Жұбаева Орынай Сағынғалиқызы

А.Байтұрсынұлы ат. Тіл білімі институты
Грамматика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы

1970 жылы Атырау облысы, Дендер ауданы, Дендер поселкесінде дүниеге келген.

1987 жылы М.Әуезов атындағы қазақ орта мектебін бітірген. 1994 жылы Абай атындағы Алматы Мемлекеттік университетінің филология факультетін қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітіргеннен кейін С.Аспандияров атындағы Қазақ медицина институтында оқытушы болып қызмет етті.

1995-1998 жылдары Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университетінің оқу басқармасы бөлімінде, мамандар бөлімінде жұмыс істеді.

1998 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты аспирантурасының күндізгі бөліміне түсіп, 2002 жылдың 1 наурызында институт жанындағы диссертациялық кеңесте академик Рәбиға Сыздықтың жетекшілігімен «Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы мен лингвистикалық тұжырымдамалары» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясы қорғады.

2002 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Грамматика бөліміне ғылыми қызметкер ретінде қабылданды.

2004 жылдан 2007 жылға дейін аға ғылыми қызметкер ретінде, 2007 жылдан бастап бүгінге күнге дейін осы бөлімнің меңгерушісі ретінде қызмет етіп келеді.

Жетістіктері:

 • 2010 ж. «Тіл жанашыры» құрмет белгісі;
 • 2014-2015 жж. Мемлекеттік Президент стипендиясы
 • 2018 ж. Білім және Ғылым министрі Е.К.Сағадиевтің алғыс хаты.

І. Монография, сөздік, оқулық

Монографии: 2, қосалқы авторлықпен – 5

 • Оқулық: 1
 • Сөздік: 16
 • Жинақ – 10
 • Қазақ тіл білімінің қалыптасып, даму жолдары. – Алматы: Дайк-Пресс, 2011. –  272 б.
 • Қазақ тілінің когнитивті грамматикасы. Монография. – Алматы: Қазығұрт, 2014. – 297 б.
 • Қазақ тіліндегі «қатынас» концептінің көрінісі // Грамматикадағы дүниенің тілдік бейнесі (ұжымдық монография). Алматы: Қазығұрт, 2014. – 3- 157-б.
 • Етіс концептінің морфологиялық репрезентациясы // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. – 2-кітап. – Алматы, 2011. –  692-719-б.
 • Қазақ тіліндегі анықтық/танықтық функционалды-семантикалық категориясы // Жұмсалымды грамматика. Монография-оқулық. – Алматы, 2016. 347-387-б. (А.Тураевамен бірге)
 • Жақтау функционалды-семантикалық категориясы // Жұмсалымды грамматика. Монография-оқулық. – Алматы, 2016. – 309-347-б.
 • Қазақ сөздігі. – Алматы: Дәуір, 2013. – 1488 б.
 • Қазақ әдеби тілінің сөздігі. – 1-том. –  Алматы, 2011; – 2-том.  –  Алматы, 2011;- 3-том.  –  Алматы, 2011; – 4-том.  –  Алматы, 2011; – 5-том.  –  Алматы, 2011; – 6-том.  –  Алматы, 2011; – 7-том.  –  Алматы, 2011; – 8-том.  –  Алматы, 2011; – 9-том.  –  Алматы, 2011; – 10-том.  –  Алматы, 2011; – 11-том.  –  Алматы, 2011; – 12-том.  –  Алматы, 2011; – 13-том.  –  Алматы, 2011; – 14-том.  –  Алматы, 2011; – 15-том.  –  Алматы, 2011
 • ХХ ғасыр басындағы қазақ тіліне қатысты зерттеулер (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). –  Алматы: Қазығұрт, 2013. –  640 б.
 • Шонанов Т. Үш томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). 1-том. – Алматы: Елшежіре, 2013. 340 б.
 • Шонанов Т. Үш томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). – 2-том.  –  Алматы: Елшежіре, 2013. –  347 б.
 • Шонанов Т. Үш томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). – 3-том. –  Алматы:  Алаш, 2013. – 342 б.
 • Қ.Кемеңгерұлы. Үш томдық шығармалар жинағы (алғысөзін жазып, құрастырушы). – 2-том.  –  Алматы: Елшежіре, 2013. –  336 б.
 • Қ.Кемеңгерұлы. Үш томдық шығармалар жинағы (алғысөзін жазып, құрастырушы). – 3-том. –  Алматы:  Алаш, 2013. – 340 б.
 • Шонанов Т. Бес томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). 1-том. – Алматы, 2015. – 247 б.
 • Шонанов Т. Бес томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). – 2-том. –  Алматы, 2015. –  287 б.
 • Шонанов Т. Бес томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). – 3-том. –  Алматы, 2015. – 255 б.
 • ХХ ғасырдың басындағы терминологиялық сөздіктер және латын графикасына көшу барысындағы ұстанымдар (тарихи-ретроспективті талдау) Алматы, 2018ж. Жауапты редактор – О.Жұбаева. (жинақ)

