж. «Еңбек ардагері» медалімен, 2000 ж. «Құрмет орденімен», «Қазақстан Республикасы ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісімен марапатталды. 1995 ж. осы институттың бас ғылыми қызметкері. Ғалымның диалектология, морфология, лексикология, лексикография, библиография, тіл тарихы, аударма, есімнама, алтаистика мәселелеріне арналған 250-ден астам ғылыми мақалалар мен оқулықтары, монографиялары жарық көрген.
Әбілбек Нұрмағамбетұлы
(29.12.1927-1998)
1960 ж. Абай атындағы педагогикалық институтты бітірген. 1961-1964 жж. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында аспирант, кіші ғылыми қызметкер, ал 1968 ж. аға ғылыми қызметкер. Ғылыми-зерттеу еңбектері қазақ диалектологиясы мен этимологиясы мәселелеріне арналған.
Оқас Нақысбеков
(06.12.1928-08.05.2014)
1947-1951ж. Абай атындағы Алматы педагогикалық институтында оқыды. 1951 ж. бастап Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл білімі институтында кіші ғылыми қызметкер, 1954-1957 жж. осы институттың аспиранты болады. 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы қажырлы еңбегі үшін «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» медальдарымен, ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің және ҚазКСР ҒА грамоталарымен марапатталған.
Оқас Нақысбеков
(06.12.1928-08.05.2014)
1947-1951ж. Абай атындағы Алматы педагогикалық институтында оқыды. 1951 ж. бастап Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл білімі институтында кіші ғылыми қызметкер, 1954-1957 жж. осы институттың аспиранты болады. 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы қажырлы еңбегі үшін «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» медальдарымен, ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің және ҚазКСР ҒА грамоталарымен марапатталған.
Есет Құдайбергенұлы Жұбанов
(22.11.1929-04.04.2007)
1951 ж. ҚазПИ-ді (қазіргі ҚазҰПУ) бітірген. 1951-1957 жж. Петропавл педагогикалық училищесінің оқытушысы, Солтүстік Қазақстан облысының мұғалімдер білімін жетілдіру институтының бөлім меңгерушісі, оқу бөлімінің нұсқаушысы, «Қазақстан мұғалімі» газетінің қызметкері, 1957-1959 жж. Тіл және әдебиет институтында ғылыми қызметкер, 1959-1961 жж. осы институттың аспиранты, 1962-1991 жылдары кіші, аға ғылым қызметкер болған. 1991 ж. бері Ақтөбе мемлекеттік университетінде доцент, Жұбановтану лабораториясының меңгерушісі қызметін атқарады. Негізгі ғылыми-зерттеу жұмыстары қазақ эпостарының тілін, әдеби тіл тарихын талдауға арналған.
Надежда Бұрханқызы Қарашева
(08.09.1930-30.01.2019)
1953 ж. Мәкеудегі М.В. Ломоносов атындағы университетті бітірген. 1953-1961 жж. Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі институтында ғылыми қызметкер. 1961- 1962 жж. осы институтта ғалым-хатшы. 1962 ж. КСРО Педагогика Ғылымдары жанындағы орыс тілін ұлт мектептерінде оқытатын ғылыми-зерттеу институтында ғалым-хатшы.     
Надежда Бұрханқызы Қарашева
(08.09.1930-30.01.2019)
1953 ж. Мәкеудегі М.В. Ломоносов атындағы университетті бітірген. 1953-1961 жж. Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі институтында ғылыми қызметкер. 1961- 1962 жж. осы институтта ғалым-хатшы. 1962 ж. КСРО Педагогика Ғылымдары жанындағы орыс тілін ұлт мектептерінде оқытатын ғылыми-зерттеу институтында ғалым-хатшы.     
Құлмат Өміралиев
(10.11.1930-25.05.1985)
1952 ж. Шымкенттегі мұғалімдер институтының Қазақ тілі мен әдебиеті факультетін бітірген соң орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен мұғалім, оқу бөлімінің меңгерушісі болып істеді. 1953-1957 жж. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педогогикалық институтының филология факультетінде, 1957-1960 жж. осы институттың қазақ тілі кафедрасының аспирантурасында оқыды. 1960-1962 жылдары «Қазақстан мектебі» журналының редакциясында бөлім меңгерушісі. 1972 ж. бастап өмірінің соңғы күндеріне дейін Қазақ КСР Ғылым Академиясының Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Түркітану және тіл тарихы бөлімінде аға ғылыми қызметкер болып істеді.
Әбжан Құрышжанұлы
(05.09.1930-22.05.2007)
1953 ж. ҚазМУ-ді, 1956 ж. Қазақстан ұлттық Академисының Тіл және әдебиет институтының аспирантурасын бітірген. Зерттеген еңбектері негізінен тіл тарихы, көне түркі тілдері мен ежелгі қыпшақ жазба ескерткіштері мәселелеріне арналған.
