ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР

ТІЛ ТАРИХЫ БӨЛІМІ

E-mail: m.malbaqov@tilbilimi.kz

E-mail: dana.pashan@tilbilimi.kz

E-mail: g.kubdenova@tilbilimi.kz


ҚОЛДАНБАЛЫ ЛИНГВИСТИКА БӨЛІМІ

E-mail: aiman.zhanabekova@tilbilimi.kz

E-mail: aktoty.kozhahmet@tilbilimi.kz

E-mail: gulden.tilegenova@tilbilimi.kz

E-mail: kunsulu.pirman@tilbilimi.kz

ГРАММАТИКА БӨЛІМІ

E-mail: shormakova.arailym@tilbilimi.kz

E-mail: talgat.ramazanov@tilbilimi.kz

E-mail: altyn.kegenbek@tilbilimi.kz


ТЕРМИНОЛОГИЯ БӨЛІМІ

E-mail: ashimbaeva.nagima@tilbilimi.kz

E-mail: sarsen.kulmanov@tilbilimi.kz

E-mail: nurlan.shulenbay@tilbilimi.kz

 • Қордабай Бақыт – магистр, кіші ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: Терминология, терминография, лексикология.

E-mail: bakyt.kordabay@tilbilimi.kz

 • Азбергенова Арайлым – гуманитарлық ғылым бакалавры, аға лаборант.
  • Тақырыбы: Терминология, терминография, лексикология.

E-mail: ongarbaevna.aray@tilbilimi.kz


ФОНЕТИКА БӨЛІМІ

 • Жүнісбек Әлімхан – ф.ғ.д профессор; бас ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: қазақ фонетикасы, орфоэпия мәселесі, қазақ тіліндегі сингармноизм заңы, қазақ тілінің артикуляциялық базасы, латын әліпбиіне көшу мәселелері.

E-mail: alimqan.junisbek@tilbilimi.kz

 • Базарбаева Зейнеп Мүсілімқызы – ф.ғ.д профессор; бас ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: қазақ тілінің интонологиясы, фонологиясы, қазақ тілінің интонациялық жүйесі, сегментті және суперсегментті фонетика,  латын әліпбиіне көшу мәселелері.

E-mail: zeynep.bazarbaeva@tilbilimi.kz

 • Аманбаева Айсәуле Жантемірқызы – ф.ғ.к., жетекші ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: қазақ тілінің интонациялық жүйесі, сегментті және суперсегментті фонетикасы, интонациялық бірліктердің прагмалингвистикалық сипаты.

E-mail: amanbayeva.aisaule@tilbilimi.kz

 • Жұмабаева Жанар Төлендіқызы – ф.ғ.к., аға ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: қазақ тілінің сегментті фонетикасы, қазақ тілінің фонологиясы, қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың фонологиялану процесі мен тарихы

E-mail: janar.jumabay@tilbilimi.kz

 • Қаршығаева Айнұр Аралбекқызы – ф.ғ.к.,  ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: қазақ тілінің сегментті фонетикасы, қазақ жасалым артикуляциялық фонетикасының дамуы мен қалыптасуы

E-mail: a.karshigaeva@tilbilimi.kz


ЛЕКСИКОЛОГИЯ БӨЛІМІ

 • Сейдін Бизақов – ф.ғ.д., профессор; бас ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: қазақ тілі мәдениеті, әдеби норма, лексикография, этнография.
 • Манкеева Жамал Айтқалиқызы – ф.ғ.д., профессор; бас ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: түркітану, тарихи морфология, тарихи лексикология, этнолингвистика, лингвомәдениеттану, когнитивтік лингвистика, көркем мәтін лингвистикасы.

E-mail: zhamal.mankeeva@tilbilimi.kz

 • Ғабитханұлы Қайрат – ф.ғ.к., жетекші ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: Лексикология, лексикография, этнолингвистика, салғастырмалы тіл білімі.

E-mail: q.gabythanuly@tilbilimi.kz

 • Әмірбекова Айгүл Байдебекқызы – ф.ғ.к., лексикология бөлімінің меңгерушісі.
  • Тақырыбы: Лексикология, когнитивтік тіл білімі, психолингвистика, лингвомәдениетану.

E-mail: aigul.amirbekova@tilbilimi.kz

E-mail: aqmaral.piyazbay@tilbilimi.kz

E-mail: abdirakhman.moldir@tilbilimi.kz

E-mail: g.talgatqyzy@tilbilimi.kz


ОНОМАСТИКА БӨЛІМІ

 • Жанұзақ Телғожа Сейдінұлы – ф.ғ.д., профессор; бас ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: Қазақ ономастикасы, қазақ тіліндегі кісі аттары, қазақ тілі ономастикасының негізгі проблемалары, жалқы есімдердің латын әліпбиіне көшу мәселесі.
 • Рысберген Қыздархан Құрмашқызы – ф.ғ.д. доцент; бас ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: Қазақ ономастикасы: жетістіктері мен болашағы, Оңтүстік Қазақстан облысы топонимиясының тарихи-лингвистикалық зерттеуі.

E-mail: q.rysbergen@tilbilimi.kz

E-mail: b.nazira@tilbilimi.kz

E-mail: j.turgynbay@tilbilimi.kz

E-mail: sadyq.didar@tilbilimi.kz


ЭТНОЛИНГВИСТИКА БӨЛІМІ

E-mail: utebaeva@tilbilimi.kz

 • Шойбеков Рүстембек Нұсқабекұлы – филология ғылымдарының докторы; бас ғылыми қызметкер.
  • Тақырыбы: этнолингвистика, лингвомәдениеттану, лексикология, лексикография.
 • Исаева Гүлсінай Сайлауқызы – филология ғылымдарының кандидаты.
  • Тақырыбы: лексикология, лексикография, этнолингвистика, лингвомәдениеттану, әлеуметтік тілтаным.

E-mail: gulsinay.issayeva@tilbilimi.kz

E-mail: a.barlybayeva@tilbilimi.kz

E-mail:  z.sadyrbayeva@tilbilimi.kz

E-mail: erkin.besirov@tilbilimi.kz

E-mail: m.serikqyzy@tilbilimi.kz


ТІЛ МӘДЕНИЕТІ БӨЛІМІ

E-mail: nurgeldi.uali@tilbilimi.kz

 • Алдаш Айман Мырзалықызы профессор. Зерттеулерінің негізгі ғылыми бағыттары: сөз мәдениеті, қазақ орфографиясы, қазақ аударматануы, қазақ әдеби тілінің функционалдық стилистикасы, лингвомәдениеттану мәселелерінің теориясы мен практикасы, мемлекеттік тілді оқыту әдістемесінің теориясы мен практикасы. 

E-mail: aiman.aldasheva@tilbilimi.kz

E-mail: momynova.b@tilbilimi.kz

E-mail: n.amirzhanova@tilbilimi.kz

E-mail: maralbek.muhamet@tilbilimi.kz

E-mail: gulmina.rakhman@tilbilimi.kz

E-mail: shagala.qazaqbaeva@tilbilimi.kz

 

 

0 Shares