 ІІ. Мақалалары:       

 • Қазақ грамматикаларының лингвистикалық сипаты // Тіл және аударма. – Қытай Халық Республикасы. – 2010. – №2. – 11-14-б.; 2010. – №3. – 5-6-б.; 2010. – №4. -18-20-б.; 2011. – №1. – 19-24-б.; 2011.  – №2. – 30-32-б.; 2011.  – №3. – 10-11-б.; 2010.  – №4. – 11-14-б.; 2012.  – №1. – 14-20-б.; 2012.  – №2. – 13-20-б.
 • Сөйленім – дискурс бірлігі // Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің хабаршысы. – 2010. – №2-3 (70-71). – Б. 106-112.
 • Қазақ грамматикасындағы дәстүр мен сабақтастық // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2010. – №4. – Б. 70-82.
 • Грамматикалық танымның ұлттық ерекшеліктері // ҚХҚӘТУ хабаршысы. 2010 №1 (23). – Б. 13-21.
 • Қазақ тіл біліміндегі функционалды грамматиканың алғашқы көріністері // Іле ағартуы. Қытай Халық Республикасы. – 2010. – №2. – Б. 248-53.
 • Сөйлемдегі субъекті мен бастауыштың арақатынасы // Известия вузов. – Бишкек, 2010. – №1. – С. 313-317.
 • Ұлттық дүниетаным және қазақ тіліндегі жақ категориясы // Теоретические и практические аспекты обучения языкам и литературы. Вып. ХХ. Министерство юстиции Республики Узбекистан. Ташкентский Государственный институт. – Ташкент, 2010. – С. 140-146.
 • Коммуникативная интенция говорящего в предложении /высказывании // В мире научных открытий. Материалы ІІ Всероссийской научной конференции «Научное творчество ХХІ века». – Красноярск, 2010. – №4. – Часть 6. – С. 107-109.
 • Основные типы предложений /высказываний // Филологические науки: Современность и перспективы. – Часть 2. Актуальные проблемы изучения и преподавания языков. – Стерлитамак, 2010. – С. 156-159.
 • Қазақ тілі грамматикалық категорияларының антропоөзектілігі: фил. ғыл. докт. … автореф.: 10.02.02. – Алматы, 2010. – 48 б.
 • Сөйленімнің көпқырлы сипаты // Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауына орай «Білім беру және ғылым: даму көкжиегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – 2-жинақ. – Алматы, 2010. – Б. 198-201.
 • Коммуникативті бірлік ретіндегі сөйлемнің мәні // Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылғы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауына орай «Білім беру және ғылым: даму көкжиегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – 8-шығарылым. – Алматы, 2010. – Б. 85-89.
 • Сөйлем субъектінің мәндері // Қазақ тілін коммуникативтік функционалды бағытта зерттеу және оқытудың инновациялық технологиялары. Профессор Р.Әмірдің 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Алматы: Арыс, 2010. – 1-кітап. – Б. 185-192.
 • Қазақ тілінің грамматикалық категорияларындағы антропоөзектілік көрінісі // Әбіш Кекілбаев шығармашылығы – әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар контексінде. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Ақтау, 2010. – Б.146-150.
 • Тілдік сананың этноөзектік сипаты // Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы. Профессор Ж.А.Манкееваның 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. – Алматы, 2010. – Б. 229-232.
 • Морфологиялық жолмен берілетін «сан» концептінің қалыптасуы // Қазіргі білім берудегі ізгілендіру үдерістері және жаңаша оқытудың өзекті мәселелері. ХҚТУ профессоры Ө. Танабаевтың 70 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Шымкент, 2010. 1-бөлім. – Б. 199-204.
 • Қазақ тіліндегі сан-мөлшер концептінің репрезентациясы //Түркі тілдерінің грамматикасы: қазіргі ахуалы мен болашағы. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2010. – Б. 284-294.
 • Концептуалды мазмұнның грамматикадағы көрінісі   // Концептосфера – ғаламның ұлттық тілдік бейнесінің негізі. Халықаралық дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2010. – Б.189-195.
 • А.Байтұрсынұлы мұрасындағы функционалды грамматика //Жас қазақ. 2010. 5 қараша №43 (303).