Бабаш Әбілқасымов
(02.11.1931)
1953 ж. Орал педагогикалық институтын бітірген. 1953-1958 жж. Новобогат ауданың Амангелді атындағы орта мектептің директоры, Гурьев облыстық партия комитетінде нұсқаушы, сектор меңгерушісі қызметін атқарады. 1958-1961 ж. Атырау педагогикалық институтының проректоры болады. 1961-1987 жж. Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі институтының аспиранты, ғылыми қызметкері, ғалым хатшысы, аға, жетекші ғылыми қызметкері болады. 1987-1991 жж. Тіл білімі институты директорының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары. 1991-1996 ж. « Түркология және қазақ тілі тарихы» бөлімінің меңгерушісі. 1998 ж. бас ғылыми қызметкер. Негізгі ғылыми еңбектері қазақ әдеби тілінің тарихын зерттеуге арналған. Ғалымның жетекшілігімен 16 кандидаттық, 1 докторлық диссертация қорғалды.
Мархабат Томанов
(05.02.1932-1988)
1954 ж. ҚазМУ-ды (қазіргі ҚазҰУ) бітір - ген. 1957-1961 жж. Қазақстан Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институтында ғылыми қызметкер. 1961–1964 ж. Гурьев педогогика институтында (қазіргі Атырау мемлекеттік университеті) ғылыми қызметкер. 1964 ж. ҚазҰУ - да доцент, кафедра меңгерушісі қызметін атқарды. 200-ден аса қазақ тілінде және ежелгі түрік ескерткіштерінің тілінде жазылған қазақша және орысша ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы.
Тоқтар Арынов
(11.05.1942-03.10.1988)
1968 ж. әл-Фараби атындағы ҚазМҰУ - ды бітірген. 1968-1971 жж. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Ш. Уәлиханов атындағы тарих, этнография және археология институтында аға лаборант. 1971 ж. өмірінің соңына дейін А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында алғаш кіші, одан соң аға ғылыми қызметкер болып еңбек етті.
Александр Николаевич Гаркавец
(19.10.1947)
1987 ж. Харьков университетін бітір - ген. 1988 ж. бастап Алматы қаласында тұрады. 1989-2000 жж. Алматы украин мәдени орталығының төрағасы. 1992 ж. ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік саясат жөніндегі кеңес мүшесі, содан кейін ұлттық кеңестің мүшесі, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссияның мүшесі. 1995-2000 жж. Қазақстан халықтары Ассамблеясы Кеңесінің мүшесі. 1994-1995 жж. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің соңғы, 13-ші шақырылымының депутаты, Мәдениет, бұқаралық ақпарат құралдары және қоғамдық ұйымдар комитеті төрағасының орынбасары. «Қазақ C СР тілдері туралы» Қазақ CСР заңының жобасын жасады. Ғылыми еңбектері ежелгі және қазіргі қыпшақ тілдеріне (куман-половец, армян-қыпшақ, урум), қыпшақ жазба ескерткіштеріне, түркі тілдерінің басқа тілдермен қарым-қатынасы тұрғысынан дамуына арналған. Оның 20 кітабы мен 140-тан астам ғылыми мақаласы бар.
Малбақов Мырзаберген Малбақұлы
(05.05.1955)
1981 ж. С.М. Киров атындағы (қазіргі әл-Фараби атындағы) мемлекеттік университеттің филология факультетін бітірген. 1981-1982 жж. Қазақ мемлекеттік Кітап палатасында техникалық редактор, 1982-1986 жж. республикалық Кітап музейінде ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі, 1987-1993 жж. ҚР Ғылым академиясының Тіл білімі институтында аға лаборант, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер ретінде жұмыс жасады. 1993-1994 жж. ҚР Министрлер Кабинеті жанынан жаңадан ашылған Тіл комитетіне Тіл мәдениеті және Терминология бөлімінің меңгерушісі қызметіне ауысып, мемлекеттік терминологиялық, ономастикалық комиссиялардың жұмыстарына қатысады. 1994-1995 жж. Түркия республикасының астанасы Анкара қаласында Түрік Тіл Қоғамының шақыруымен түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы мен сөздігін жасау жұмыстарымен айналысады. 1995-1998 жж. Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институтында аға ғылыми қызметкер ретінде жұмыс жасайды. 1999 ж. ҚР ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты лексикология бөліміне аға ғылыми қызметкер ретінде алынады. 2001 ж. бастап осы институттағы қазақ тілі тарихы және диалектология бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарады. 2009 ж. осы институт директорының орынбасары қызметіне тағайындалды. Ғалым 2011 ж. қыркүйек айынан бастап 2016 ж. қазан айына дейін А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры болып жұмыс жасады. 2004 ж. ғалымға тіл білімі мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілсе, 2009 ж. осы мамандық бойынша профессор атанды. Ғалымның түркітану мен қазақ тілінің тарихына, қазақ лексикографиясының теориялық мәселелеріне арналған 100-ден астам ғылыми мақалалары бар.
