Құлманов Сәрсенбай Қуантайұлы

Құлманов Сәрсенбай Қуантайұлы – Қазақстан Республикасының азаматы 1975 жылғы 2  қыркүйекте бұрынғы Өзбекстан КСР-і, Қарақалпақстан АКСР-і, Тахтакөпір ауданы В.И.Ленин атындағы совхозда (қазіргі Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан, Тахтакөпір ауданы Бөршетау ауылы) жұмысшы отбасында дүниеге келді.

 • 1993 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) филология факультетіне оқуға түсіп, 1998 жылы бакалавриат бөлімін, 2000 жылы магистратура бөлімін үздік бітірді.
 • 2000 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының грамматика бөліміне кіші ғылыми қызметкер ретінде жұмысқа қабылданды.
 • 2001 жылы осы Институттың аспирантурасына түсіп, оны 2003 жылы бітірді.
 • 2004 жылы «Қазақ тіліндегі мүмкіндік модальдігінің функционалды-семантикалық өрісі» атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды.
 • 2004-2006 жылдары аталған Институттың грамматика бөлімінде ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер қызметтерін атқарды.
 • 2006 жылы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қазақ тілі кафедрасында оқытушылық қызмет атқардым.
 • 2007 жылы Алматы қаласы әкімдігі «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы Аударма бөлімінің бастығы ретінде лауазымды қызметке қабылданды.
 • 2009 жылы «Мемлекеттік тілді дамыту орталығы» ЖШС Бас директоры қызметін арқарды.
 • 2009-2011 жылдары ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Компьютерлік лингвистика ғылыми тобының жетекшісі қызметін атқарды.
 • 2011-2014 жылдары Институттың Грамматика бөлімінде аға ғылыми қызметкер болып қызмет атқарды.
 • 2014-2017 жылдары Институттың Терминология бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды.
 • 2017-2018 жылдары Институттың жетекші ғылыми қызметкері болып қызмет атқарды.
 • 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап Институт деректорының ғылым жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы қызметін атқарады.
 • 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2007 жылғы 27 қыркүйектегі шешімімен (№7 хаттама) тіл білімі мамандығы бойынша доцент ғылыми атағын алды.

Монографиялары:

 1. Қазақ тіліндегі мүмкіндік модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі. – Алматы: Ценные бумаги, 2006. –156 бет.
 2. Қазақ грамматикасының өзекті мәселелері. –Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2007. (авторлардың бірі).
 3. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы /Жауапты редактор: Ш.Құрманбайұлы. 1-кітап. –Алматы, ЖШС «Ануар-KZ», 2010. (авторлардың бірі).
 4. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. /Жауапты редактор: М.Малбақов. 2-кітап. –Алматы, Дайк-Пресс, 2011. (авторлардың бірі).
 5. Грамматикадағы дүниенің тілдік бейнесі. –Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2014. (авторлардың бірі)

Ғылыми мақалаларының тізімі:

 1. Қазіргі қазақ тіліндегі -ақ, -ек, -ық, -ік, -қ, -к сөз тудырушы жұрнағының зерттелу тарихы // ҚазМҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №35. –Алматы: Қазақ университеті, 2000. -100-102-бб.
 2. Қазіргі қазақ тіліндегі зат есімдерден зат есім тудыратын -ақ, -ек, -ық, -ік, -қ, -к жұрнағы // ҚазМҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4 (38). –Алматы: Қазақ университеті, 2000. -110-114-бб.
 3. Модалділік категориясының коммуникативті-мағыналық аспектілерінің зерттелу тарихынан // Актуальные проблемы и перспективы совершенствования принципов демократического развития государства и общества: Международная научная-практическая конференция, посвященная 90 летию Д.А.Кунаева. –Алматы, 2002. –275-277-бб.
 4. Модалділік категориясының кейбір теориялық мәселелері // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №7 (53). –Алматы, 2002. –187-193-бб.
 5. Мүмкіндік өрісінің категориялық жағдаяттарының түрлері // ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. –Алматы, 2002. № 5-6. –117-122-бб.
 6. Мүмкіндік модалділігінің -а/-е,-й ал аналитикалық форманты арқылы берілуі // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, 2002. №3 (7). –71-75-бб.