 • Уақыт концептінің морфологиялық репрезентациясы // Адам-Тіл-Мәдениет. Профессор Г.Н. Смағұлованың 60 жылдық мерейтойына арналған ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2010. – Б.47-50.
 • Шақ тұлғаларының концептуалды мазмұнды репрезентациялаудағы қызметі // Қазіргі қазақ грамматикасы мен терминологиясын зерттеудің негізгі бағыттары. Профессор А.Ы. Ысқақовтың туғанына 100 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2010. – Б.93-99.
 • Предложение и его отношение к языку и речи // Проблемы гуманитаризации образования в малых городах: теория, практика и перспективы. Международная научно-практическая конференция. – Коряжма, 2010. 21-22 октября. – С. 14-21
 • Основные единицы речевой коммуникации // Вітчизняна філологія. Теоретичні та методичні аспекти вивчения. Збірник науковых праць на пошанування Івана Тимофійовича Яценка. – Черкаси, 2010. – Б.26-28.
 • Қазақ тіл білімінің қалыптасып, даму жолдары. – Алматы: Дайк-Пресс, 2011. – 272-б.
 • Персоналдылық функционалды-семантикалық өрісі // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. 1-кітап. – Алматы, 2010. – 338-406-б.; Етіс концептінің морфологиялық репрезентациясы //  // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. 2-кітап. – Алматы, 2010. – 692-719-б.
 • Ғалам бейнесінің тілдің мазмұн межесіндегі көрінісі //Эпос тілін зерттеудің өзекті мәселелері. Профессор Е.Қ.Жұбановтың туғанына 80 жыл толуына арналған халықаралық дөңгелек үстел материалдары. Алматы, 2011. -170-180-б.б.
 • Морфологиялық категориялардың когнитивті құрылымы //Тілтаным. 2011. №3
 • Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы //«Дала мен қала». 2011, наурыз
 • Сан-мөлшер концептінің морфологиялық деңгейдегі тілдік көріністері // «Қазіргі заманғы түркітану: даму бағыттары мен көкейкесті мәселелері» атты Ә.Құрышжанұлының 80 жасқа толу мерейтойына арналған конференция материалдары. – Алматы, 2011. – Б.73-78
 • А.Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасындағы функционалды грамматика көріністері //http://www.mtdi.kz
 • А.Байтұрсынұлы – ұлттық когнитивті лингвистиканың негізін қалыптастырушы //А.Байтұрсынұлы оқулары. – Астана, 2011
 • Концептуалды мазмұнның грамматикадағы репрезентациясы //Тілтаным. 2011. №2
 • Сан-мөлшер әмбебап сипатты концептінің репрезентациясы //«Современные направления лингвистики: когнитизм, функционализм, прагматика». Республиканская научная конференция посвещенная 70-летию доктора филологических наук, профессора Рысалды К.Т.99-108-б.б.
 • Грамматикадағы тілдік білімнің концептуалдануы //Қазақ тілінің тарихы мен түркітану мәселелері. мәселелері. Профессор Бабаш Әбілқасымовтың туғанына 80 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2011. (Ә.Әбсаттармен бірге).
 • Жұбаева О., Жаңабекова А., Солтанбекова А. Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ грамматикасының дамуындағы жаңа бағыттар// Мемлекеттік тіл – тәуелсіздік кепілі. – Алматы, 2011. – Б.264-303. (А.Жаңабекова, А. Солтанбековамен бірге).
 • Жұбаева О., Жаңабекова А. Мемлекеттік тіл және коммуникативті бағыттағы зерттеулер // Тәуелсіз Қазақстан: қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметі. – Алматы, 2011. – Б.273-301. (А.Жаңабековамен бірге).
 • Концептуалды жүйенің грамматикалық деңгейдегі көрінісі //Актуальные проблемы обучения профессиональному языку: нынешнее состояние и перспективы. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2011. 9-10 ноябрь
 • Морфологиядағы тілдік білімнің концептуалдануы //Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай «Мемлекеттік тіл – ел бірлігінің басты факторы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана, 2011. 14 желтоқсан
 • Морфологиялық категориялардың когнитивті құрылымы //А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 50 жылдығына арналған “Қазақ тіл білімі: тарих, тәжірибе, болашақ” атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2011. (Ә.Әбсаттармен бірге).