Қажыбек Ерден Задаұлы
(09.02.1955)
1972-1977 жж. академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетін бітірген.                               1977-1980 жж. Ғылым академиясы Тіл білімі институтының «Түркология» мамандығы бойынша аспирантурасында, 1986-1988 жж. докторантурасында білім алған. 1980-1982 жж. Тіл білімі институтының кіші ғылыми қызметкері, 1982-89 жж. ғалым хатшысы, 1989-1992 жж. Түркология және қазақ тілінің тарихы бөлімінің меңгерушісі, 2017-2020 жж. Тіл білімі институтының директоры қызметін атқарады. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы «Қоғамдық сананы жаңғырту жөніндегі» және Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы «Қазақ тілін латын графикасына көшіру жөніндегі» ұлттық комиссияларының мүшесі, Еуропа Одағы, Америка Құрама Штаттары, Түркия, Қытай, Ресей ғылыми орталықтары мен қауымдастықтарының мүшесі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының корреспондент-мүшесі. Ғалымның 3 монография, 11 сөздік, 400-ден астам оқу-әдістемелік құралдары, мақалалар мен баяндамалары, 7 ірі ғылыми жоба, алыс-жақын шет елдердегі басылымдарда 90 астам ғылыми еңбегі жарияланған.
Құдасов Сейсенбай Жолайұлы
(20.09.1956)
1979 ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін филология мамандығы бойынша бітірген. Қазақ КСР Ғылым Академиясының Тіл білімі институтына кіші ғылыми қызметкері болады. Елімізде мемлекеттік деңгейде қолға алынған «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 2007-2009 жж. Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты ғалымдарымен, 2008 ж. Абай атындағы Қазақ ҰПУ мен 2011-2014 жж. Халықаралық «Түрік Академиясы» ғалымдарымен ортағасырлық жазба ескерткіштерді кешенді түрде зерттеу, оның ішінде тіл тарихын ел тарихымен сабақтастыра зерттеудің мәселелерін ғылыми көтере отырып, тарих ғылымының деректану саласының қазақ тіліндегі қорын молайтуда мол үлесін қосты.
Тіл тарихы және түркітану бөлімінде жұмыс істеген ғалымдар
Шәрипа Жамықаева
(18.10.1952)
Жамбыл облысы, Қаратау қаласында дүниеге келген. Тіл маманы, тележурналист. ҚазҰУ-ді бітірген (1976). Қазақстан Журналистер одағының Алматы қаласындағы екіжылдық Журналистік шеберлігін жетілдіру институтын, Мәскеу қаласындағы теледидар мен радио қызметкерлерінің мамандығын жетілдіру жөніндегі Бүкілодақтық институтын бітірген (1991 ж.). Еңбек жолын мектепте ұстаздықтан бастады. «Қазақстан пионері» газетінде бөлім меңгерушісі, Қазақ теледидарының Балалар хабарлары Бас редакциясында редактор (1979-1994 жж.), ҚР ҰҒА-ның «Ғылым» баспасында жетекші редактор (1994-2004 жж.), 2003-2018 жж. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында ғылыми қызметкер және 2002 жылдан «Арыс» баспасында жетекші редактор. Оның редакторлығымен 15 томдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігі», т.б. ғылыми танымдық кітаптар мен энциклопедиялар жарық көрді.
Сүйерқұл Ботагөз Мырзабайқызы
(18.10.1973)
1990-1995 жж.                            әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. 1995-2020 жж. ҚР ҰҒА А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында аспирант, кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеген. Бірнеше монографияның, Қазақстанда, Ресейде, Қырғызстанда, Өзбекстанда, Қытайда, Түркияда т.б. жарияланған 80-нен астам ғылыми мақаланың авторы. Қазақ әдеби тілінің 15 томдық сөздігін құрастырушылардың бірі.
Гүлфар Мәжитқызы Мамырбек
(03.11.1976)
1997 ж. А. Байтұрсынұлы атындағы №138 гимназияда мұғалім, ҚР ҰҒА Математика институтында лаборант, 2001 ж. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында ізденуші. 2004 ж. осы институтта лаборант, кіші ғылыми қызметкер, ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі. 2018 ж. Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық-ғылыми практикалық орталығында жетекші ғылыми қызметкер, ғалым хатшы, басқарма басшысы. Түркология және лексикография мәселелеріне арналған 1 ғылыми монографияның, 3 оқулықтың, 4 сөздіктің және 100-ден аса ғылыми мақаланың авторы.
Үдербаев Алмас Жауынбайұлы
(05.11.1977)
1994-1998 жж.                                  Х. Досмұхамедұлы атындағы Атырау мемлекеттік университеті, қазақ филологиясын бітірген. ҚР БҒМ талантты жас ғалымдарға арналған ұлттық стипендияның иегері (2008- 2010 жж.), ҚР БҒМ грамотасымен марапатталған (2008 ж.). А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, күндізгі бөлім аспирантурасы. 2016 ж. маусым айынан Қ. Сәтбаев Университеті Қазақ және орыс тілдері кафедрасының меңгерушісі. 2011-2016 жж. Қазақстан-Британ техникалық университетінің сениор-лекторы, ассистент-профессоры (2014 ж.). 2002-2011 жж. ҚР БҒМ ҒК А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының кіші, ғылыми, аға ғылыми қызметкері.
Абитжанова Жанар Алтынбековна
(23.06.1978)
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде бакалавр (1999), магистратура (1999-2001), аспирантура (2001-2003) бітірген. 1999 ж. №85 орта мектепте қазақ тілі пәні мұғалімі, 2001-2003 жж. Азаматтық авиация академиясында аудармашы, 2004-2018 жж. ҚазМемҚызПУ-да аға оқытушы. 2018 ж. ҚР ҰҒА А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтына аға ғылыми қызметкер болып жұмысқа қабылданды. 100-ден астам ғылыми еңбектің, оның ішінде 3 оқу құралы, 2 монография, 2 сөздік, 1 оқу бағдарламасы, 1 библиографиялық көрсеткіштің авторы.