 7. Қазақ тілінде мүмкіндік модалділігінің негізгі берілу тәсілдері // ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. –Алматы, 2003, №2 (138). –83-87-бб.
 8. Қазақ тілінде мүмкіндік модалділігінің семантикалық құрылымы // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «С.Аманжолов және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2003. –116-120-бб.
 9. Мүмкіндік өрісін білдіретін тілдік құралдардың болымсыздық элементтермен әрекеттестігі // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «Ахмет Байтұрсынұлы және қазақ филологиясының өзекті мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2003. –213-218 бб.
 10. Міндеттілік модалділігінің лексика-грамматикалық жолмен берілуі // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «Академик Рабиға Сыздық және қазақ тіл білімі мәселелері». Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2004. –144-147-бб.
 11. Міндеттілік/болымсыздық міндеттілік модалділігінің кейбір білдірілу жолдары // ҚР БҒМ ҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты. «Академик Ә.Қайдар және тіл білімінің мәселелері» Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. –Алматы, 2004. –430-434-бб.
 12. Міндеттілік модалділігінің синтаксистік құралдар арқылы білдірілуі және контекстік-мәтіндік деңгейде көрінуі // ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – Алматы, 2004. № 5-6. –98-102-бб.
 13. Айқындық/айқын еместік модалдік өрісінің семантикалық құрылымы // Тілтанудағы тұлға. Профессор Т.Н. Қордабаевтың 90 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференция материалдары. –Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2005. –21-25-бб.
 14. Қалаулық модалділігінің берілу жолдары // Мемлекеттік тілдің ахуалы, проблемалары және оны шешу жолдары: Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – 1-бөлім. – Өскемен: С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы, 2006. –355-367-бб.
 15. Қалаулық модалділігінің семантикалық құрылымы // Қазақ тіл біліміндегі функционалдық бағыт// Филология ғылымдарының докторы, профессор Қ.М.Есеновтің туғанына 75 жыл толуына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Алматы: Тіл білімі институты, 2006. –109-119-бб.
 16. Қабыса байланысқан сын есімді сөз тіркестері (М.Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы бойынша) // Қазақстан тәуелсіздігіне 15 жыл және университеттің 5 жылдығына арналған «Педагогикалық білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның еңбектері. ІІ том. –Шымкент: Шымкент педагогикалық университеті, 2006. –13-15-бб. (А.Ақкөзовамен бірге).
 17. Айқындық/айқын еместік модалдік өрісінің білдірілу тәсілдері // Қазақстанның ғылыми әлемі. Халықаралық ғылыми журнал. –Шымкент, 2006. –31-39-бб.
 18. Қазақ тіліндегі мүмкіндік модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі. – Алматы: Ценные бумаги, 2006. –156 бет.
 19. Бұйрықтық модалділігінің берілу жолдары // ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №35. –Алматы: Қазақ университеті, 2007. -100-102-бб.
 20. Бұйрықтық модалділігінің семантикалық құрылымы // №1 ҚР БҒМ ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2007. №1 (161) қаңтар-ақпан. –32-37-бб.
 21. Бұйрықты сөйленімдердігі сөйлеу және бұйрықты жағдаяттарға қатысушылар арасындағы қатынас // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, 2007. №1 (24) қаңтар-ақпан-наурыз. –66-71-бб.
 22. Морфологиялық рай категориясының функционалдық сипаты // Қазақ грамматикасының өзекті мәселелері. –Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы, 2007. –227-254-бб.
 23. Аударма жасаудың техникасы // Аударматану. –Алматы: «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы, 2008. –258 бет.
 24. Аударматану теориясына қойылатын талаптар // Аударматану. –Алматы: «Тіл» оқу-әдістемелік орталығы, 2008. –258 бет.
 25. Ісқағаздарының үлгілері (жергілікті   атқарушы   органдар) / Құраст.: С.Қ.Құлманов. – Алматы, 2008. –370 бет.

 

 1. Қазақ тілі мәтіндері корпусының электрондық базасы жайында // Электрондық-ақпараттық кеңістіктегі қазақ тілі: терминология және тіл мәдениеті. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті мен ҚР Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ұйымдастырған республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. –Астана, 2009.