 • «Қазақ әдеби тілі сөздігінің» бұрынғы басылымдардан ерекшелігі және лексикографиядағы ұстанымдар // С.Демирел атындағы университеттің ұйымдастыруымен «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция аясында өткен дөңгелек үстел. – Алматы, 2012 ж.  – Б.43-52.
 • Тілдік таңба – этнотілдік сананың көрсеткіші // «Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: дамуының қайнар көздері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2012. – Б. 125-129.
 • Тіл – этномәдени код //«Қазіргі қазақ тіл білімі: қолданбалы лингвистиканың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2012. – Б. 135-141.
 • Концептінің динамикалық сипаты // М.Оразовтың 70 жылдық мерейтойына арналған «ХХІ ғасыр ғылымы және білім берудегі жаңа ізденістер» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Шымкент, 2012. – Б.107-112.
 • Жақ категориясы – ментальді түзілім // «Қазақ әдеби тілі: тарихы, қазіргі жайы және кемелденуі» атты республикалық ғылыми-теориялық және әдістемелік конференция материалдары. – Алматы, 2012. – Б. 121-127.
 • Морфологиялық репрезентация – концептуалды мазмұнның берілу жолдарының бірі // Сулейман Демирел атындағы университеттің ұйымдастыруымен IV «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 1 том. – Алматы, 2012., – Б. 57-61.
 • Тіл – ұлттың болмысын, дүниетанымын айқындайтын құндылық // Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде өткен М.Томановтың туғанына 80 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2012. – Б. 89-96.
 • Концептуалды жүйенің грамматикалық деңгейдегі көрінісі // Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университетінде өткен халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2012.
 • Грамматикалық концептілер – ментальді түзілім // Тілтаным. – Алматы, 2012. – № 1. – Б. 45-52.
 • Қазақ тіл біліміндегі когнитивті грамматиканың алғашқы нышандары // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында өтетін «Қ.Есенов және қазақ грамматикасының өзекті мәселелері» атты халықаралық дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2012. – Б. 83-86.
 • Морфологиядағы идиоэтникалық сипат және Ахмет Байтұрсынұлы ұстанымдары // «Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ руханиятының көсемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2013. 84-89-б.
 • Грамматикалық категория – этномәдени код (етіс категориясы негізінде) // «Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы мемлекеттік тіл: қазіргі ахуалы және мәдениетаралық ықпалдастық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2013. – 88-94-б.
 • Қазақ тілінің антропоөзектілігі // Тіл. Мәдениет. Коммуникация-1. – Алматы: Елтаным, 2013. –197-210-б.
 • Персоналдылық концептінің морфологиялық репрезентациясы // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. – Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2013. 150-180-б.
 • «Қазақ әдеби тілінің сөздігіндегі» репрессияланған авторлардың материалынан берілген иллюстрациялық материалдар // Тіл. Мәдениет. Коммуникация-1. – Алматы: Елтаным, 2013. –103-115-б.
 • А.Байтұрсынұлы – қазақ тіл біліміндегі когнитивті лингвистиканың негізін салушы // «А. Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімінің көшбасшысы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Арқалық,
 • «Қазақша-орысша тілмаштың» қазақ лексикографиясының дамуындағы орны //Филология ғылымдарының докторы, профессор С.Омарбековтің туғанына 85 жыл толуына арналған ғылыми-теориялық дөңгелек үстел материалдары. – Алматы, 2013. 38-46-б.
 • Тілдік таңба – этнотілдік сананың көрсеткіші  //«Қазақ тілі – рухани өзегіміз» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2013.