Бөлімнің ғылыми қызметкерлері
Сейітбекова Айнұр Аташбекқызы
(08.04.1976)
1993-1997 жж. Түркістан қаласындағы Қожа Ахмед Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде оқыған. 2000-2002 жж. аталған университтетің «Қазақ тілі» мамандығының магистратурасын, 2002 ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының Қазақ тіл білімі кафедрасының аспирантурасын бітірген. Түркология және лексикография мәселелеріне арналған іргелі және қолданбалы ғылымдары бойынша 2 ғылыми монографияның, 4 ғылыми сөздіктің және 100-ден астам республикада және алыс-жақын шетелдерде жарыққа шыққан мақаланың авторы. 2007 жылдан бастап ҚР БҒМ ҒК                    А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында қызмет атқарып келеді. 2020 ж. бастап «Тіл тарихы және түркітану» бөлімінің меңгерушісі.
Мақсұтхан Аманжанұлы Жақып
(22.02.1959)
1981 ж. Алматы шетел тілдер педагогикалық институтының Ағылшын тілі факультетін бітірген. 1981-1988 жж. ауыл мектептерінде ағылшын тілінің оқытушысы, мектептің оқу ісінің меңгерушісі, сегізжылдық мектептің директоры болып қызмет етті. 1993- 1996 жж. Түрік Республикасындағы Измир қаласының Егей университетінің докторантурасында оқыды. 1989 ж. 2007 ж. дейін Абылайхан атындағы Халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің қазақ филологиясы кафедрасының аспирантурасын бітіріп, университеттің Қазақ тілі және жалпы тіл білімі пәнінің оқытушысы болған. 2017 ж. 1 қараша айынан бері ҚР ҰҒА А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері. Ағылшын, орыс, түрiк тiлдерiнен қазақ тiлiне 12 кiтап аударып, 10 кiтап құрастырды. 30 ғылыми, 60 аударма мақаласы жарияланды. «Түрік әлемі» халықаралық газетінің алқа мүшесі.
Гүлжиһан Байғазықызы Көбденова
(22.07.1981)
1998-2002 жж. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университетінің Филология факультетінде оқыған. 2002-2004 жж. «Новый» орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәндерінің мұғалімі болып қызмет атқарды. 2004 ж. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтына 10.02.02 – қазақ тілі мамандығы бойынша аспирантураның күндізгі мақсатты бөліміне «Тіл тарихы және диалектология» бөліміне қабылданды. 2005-2007 жж. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Лексикология бөлімінде аға лаборант, 2008-2011 жж. Тіл тарихы және түркология бөлімінде кіші ғылыми қызметкер, қазіргі уақытта Тіл тарихы және түркология бөлімінде аға ғылыми қызметкер болып қызмет атқаруда. Ғылыми жинақтар мен баспасөз беттерінде 70 мақаласы жарияланды.
Сейдамат Әсел Қазбекқызы
(29.05.1997)
2014-2018 жж. Қазақ Мемлекеттік қыздар педагогикалық университетін бітірген. 2018-2020 жж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде «Лингвистика» мамандығы бойынша магистр дәрежесін алды. 2019 ж. бастап ҚР ҰҒА А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында аға лаборант, 2021 ж. кіші ғылыми қызметкер болып қызмет атқарады.

Тіл тарихы және түркітану бөлімінің жарияланымдары
Негізгі жарияланымдар
1. Абай тілі сөздігі / Жалпы ред. басқ. фил. ғыл. докт. Ысқақов А. – Алматы: Ғылым, 1968. – 735 б.
2. Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII ве - ка. – Алма-Ата, 1971.
3. Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. – Алматы, 1986.
4. Айдаров Ғ. Орхон ескерткіштерінің тексі. – Алматы: Ғылым, 1990. – 219 б.
5. Айдаров Ғ. Көне үйғыр жазба ескерткіштерінің тілі. – Алматы, 1991.
6. Айдаров Ғ. Армян жазулы қыпшақ ескерткіштерінің тілі. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1992. – 52 б.
7. Аманжолов С.А. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. – Алма - Ата, 1959. – 452 с.
8. Аманжолов С.А. Қазақтың әдеби тілі. Алма-Ата, 1949.
9. Аманжолов С.А. Қазақ әдеби тілі синтаксисінің қысқаша курсы. – Алма-Ата, 1950.
10. Арынов Т.А. Лексико-семантические и стилистические особенности языка ста - рокыпчакского памятника « Китаб Аттухфа аз-закийа фил-луга-ат-туркийа». – КД. – Алматы, 1983.
11. Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. – Алматы: Ғылым, 1971. – 100 б.
12. Әбілқасымов Б. ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдеби тілі. – Алма - ты: Ғылым, 1982. – 224 б.
13. Әбілқасымов Б. XVIII-XIX ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің жазба нұсқалары. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.
14. Әбілқасымов Б. Әбілғазы ханның « Түркі шежіресі» және оның тілі. – Алматы: Арыс, 2001. – 246 б.