 2. Корпусқа енгізілетін мәтіндердегі сөздерді морфологиялық талдау және оларға шартты белгілер қою принциптері // Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы. Профессор Ж.А.Манкееваның 60 жылдығына арналған республикалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. –Алматы: А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты, 2010. –217-222-бб.
 3. Қ.Жұбанов зерттеулеріндегі функционалды грамматика мәселелерінің көріністері // Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері / Жауапты ред. С.Құлманов. –Алматы: «Кие» лингвоелтану инновациялық орталығы», 2009. –131-134-бб.
 4. Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік – 4 (қоршаған ортаны қорғау саласы) / Русско-казахский терминологический словарь-справочник – 4 (охрана окружающей среды). 4-кітап / Құрастырған: С.Құлманов. –Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту орталығы» ЖШС, 2009. –328 б.
 5. Орысша-қазақша терминологиялық анықтамалық сөздік – 7 (халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау саласы) / Русско-казахский терминологический словарь-справочник – 7 (занятость и социальная защита населения) / Құрастырған: С.Құлманов. – Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту орталығы» ЖШС, 2009. 7-кітап. –344 б.
 6. Профессор Р.Әмір еңбектеріндегі модалдік мағыналардың синтаксистік жолмен берілу мәселелері // Қазақ тілін коммуникативтік, функционалдық бағытта зерттеу және оқытудың инновациялық технологиялары. Профессор Р.С.Әмірдің 80 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция (26-27 наурыз, 2010 жыл). –Алматы: «Арыс» баспасы, 2010. 1-кітап. –221-227-бб.
 7. Мәтіндер корпусын түзудің теориялық және практикалық мәселелері жайында // «Казахский язык в контексте языковой политики стран Евразийского континента» атты Халықаралық симпозиум материалдары. – Көкшетау: Ш. Уәлихан атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті, 2010 (А.Жұбановпен бірге).
 8. Корпусқа енгізілетін мәтіндердегі функционалды қосымшалар жайында // Түркі тілдерінің грамматикасы: қазіргі ахуалы мен болашағы. Аса көрнекті тіл маманы, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚазКСР ҒА академигі Нығмет Тінәліұлы Сауранбаевтың туғанына 100 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары // Жауапты редактор Ш.Құрманбайұлы. –Алматы, 2010. –194-201-бб.
 9. Қазақ тілі мәтіндері корпусын түзудің теориялық және практикалық мәселелері // Қазіргі білім берудегі ізгілендіру үдерістері және жаңаша оқытудың өзекті мәселелері. ХҚТУ профессоры Ө.Танабаевтың 70 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. І бөлім. –Шымкент, 2010. –220-226-беттер.
 10. Мүмкіндік модальділігінің функционалды-семантикалық өрісі // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы /Жауапты редактор: Ш.Құрманбайұлы. 1-кітап. –Алматы, ЖШС «Ануар-KZ», 2010. –224-337-беттер.
 11. Модальдылық категориясының функционалды-семантикалық өрістері // Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. /Жауапты редактор: М.Малбақов. 2-кітап. –Алматы, Дайк-Пресс, 2011. –525-658-беттер.
 12. «Грамматикалық концепт» ұғымы туралы // БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. 2012. №1. –52-58-бб.
 13. Грамматикалық категория және грамматикалық концепт // «Қ.Есенов және қазақ грамматикасының өзекті мәселелері» атты халықаралық дөңгелек үстелдің материалдары. –Алматы: А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2012. – 93-98-беттер.
 14. Разработка алгоритмов автоматического анализа словоформ казахского языка (Койбагаров К.Ч., Мусабаев Р.Р., Кулманов С.К.) // «Қазіргі қазақ тіл білімі: қолданбалы лингвистиканың өзекті мәселелері»: халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы. –Алматы, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2012. –С.83-87.
 15. Морфологиялық репрезентациялау – концептуалды мазмұнды құрылымдау тәсілі // «Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ руханиятының көсемі» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. /Жауапты редактор М.Малбақов. –Алматы: «Елтаным баспасы», 2013. –229-232-бб.