 • Морфологиялық репрезентация – концептуалды мазмұнның берілу жолдарының бірі //«Қазіргі тіл білімінің басымдықтары және түркі әлемі» атты халықаралық  ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2013.
 • Жақ категориясы – ментальділік көрсеткіші // Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде өткен халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2013. 89-96-б.б.
 • Тіл – ұлттық діл көрсеткіші // «Заманауи филологиялық ғылымдар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. Алматы, 2013, 28-29-мамыр. 258-261-б.
 • Қазақ тіл біліміндегі есімдіктерді жіктеуге қатысты ұстанымдар // //«Білім беру жүйесінде кәсіби бағытты жүзеге асырудың өзекті мәселелері» атты ғылыми мақалалар жинағы. – Алматы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті. 2013. 28-33-б.
 • Грамматикалық категориялардың когнитивті сипаты // «Фонетика ғылымдарының өзекті мәселелері: даму көздері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. –Алматы, 2013. 193-198-б.
 • Тарихтан тағылым (ХХ ғасыр басындағы кірме сөздерді қабылдауға байланысты ұстанымдар) //Кірме терминдерді латын графикасымен таңбалау мәселелері. Республикалық дөңгелек үстел материалдары. Астана, 2013, 29 қазан.
 • Шонанов Т. Үш томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы). 1-том. – Алматы: Елшежіре, 2013. 340 б.; – 2-том.  – Алматы: Елшежіре, 2013. – 347 б. – 3-том. – Алматы:  Алаш, 2013. –342 б.
 • ХХ ғасыр басындағы қазақ тіліне қатысты зерттеулер (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы).– Алматы: Қазығұрт, 2013. – 640 б.
 • Қ.Кемеңгерұлы. Үш томдық шығармалар жинағы (алғысөзін жазып, құрастырушы). – 2-том. – Алматы: Елшежіре, 2013. – 336 б. – 3-том. – Алматы:  Алаш, 2013. –340 б.
 • Жаңа грамматикалық білімдер жүйесін оқыту тәжірибесінде қолдану // «Жоғары білімді инновациялық тұрғыдан дамыту аспектілері» атты республикалық дөңгелек үстел материалдары. Алматы, 2013.
 • Грамматикадағы тілдік білімнің концептуалдануы // «Қазақ тілі тарихы мен түркітану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. –Алматы, 2013. – 128-137-б. (қолсерігі – Ә.Әбсаттар)
 • Сұлтанмахмұт Торыайғыров алаш зиялыларының көпшілігімен ұлт болашағы жолындағы күресте мүдделес болған //Аңыз адам. 2013, наурыз. – №6 (66). – 45-б.
 • Ақылдың аңдауындағы қиялдың меңзеуіндегі, көңілдің түюіндегі тіліміз //Қазақ әдебиеті. 2013. 18-24 қазан. №42 (3362).
 • «Қазақ» газетіне – 100 жыл //«Қазақ» газетінің 266-саны. Алматы, 2013. 8-10-б.
 • Грамматикалық жүйе құрылымының антропоөзектік негізі // Сборник научных трудов Ханойского национального университета образования. г. Ханой, Вьетнам. 2013 г. Journal of Science. – 57/2013.-  Hanoi National University of Education (Вьетнам). – P.- С. 132-137.
 • Қазақ сөздігі. – Алматы: Дәуір, 2013.
 • Сан-мөлшер концептінің морфологиялық деңгейдегі тілдік көріністері // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті филология факультеті қазақ тіл білімі кафедрасының ұйымдастыруымен өткен дәстүрлі «Қазақ тілі – рухани өзегіміз» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 2014 ж. 6 ақпан
 • Бөгде сөз бен бөтен ой // «Қазақ әдебиеті» газеті. 2014 ж., 21 наурыз
 • Қазақ тіл біліміндегі метатілдік морфологиялық концептілердің қалыптасуы //Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде өтетін «Тілдерді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 20146 16-сәуір. – 65-69-б.
 • Грамматикалық концептосфера – тілдік сананың ажырамас бөлшегі (профессор С.Исаев еңбектері негізінде) //Көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаевтың құрметіне өтетін дәстүрлі «Исаев оқулары» материалдары. 2013 ж. 11 сәуір (өндірісте)
 • Елдес Омаровтың ұлттық тіл білімін қалыптастырудағы орны //Көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Сейілбек Мұхамеджарұлы Исаевтың құрметіне өтетін дәстүрлі «Исаев оқулары» материалдары.  2013 ж. 11 сәуір (қолсерігі – М.Рысқұлов) (өндірісте)