15. Әбілқасымов Б., Сейтбекова А. Қазақ тілі тарихына қатысты түркологиялық ізденістер. Ғылыми-танымдық зерттеу. – Алматы, 2011. – 212 бет.
16. Балақаев М., Сыздықова Р., Жанпейісов Е. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Ал - маты: Мектеп, 1968. – 239 б.
17. Бафин Б. Қазақ пен қытай тілдеріне ортак кейбір создер // КТТ мен ДМ. 4-шығуы. – 229-255 бб.
18. Гаркавец А. Н. Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в XVI-XVII вв. – Киев: Наукова думка, 1975.
19. Гаркавец А. Н. Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский. – Алма-Ата: Наука, 1987.
20. Гаркавец А. Н. Тюркские языки на Украине. – Киев: Наукова думка, 1988.
21. Гаркавец А. Н. Кыпчакское письменное наследие: Каталог и тексты памятников армянским письмом. Т.I. – Алматы, 2002.
22. Гаркавец А. Codex Cumanicus: Половецкие молитвы, гимны и загадки. XIII-XIV вв. – М., 2006.
23. Гаркавец А. Н. Кыпчакское письменное наследие: Памятники духовной культуры караимов, куманов-половцев и армяно-кыпчаков. Т.II. – Алматы, 2007.
24. Досқараев Ж. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. – Павлодар: С . Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2010. – 143 б.
25. Доскараев Ж. Краткий очерк о южном диалекте казахского языка // Известия А Н КазССР. Серия филологическая. 1946. Вып. 4.
26. Есенқұлов А. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі қосымшалар. – Алматы, 1976. – 240 б.
27. Құрышжанов Ә. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. – Алма-Ата, 1960. – 73 б.
28. Жұбанов Е.Қ. Эпос тілінің өрнектері. – Алматы: Ғылым, 1978. – 183 б.
29. Жұбанов Е. Қ. Қазақтың ауызекі көркем тілі: Ред. басқ. М . Ғ. Арынов. – Алматы: Ғылым, 1996. – 194 бет.
30. Жұбанов Е. Қ. Халық әдебиеті тілін оқытудың лингвостикалық аспектері: оқулық / Е.Қ. Жұбанов. – Ақтөбе, 2003. – 96 б.
31. Жұбанов Е., Малбақов М. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» эпосының текстологиясы. – Алматы: Ғылым, 1994. – 144 б.
32. Ибатов Ә . М. Қазақ тіліндегі есімдіктер тарихынан. – Алматы: Ғылым, 1966. – 71 б.
33. Ибатов Ә . М. Құтыптың « Хусрау-Шырын» поэмасының сөздігі. – Алматы, 1974.
34. Ибатов Ә . М. Сөздің морфологиялық құрылымы. – Алматы: Ғылым, 1994.
35. Ибатов Ә . М. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі. – Алматы: Ғылым, 1988.
36. Кеңесбаев І., Құрышжанов А., Ибатов А. Ескі түркі жазба ескерткіштері тура - лы зерттеулер. – Алматы, 1983.
37. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы: ҚазАқпарат, 2007. – 356 б.
38. Кеңесбаев I. Қазақ тіл білімі туралы зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1987. – 352 б.
39. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі Қазақ тілі. Лексика, фонетика. – Алматы, 1962. – 233 б.
40. Керімұлы Ә. Түркі әдебиеті ескерткіштеріндегі сөз жасайтын жұрнақтар (ХІV ғ.). – Алматы: Ы. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының республикалық баспа кабинеті, 1999. –110 б.
41. Керімұлы Ә. Ескі түркі ескерткіштері тіліндегі сөз жасайтын жұрнақтар (XIV ғ.). – Түркістан, 2005.
42. Кажибеков Е . З. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках. Явление синкретизма. – Алма-Ата, 1985. – 272 с.
43. Қажыбек Е . З. Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи сөздігі. І -ІІ т. – Анкара, 2000. – 1000 б.
44.Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі / Құраст.: Махмұтов А., Құрышжанов Ә., Қайдаров Ә., Бафин Б., Сүлейменова Б., Болатов Ж., Қарашева Н., Исаев С., Сарыбаев Ш., Кеңесбаев І.. – Алматы: Ғылым, 1966.
45. Қалиев Ғ., Нақысбеков О., Сарыбаев Ш., Үдербаев А. Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. – Алматы: Арыс, 2005. – 824 бет
46. Қалиев Ғ., Сарыбаев Ш. Қазақ диалектологиясы. – Алматы: Ана тілі, 1991. – 200 б.
47. Қордабаев Т. Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі (XIX ғасыр жазбалары не - гізінде). – Алматы, 1966.
48. Қордабаев Т. Қазақ тілі тарихи грамматика мәселелері. – Алма-Ата, 1975.
49. Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мәселелері (ХУ - ХVI11 ғасырлар материалдары бойынша). – Алматы, 1964.
50. Қордабаев Т.Р. Түркология ғылымының даму тарихына. – Қарағанды, 1985. – 111 б.
51. Құдасов С. Армян жазулы қыпшақ ескерткіші « Дана хикар сөзінің» тілі. – Ал - маты: Ғылым, 1990. – 120 б.
52. Құрышжанов Ә. Формы и значения падежей в языке « Кодекс куманикус». АКД. – Алма-Ата, 1956.