 16. Аударма – қазақ ісқағаздарын қалыптастыру жолдарының бірі // «Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы мемлекеттік тіл: қазіргі ахуалы және мәдениетаралық ықпалдастық мәселелері»: Халықара.ғыл.-тәжіриб.конф.материалдарының жинағы. –Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2013. –67-70-бб. (Аширбековамен бірге)
 17. Малбақов М., Жұбанов А., Құлманов С. Ұлы дала тұлғалары топтамасымен жарық көретін «Профессор Құдайберген Жұбанов» атты кітап хақында // «Жұбанов тағылымы – VІІІ: Қазақстан түркі өркениеті мен тарихы тоғысында» атты халықаралық ғылыми конференция материалдары. –Ақтөбе, 2013. ?????
 18. Грамматикалық тұлғаларды функционалды-коммуникативтік грамматиканың теориялық инновациялары негізінде оқыту мәселелері // «Білім»-«Образование». Ғылыми-педагогикалық журнал. №1 (64). –Астана, 2013. –44-47-бб.
 19. Тілдік категориялау мен концептуалдау – концептуалды мазмұнның көрінісі // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. № 2 (50) 2013 (сәуір, мамыр, маусым). -33-37-бб.
 20. Аудармада грамматикалық құралдарды таңдаудағы құрылымдық және когнитивтік мәселелер // Materiály IX mezinárodní vědecko – prakticka conference «Aktuální vymoženosti vědy – 2013». Díl 11. Filologickě vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. –S.58-62.
 21. Автоматты аударма жүйесінде пайдаланылатын Moses бағдарламасы туралы // Түркі тілдерін компьютерлік өңдеу. Бірінші халықаралық конференция: Еңбектері / Астана: Л.Н.Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2013. –304-306-бб.
 22. Қазақ тіліндегі кейбір зат есімдердің модаль мағынада жұмсалуы жайында // Materialy IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka teoria I praktyka» – 2013. Volume7. Filologiczne nauki. Politologija. Muzyka i życie.: Przemyśl. Nauka i studia. –S.20-25.
 23. Модалділік концептісі – рай категориясының когнитивті негізі // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. № 3 (51) 2013 (шілде, тамыз, қыркүйек). -56-60-бб.
 24. Аудармадағы сәйкестіктер мен қателіктер түрлері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №5 (291). 2013. –140-145 бб.
 25. Прагматикалық қатынастың аудармадағы көрінісі // 33-37. Материалы за 9-а международна научна практична конференция, «Новини на научния прогрес», – 2013». Том 6. Филологични науки. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. –S.61-66.
 26. Филологтар қауымдастығы мен корпустық лингвистика орталығын құру – қазақ тілінің ұлттық корпусын жасаудың алғышарты // Түркі тілдерін компьютерлік өңдеу. Бірінші халықаралық конференция: Еңбектері / Астана: Л.Н.Гумелев атындағы ЕҰУ баспасы, 2013. –60-67-бб.
 27. Қазақ тілі мәтіндеріне морфологиялық белгіленім қоюдың ғылыми-тәжірибелік негіздері // Актуальные проблемы диалектологии языков народов России: Материалы ХІІІ международной конференции. –Уфа, 2013. –188-191-беттер. (Жаңабекова А., Құлманов С.)
 28. «Тұғырлы тұлға тағдыры» // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары) (А.Қ.Жұбанов, Ж.Сұлтан, С.Құлманов, Б.Карбозова). –9-55-бб.
 29. «Қ.Жұбанов – ғылым көгінің жарық жұлдызы» // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары) (А.Қ.Жұбанов, С.Құлманов). –55-68-бб.
 30. «Қиынын тауып қаламасаң…» Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары). –135-157-бб.
 31. «Соны сүрлеу» // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары) (А.Қ.Жұбанов, Ж.Манкеева, Қ.Рысберген, Б.Хасанұлы, А.Жаңабекова, Ж.Сұлтан, С.Құлманов, Ғ.Ермекбай). –217-267-бб.