 • Антропоөзектілік – тілді функционалды тұрғыдан сипаттаудағы негізгі ұстаным // Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде өтетін «Сөз және шеберлік» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 2014 ж. 11-12 сәуір (өндірісте)
 • Тіл – ұлттық мәдениеттің негізгі коды // Сулейман Демирел атындағы университеттің ұйымдастыруымен V «Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистика мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 2014 ж. 24-25 сәуір.
 • Грамматические категории как отражение этнокультурной специфики языка //«Ключови въпроси в съвременната наука-2014». Материалы X Международной научно-практической конференции. – София, 2014. – С. 66-69.
 • Формирование метаязыковых морфологических концептов в казахском языкознании //Efektivni nastroje modernich ved – 2014. Materialy X Mezinarodni vedecko praktica conference. – Praha 2014. – С. 15-20.
 • Ахмет Байтұрсынұлы еңбектеріндегі функционалды грамматика көріністері // Қазақ филологиясы туралы зерттеулер (哈萨克语文学研究). – Бейжің, 2014.
 • Manifestation of anthropo-topicality in grammatical categories of the kazakh language // Сборник научных трудов Ханойского национального университета образования. г. Ханой, Вьетнам. 2014 г. Journal of Science. – 57/2013.-  Hanoi National University of Education (Вьетнам). – P.- С. 124-129.
 • Грамматикалық бірліктердің ұлттың дүниетанымдық білімдер жүйесімен байланысы // Материалы круглого стола «Инновационные методы обучения языкам: школа – вуз», запланированного в рамках внутривузовского гранта по теме: «Инновационные методы в подготовке будущих специалистов казахского и русского языков в иноязычной аудитории. – Алматы, 2014.
 • Елдес Омаровтың ұлттық тіл білімін қалыптастырудағы орны // Материалы круглого стола «Инновационные методы обучения языкам: школа – вуз. – Алматы, 2014.
 • Жұбаева О. ХХ ғасырдың басында жарық көрген еңбектердегі емле мәселесі // «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықаралық-теориялық конференция материалдары. – Алматы: Елтаным баспасы, 2015. – 109-113-бб.
 • Жұбаева О. Ахмет Байтұрсынұлы еңбектеріндегі жіктеу парадигмасының берілуі // «Қазақ руханиятының айнасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана, 2015. – 98-102-бб.
 • Жұбаева О. Қ.Жұбанов еңбектеріндегі антропоөзектілік ұстанымдары // «Профессор Қ.Қ.Жұбанов және қазіргі тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2015. – 137-142-бб.
 • Жұбаева О. Ғаламның тілдегі бейнесі – сана қызметінің көрінісі // «Лингвистикалық мұра және жаңа заман үрдісі: тіл, әдебиет, мәдениет» атты халықаралық ғылыми форум материалдары. – Алматы, 2015. – 151-156-бб.
 • Жұбаева О. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. Оқу құралы (ұжымдық монография). 3-кітап. – Алматы, 2015. – 500 б. (өндірісте)
 • Жұбаева О. Қазіргі қазақ тілі. Синтаксис. Оқу құралы (ұжымдық монография). 4-кітап. – Алматы, 2015. – 500 б. (өндірісте)
 • Жұбаева О., Аманғалиева Р. Қ.Кемеңгерұлы еңбектеріндегі сын есімнің сипатталуы //«Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» атты жас ғалымдардың VII Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. – Алматы, 2015.
 • Жұбаева О., Сағынғали Н. А.Байтұрсынұлы еңбектеріндегі жіктеу ерекшеліктері // «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» атты жас ғалымдардың VII Халықаралық  ғылыми конференциясының материалдары. – Алматы, 2015.
 • Жұбаева О. Жақтау функционалды-семантикалық категориясы // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы (жинақ). – Алматы, 2015. – 500 б. (өндірісте).
 • Жұбаева О. Қазақ тіліндегі анықтылық/танықтылық функционалды-семантикалық категориясы // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы (жинақ). – Алматы, 2015. – 500 бет (өндірісте).