53. Құрышжанов Ә. Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятника ХІІІ в. « Тюркско-арабского словаря». – Алматы, 1970.
54. Құрышжанов Ә. Язык старокыпчакских письменных памятников ХІІІ -ХІV в. АДД. – Алма-Ата, 1973.
55. Малбақов М. Қазақ сөздіктері. – Алматы: Ана тілі‚ 1995. – 112 б.
56. Малбақов М. Бір тілді түсіндірме сөздіктің құрылымдық негіздері. – Алматы: Ғылым‚ 2002. – 368 б.
57. Малбақов М. ( Е . Жұбановпен бірге) Қозы Көрпеш- Баян Сұлу жырының тексто - логиясы. – Алматы,1994.
58. Малбақов М. Сөздік және сөзтаным мәселелері. – Алматы, 2015. – 316 б.
59. Мұсабаев Ғ., Махмұтов А., Айдаров Ғ. Қазақстан эпиграфикасы. – Алматы, 1971.
60. Мусабаев Г. Об изучении истории казахского языка. Вестник АНКазССР № 9 (78), 1951. – 90 б.
61. Мусабаев Г. Становление и развитие казахского литературного языка и вопро - сы казахской диалектологии, 1952, – 21-43 б.
62. Нақысбеков О. Қазақ тілінің ауыспалы говоры. – Алматы: Ғылым, 1972. – 175 б.
63. Нақысбеков О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. – Алматы, 1982. – 166 б.
64. Нұрмағанбетов Ә. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. – Алматы, 1978. – 216 б.
65. Нұрмағанбетов Ә. Түркменстандағы казактардың тілі. – Алматы, 1974. – 167 б.
66. Нұрмағамбетов Ә. Жергілікті тіл ерекшеліктерінің төркіні. – Алматы: Мектеп, 1985. – 160 б.
67. Нұрмағамбетов Ә. Бес жүз бес сөз. – Алматы: Рауан, 1994. – 304 б.
68. Омарбеков С. Қазақтың ауызекі тілінің жергілікті ерекшеліктері/ Маңғыстау говорының материалы. – Алматы, 1965. – 204 б.
69. Омарбеков С. Халықтық, тіліміздегі тектес тілдер мен ортақ құбылыстар. – Ал - маты, 1978. – 153 б.
70. Өмірәлиев Қ. ХV-XIX ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі. – Алматы: Ғылым, 1976. – 270 б.
71. Өмір əлиев Қ. Оғыз қаған эпосының тілі. – Алматы, 1988.
72. Өмірәлиев Қ. VIII-XII ғасырлардағы көне түркі әдеби ескерткіштері. – Алматы, 1985.
73. Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тіліндегі еліктеуіш сөздер. – Алматы, 1960.
74. Сарыбаев Ш.Ш. Еліктеуіш сөздер. Методикалық кеңес және бақылау-пысықтау жаттығулары. Педагогикалық институттардың филология факультеттеріне ар налған. – Алматы, 1982. – 55 б.
75. Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тілі білімінің библиографиялық көрсеткіші. – Алматы, 1956. – 88 б.
76. Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тіл білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші. 5-ші бөлім. – Алматы: Ғылым, 1967. – 165 б.
77. Сарыбаев Ш.Ш. Қазақ тілі білімі әдебиетінің библиографиялық көрсеткіші / ҚазССР Ғылым академиясының Тіл білімі институты /Ш.Ш. Сарыбаев. – Алматы: Ғылым, 2 бөлім. – 1971. – 240 б.; 3 бөлім. – 1977. – 170 б.; 4 бөлім. – 1982. – 164 б.
78. Сауранбаев Н . Т. Қазақтың әдеби тілінің тарихын зерттеу туралы. Жинақ: «Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері». 3-шығуы. – Алматы, 1960.
79. Сауранбаев Н . Т. К истории казахского литературного языка. – Вестник А Н КазССР 12 (33)7, 1947.
80. Сыздыкова Р. Сөздер сөйлейді – Алматы: Мектеп, 1980. – 125 б.
81. Сыздыкова Р. Г. Язык Жами’ат-тауарих Жалаири. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 243 б.
82. Сыздықова Р., Қойгелдиев М. Қадырғали би Қосымұлы ж əне оның « Жылнама - лар жинағы». – Алматы: Қазақ ун-ті баспасы, 1991. – 272 б.
83. Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: Ана тілі, 1993. – 319 б.
84. Сыздықова Р. Ясауи Хикметтерінің тілі. Көптомдық шығармалар жинағы / Рәбиға Сыздықова. – Алматы: Ел-шежіре, 2014. – 667 б.
85. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі: лексикасы мен грамматикасы. – Ал - маты: Ғылым, 1968. – 331 б.
86. Томанов М. ОрхонЕнисей жазба ескерткіштері. – Алма-Ата, 1963.
87. Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы» Оқулық. – Алматы: Мектеп, 1981. – 264 б.
88. Томанов М. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. – Алматы, 1992.
89. Уәли Н. Қазақ әдеби туралы концепциялардың ғылыми негіздері // Түркі тілде рнің грамматикасы: қазіргі ахуалы мен болашағы. Н.Т.Сауранбаев 100-жылдығына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2010. – 58-69 бб.
90. Көбденова Г. Қазақ тілінің тарихы лексикографиясы: құрылымы мен ұстаным дары. – Қарағанды, 2013.
91. Көбденова Г. « Дала уәлаяты» газетіндегі ескі кітаби сөздер // « Тілтаным», 2019, №1.
92. Көбденова Г. Е . Жұбановтың өлеңдері – Тіл білімі институтының шежіресі іспетті // « Ұлы дала тұлғалары: Жұбановтар тағылымы және жазу реформасы» атты халықаралық конференция жинағы. Алматы, 2019.
93. Көбденова Г. «Қазақ ескі жазу лексикасының сөздігінің» сөздік мақаласының лексикографиялық параметрі // « Тілтаным» журналы, №2-2020. -60-65- бб.
94. Көбденова Г. « Кирилл және латын графикаларында қазақ ескі жазу лексика сының сөздігінің» құрылымы // «Ұлы дала тұлғалары: академик Шора Сарыбаев және ұлттық тілтаным тағылымы» атты халықаралық конференция жинағы. Алматы, «Қазақ кітабы» баспасы, 2020. – 93-95 бб.
95. Малбақов М. Лексикографияның кейбір мәселелері туралы // Шыңжан жоғарғы мектеп ғылыми журналы‚ 2002. N3‚ 45-47 бб.;
96. Малбақов М. Одноязычные словари в современных языках // Вестник Чуваш - ского университета‚ 2002. N1. C.186-188.;
97. Малбақов М. Некоторые тенденции развития современной лексикографии // Вестник Иссык-кульского университета‚ 2002. N8‚ С.171-172.
98. Малбақов М. Сөздіктегі сөз мағынасы туралы // Кыргыз тили жана адабияты‚ 2002. N4‚ 13-16 бб.
99. Малбақов М. Ескі сөздіктерді ескерсек // ҚР Ғылым академиясының Хабарла - ры. Филол. серия. 1992‚ N5. 13-19 бб.
100. Малбақов М. Қазақша сөздіктің құрылымына қатысты бірер сөз // ҚР Ғылым академиясының Хабарлары. Филол. серия. 2001. N3. 3-6 бб.
101. Малбақов М . Түсіндірме сөздіктегі күрделі сөздер проблематикасы // ҚР ҒА Хабарлары‚ филол.сериясы‚ 2002‚ N3‚ 3-6 бб.
102. Малбақов М . Түсіндірме сөздік пен энциклопедияның ортақ мәселелері // Ізде ніс‚ 2002. N4 (2)‚ 45-49 бб.
103. Малбақов М. Түркі лексикографиясы тәжірибесінен бір мысал // Қазақстан мектебі‚ 2002. N9‚ 75-76 бб.
104. Малбақов М. Түсіндірме сөздіктерге сөздік мақаланың құрылымы тұрғысынан жіктеме жасаудың бір үлгісі туралы // Ізденіс‚ 2003. N2. 207-209 бб.
105. Малбақов М. Сөздік түзу жұмысын ұйымдастырудың кейбір мәселелері // Ұлағат‚ 2003. N3‚ 11-13 бб.
106. Малбақов М. «Абай тілі сөздігі» хақында бірер сөз // « Наука и жизнь Казахстана», №6 (50), 2017. 21-24 бб. ( Б . Нұржановамен бірге);
107. Малбақов М. Абай тілі сөздігінің тілтанымдық, тілүйренімдік құндылығы туралы // « Наука и жизнь Казахстана», №2 (77), 2019. 159-162 бб. ( Б . Нұржановамен бірге);
108. Малбақов М. Қазақ тілі тарихи лексикасы құрамына кіретін «ұлу» сөзінің мән-мағынасы туралы // ҚР ҰҒА, Абай ат. ҚҰПУ Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы, №4 (320), шілде-тамыз, 2018. 188-191 бб. (С.Игіліковамен бірге).
109. Малбақов М. Қазақ лексикографиясындағы жазушы тілі сөздіктерінің сөздік мақала құрылымын жетілдіру туралы бірер сөз // « Наука и жизнь Казахстана», №5, 2018. 121-124 бб. ( Б . Нұржановамен бірге).
110. Малбақов М. Қазақ тілі тарихындағы мата атаулары туралы // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», №5, 2019. 163-168 бб. ( С . Игіліковамен бірге).
111. Малбақов М. Кірме сөздер сөздігіне алынатын тарихи лексиканың құрамы туралы» // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі», №9/1 2020. 257-260 бб. (С.Құлмановпен бірге).
112. Малбақов М. Қазақ тілінің түсіндірмелі үйренім сөздігі туралы // ҚР ҰҒА Хабарлары‚ филол.сериясы‚ 2007‚ N5, 32-35 бб.
113. Малбақов М. Түсіндірме сөздіктердегі сөздік мақалалардың ішкі құрылымдық ерекшеліктері // әл-Фараби ат. ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 2004. N6‚ 166-170 бб.
114. Малбақов М. Халық тілі сөздігін түзудің кейбір мәселелері // әл-Фараби ат. ҚазҰУ хабаршысы. Филология сериясы. 2005. N3‚ 142-145 бб.