 • Жұбаева О. Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар: дәстүр мен сабақтастық // «Түркі әлеміндегі зерттеулер» атты ІІ Халықаралық симпозиум материалдары. – Алматы, 2015.
 • Жұбаева О. Manifestation of anthropo-topicality in grammatical categories of the kazakh language // Сборник научных трудов Ханойского национального университета образования. Journal of Science. – Hanoi, 2015. – Hanoi National University of Education (Вьетнам). – № 2. – P.124-129.
 • Жұбаева О. Қазақ тіліндегі сыпайылық категориясы және ұлттық діл // Шинжиаң қоғамдық ғылымы. – Қытай Халық Республикасы, 2015. – 59-71-бб.
 • Жұбаева О. «Қазақша-орысша тілмаштың» жарық көргеніне 90 жыл // Туған тіл (альманах). – 2015. – № 2. – 41-47-бб.
 • Жубаева О. Қазақ пунктуациясының қалыптану тарихы // Туған тіл. –2016. – №4. – Б. 37-42.
 • Жубаева О. Қазақ тіліндегі анықтық/танықтық функционалды-семантикалық категориясы // Жұмсалымды грамматика. Монография-оқулық. – Алматы, 2016. – Б. 347-387.
 • Жубаева О. Жақтау функционалды-семантикалық категориясы // Жұмсалымды грамматика. Монография-оқулық. – Алматы, 2016. – Б. 309-347.
 • Жубаева О. А.Байтұрсынұлының қазақ грамматикасына қатысты атаулары // «Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2016. – Б. 122-130.
 • Жубаева О. Грамматикалық жүйенің антропоөзектік негізі // «Ұлт руханиятының қайнар көздері: тіл мен әдебиет, білім мен тәрбие» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Қызылорда, 2016. – Б. 104-108.
 • Жубаева О. Пунктуация және коммуникация талаптары // Тілтаным. –2016. – №3 (өндірісте)
 • Жубаева О. Он жасар бала өз ана тілінде сөйлей ме немесе ұлттық қауіпсіздік (тіл тазалығы, жарнама тіліндегі олқылықтар жайында газет тілшісіне берілген сұхбат) // «Қазақ әдебиеті» газеті. – 01.07. 2016.
 • Жубаева О. ХХ ғасыр басындағы қазақ тіл біліміндегі емлеге қатысты таластар // Қазақстан Республикасының 25 жылдығы мен Сулейман Демирел университетінің 20 жылдығына арналған «Білім және ғылым саласындағы инновациялар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Қаскелең, 2016.
 • Zhubaeva О.S. Communicative and pragmatic function of punctuation //Man In India, 97 (07): 265-284 (ISSN 00251569-India-Scopus), 2017. – Р. 265- 284.
 • Zhubaeva О.S. The diahconic approach in the study of kazakh punctuation // Danish Scientific Journal. ISSN 3375-2389. 2017. №3. – Р. 54-59.
 • Жубаева О. Антропоцентричность грамматических категорий казахского языка // Язык и языковая личность в эпоху глобализации: когнитивные, аксиологические, сравнительно-сопоставительные характеристики. – Магнитогорск, 2017. – С. 8-39.
 • Жұбаева О. Қазақ тіл білімінде когнитивті лингвистиканың негізін салушы // Ақпарат арнасы. – ҚХР. – Үрімжі, 2017. – №1. – 38-45-б.
 • Жұбаева О. 1929 жылы латын әліпбиіне көшкен кездегі емле өзгерістері // Латын әліпбиіне көшу: дайындық барысы. – Талдықорған, 2017. – 8-15-б.
 • Жұбаева О. А.Байтұрсынұлы еңбектері және қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар // «Өшпес рухты тұлғалар» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы. – Торғай, 2017. – 34-41-б.
 • Жұбаева О. ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының еңбектері – ұлттық кодтың негізі // egemen.kz /article /157346. 08.2017
 • Жұбаева О. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі инновациялық бағыттардың А.Байтұрсынұлы еңбектерімен сабақтастығы //«Ахмет Байтұрсынұлы мұрасы: зерттеу, жүйелеу жəне насихаттау» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы, 2017. – 126-132-б.
 • Жұбаева О. Ғалам бейнесі – ұлттық ділдің көрсеткіші // Құрлық әскерлері әскери институты мемлекеттік тіл кафедрасы ұйымдастырған республикалық конференция. – Алматы, 2017.