115. Малбақов М. Конверсия тәсілімен жасалған сөздердің сөздікте берілу ерекшелік - тері // ҚР Б жҒМ ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2003. № 4. 11-16 бб.
116. Малбақов М. Жазушы (ақын) тілінің тезаурус-сөздігін жасаудың қажеттігі ту - ралы // « Наука и жизнь Казахстана» (журнал). №4 (48) 2017. С.275-277.
117. Мамырбекова Г., Сейітбекова А. Әбілғазы Бахадүр ханның « Түркі шежіресінің» тезаурус сөздігі. – Алматы: ТБИ, 2011. – 320 б.
118. Мамырбекова Г., Сейітбекова А. Қадырғали Жалайырдың « Жамиғат тауа рихының» тезаурус сөздігі. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2012. – 392 б.
119. Мамырбекова Г. Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2017. – 654 б.
120. Мамырбекова Г. Ескі қазақ тілінің жазба нұсқалары. – Алматы: Шапағат-нұр, 2012. – 360 б.
121. Сейітбекова А. Ортағасыр көркем поэтикалық жазба мәтіндеріндегі эмотивті лексика // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Филология сериясы, №2/3 (57), 2018. – 179-182 бб.
122. Сейітбекова А. Араб, парсы сөздерінің түсіндірме сөздігі (XVIII-XX ғғ. жаз - ба мұралары негізінде). – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2014. – 430 б.
123. Сейітбекова А.А. Ахмет Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» жазба ескерткішіндегі ді - ни сөздер мен ұғымдардың қазіргі қазақ тілімен семантикалық сабақтастығы// ҚР ҰҒА Хабарлары, №4. – Алматы, 2017.
124. Сейітбекова А.А. Қадырғали Жалайырдың « Жамиғат тауарих» жазба ескер - ткішіндегі араб және парсы сөздері // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы, № 1 (59). 2017. – 111-116 бб.
125. Сейітбекова А.А. Жаңа әліпби негізінде жаңа мағына үстеген араб, парсы сөздерінің лексикографиялануы //Қазақстан ғылымы мен өмірі, №6/1. – Алматы, 2020.
126. Сейітбекова А.А. Жаңа графикамен араб,орфографиялау мәселесі парсы жарыспа бірліктерді //Қазақстан ғылымы мен өмірі, №9/1. – Алматы, 2020.
127. Сейітбекова А.А. Кирилл және латын графикаларында араб, парсы сөздерін лексикографиялаудағы сөздік мақаланың құрылымы //Қазақстан ғылымы мен өмірі, №9/1. – Алматы, 2020.
128. Сейітбекова А.А. Кейбір кірме тілдік бірліктердің дыбыстық игерілуі жайында // Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршысы. «Филология ғылымдары» сериясы, № 2 (72). 2020. – 125-130 бб.
129. Сейітбекова А.А. Жаңа әліпби негізінде жазба ескерткіштер мәтіндерін транскрипциялау мәселесі// Тілтаным журналы, №1, 2019.
130. Сейітбекова А.А. Семантикалық дифференциялануға түскен араб және парсы сөздері// Тіл және қоғам журналы №1 (51).
131. Сүйерқұл Б.М., Сейітбекова А.А. «Тарихи теолингвистика: қалыптасуы, дамуы, негізгі бағыттары Н.Рабғұзидің «Адам ата-Хауа ана» қиссасы мен А.Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» дастаны материалдары негізінде. Монография. – Алматы, «Ғылым ордасы» РМК баспаханасы, 2017. – 140 б.
132. Сүйерқұл Б.М. Хорезмидің «Мұхаббатнамесіндегі» (ХІV ғ.) лингвосемиотикалық кеңістік. – Алматы, 2011.
133. Сүйерқұл Б., Ауесхан Р. Қазақ қоғамындағы жерлеу рәсіміне қатысты тілдік бірліктерді лингвокогнитивтік талдау // Л.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университет Хабаршысы, 2016. №1. 175-179 бб.
134. Сүйерқұл Б., Айтмұхаметова Қ. «Дана Хикар сөзіндегі» ғаламның тілдік бейнесі және оның қазақ паремиологиялық қорымен сабақтастығы // Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті Хабаршысы, 2016. №3. 123-127 бб.
135. Сүйерқұл Б., Избасарова Э.И. Прецеденттік мәтін ұғымының тілдік тұлға категориясын зерттеудегі мәні // Евразийский союз ученых (Евразийский научный журнал) №2 (59) 2019. 23-26 бб.
136. Сүйерқұл Б. М., Омарова А. Д. «Жер» және «Су» архетиптерінің қатысуымен жасалған қос сөздердің семантикалық ерекшеліктері // Наука и жизнь казахстана, ISSN 2073-333X, №4 (79) 2019. 179-186 бб.;
137. Сүйерқұл Б. М., Сейдамат А. Қазіргі жастар тіліндегі ырым-тыйымдарға байланысты қолданыстардың лингвопрагматикалық ерекшеліктері // Қазақстанның ғылымы мен өмірі, № 6/3 2019 ISSN 2073-333X. – 285-290 бб.
138. Үдербаев А. Сөйленістен аймақтық тілге өту // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №4 (48) 2017. – 280-283 бб.
139. Үдербаев А. Сөйленістен аймақтық тілге өту // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №4 (48) 2017. – 280-283 бб.