 • Жұбаева О. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі – қазақ морфологиясының негізі //«Тамыры терең әліпби: жалпы түркілік бірегейліктің мызғымас негізі» атты түркі жазбалары күніне арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Астана, 2017. – 104-111-б.
 • Жұбаева О. Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттардың А.Байтұрсынұлы еңбектеріндегі көрінісі // Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ филологиясы: өткені, бүгіні мен болашағы. Онлайн-семинар материалдары. – Алматы, 2017. – 21-29-б.
 • Жұбаева О. Қазақ тіліндегі терминжүйенің когнитивті сипаты // «Қазіргі терминжасамның бағыттарын айқындау мәселелері» атты республикалық семинар-кеңестің материалдары. – Астана, 2017.
 • Жұбаева О. Қазіргі қазақ тіл біліміндегі жаңа парадигмалар және Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерімен үндестік // «Алаш жолы – мәңгілік тілдің түп қазығы» атты облыстық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. – Семей, 2017. – 60-70-б.
 • Жұбаева О. Зиялылар еңбегі – ұлттық кодтың негізі // Ана тілі. 2017.
 • Жұбаева О. Тәуелсіздік табыстары //Жас қазақ. – 2017, 29 мамыр
 • Шонанов Т. Бес томдық шығармалар жинағы жинағы (алғы сөзі мен түсініктерін жазып, баспаға дайындаушы – Жұбаева О.). – 4-том. –  Алматы, 2017. –  287 б.; –  5-том. –  Алматы, 2017. – 255 б.
 • Жұбаева О. А. Байтұрсынұлы терминдерінің уәжділік сипаты // «Тәуелсіз елдің рухани тұғыры» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Семей, 2017. – 78-84-б.
 • Жубаева О. Тенденция развития казахской пунктуации// Северо-Восточный гуманитарный вестник гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. – Якутск, 2018. – С. 74-79.
 • Жұбаева О., Ахмет Ә., Әлімақын Д. XX ғасырдың басындағы терминологиялық сөздіктердің негізгі ұстанымдары //«Қазақ тіл білімі саласындағы жаңа ғылыми бағыттар» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материялдары. – Алматы: Балауса, 2018. – 163-169-б.
 • Жұбаева О., Шормақова А., Рамазанов Т. Ісләм Жарылғаповтың ұлттық терминологияның дамуына қосқан үлесі // Қарағанды, 2018.
 • Жұбаева О., Кегенбекова А. «Қазақша-орысша тілмаштың» қазақ лексикографиясындағы орны //«Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми бағыттар және оқытудың заманауи әдістері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – 124-129-б.
 • Жұбаева О. А.Байтұрсынұлы – ұлттық когнитивтік лингвистиканың негізін қалаушы //«Рухани жаңғыру және тіл білімі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана, 2018. – 233-239-б.
 • Жұбаева О. А.Байтұрсынұлы еңбектеріндегі когнитивті лингвистиканың негізгі аспектілері //«Алаш зиялыларының ғылыми-әдістемелік мұралары: дәстүр мен жаңашылдық» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Алматы, 2018. – 79-84-б.
 • Жұбаева О., Ахантаева Г. Ұлттық тіл білімінің қалыптасуындағы Елдес Омарұлының орны «Рухани жаңғыру – Алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, мәдениет» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: Елтаным, 2018. – 68-72-б.
 • Жұбаева О., Айдарбек Қ., Таубалдиев М. Терминдерді транслитерациялаудағы негізгі ұстанымдар// «Қазақ ұлттық жазуы: емле, терминтану жəне ономастика» атты республикалық конференция материалдары. – Алматы, 2018. – 31-42-б.

ІІІ. Тұрақты комитеттердің, кеңестердің, ассоциациялардың, академиялардың және т.б. мүшелігі:

 • 2014, 2015, 2016, 2018 – Комиссия мүшесі, Орталық ұлттық университетінің кеңесі (Пекин, Қытай)
 • 2013 ж. – ЖенПУ Мемлекеттік аттестациялық комиссиясының төрағасы
 • 2014, 2015 – Абай атындағы ҚазҰПУ-да Мемлекеттік аттестациялық комиссия төрағасы
 • 2014-2016 жылдар Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде «6D021300 – Лингвистика» мамандығы бойынша апелляциялық комиссияның мүшесі
 • KazTEST сараптамалық комиссиясының мүшесі
 • «Туған тіл» халықаралық альманахының редакциялық алқасының мүшесі