 32. «Құдай берсе, құлай береді» // Құдайберген Жұбанов / Жалпы редакциясын басқарған филол.ғ.к., профессор М.Малбақов. –Алматы: «Шафран» ЖШС, 2013. –528 бет. –(Ұлы дала тұлғалары). (Р.Сыздықтың «Ғалым азамат» және К.Кенжебаев пен Ә.Оралбайдың «Құдайберген Жұбанов» атты еңбектерінің негізінде дайындалды). –339-345-бб.
 33. Грамматикалық категорияларды оқытудағы сабақтастық (модаль сөздердің академиялық грамматикаларда, ғылыми еңбектерде, мектеп оқулықтары мен түсіндірме сөздікте берілуі). А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 4 (52) 2013. –38-43-бб.
 34. Грамматикалық категорияларды оқытудағы сабақтастық (рай категориясының академиялық грамматикаларда, ғылыми еңбектер мен мектеп оқулықтарында берілуі) // Тіл білімі: «Қазақ тілі – рухани негізіміз» – 2014 атты респ.ғыл.-теор.конф.мат-дары. –Астана: Л.Н.Гумелев баспасы, 2014. –251-258-бб.
 35. Машиналық аударма және оның жұмыс істеу принциптері // Тіл білімі: «Қазақ тілі – рухани негізіміз» – 2014 атты респ.ғыл.-теор.конф.мат-дары. –Астана: Л.Н.Гумелев баспасы, 2014. –336-340-бб. (А.Байменшин)
 36. Грамматикалық категорияларды оқытудағы сабақтастық (еліктеу сөздердің академиялық грамматикаларда, ғылыми еңбектерде, мектеп оқулықтары мен түсіндірме сөздікте берілуі) // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №2 (294). 2014. –180-184-бб.
 37. Машиналық аударма жүйелерінің техникалық сипаттамасы және лингвистикалық талдау қағидаттары // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 1 (53). 2014. –98-102-бб. (А.Байменшинмен бірге)
 38. Машиналық аударма жүйелерінің аударма жасау және морфологиялық талдау принциптері жайында // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №4 (296). 2014. –165-168-бб. (Байменшин)
 39. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік (энергетика). –Алматы: «Қазақпарат» баспасы, 2014. –428 б. (құрастырушылардың бірі)
 40. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік (экология). –Алматы: «Қазақпарат» баспасы, 2014. –428 б. (құрастырушылардың бірі).
 41. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік (экономика). –Алматы: «Қазақпарат» баспасы, 2014. –428 б. (құрастырушылардың бірі).
 42. Рай категориясының когнитивтік аспектісі // Грамматикадағы дүниенің тілдік бейнесі. –Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2014. 158-211-бб.
 43. Мемлекеттік тіл саясаты (нормативтік-құқықтық актілер жинағы) – Государственная языковая политика (сборник нормативно-правовых актов) / -Астана: «Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы» РМҚК, 2014. –912 бет.
 44. Теоретическая новизна в изучении форм коммуникативных грамматических конструкций // Саммит Гражданского Общества Тюрксого мира. Эскишехир-Турция. 11-13 мая 2014 г.
 45. Қ.Жұбановтың синтаксис саласындағы негізгі ұстанымдары // Профессор Қ.Қ.Жұбанов және қазіргі тіл білімі, әдебиеттану және әдістеме саласындағы ғылыми-әдіснамалық зерттеулер»: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, 26 ақпан 2015 ж. –Алматы: «Нурай Принт Сервис», 2015. –192-196 бб.
 46. Сөздік – рухани құндылық, сөздікші – тіл шежірешісі, сөздікті зерттеуші – ғалым-қайраткер // «Қазақ лексикографиясы: тарихы, тәжірибесі, болашағы» атты халықар.ғыл.-теор.конф. / Жауапты ред. Г.Көбденова. –Алматы: «Елтаным баспасы», 2015. –23-27-бб.
 47. Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізуге қатысты құжаттарға шолу // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 1 (57). 2015. –124-139-бб.
 48. Ісқағаздарын жүргізу пәнінің объектісі, мақсат-міндеттері, негізгі ұғымдары // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 2 (58). 2015. –54-61-бб.
 49. «Жаңа әліпби жолында» (Jana alypbe jolynda) жинағы туралы // А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының «Тілтаным» журналы. –Алматы, № 2 (58). 2015. –85-91-бб. (Ж.Т.Шыныбеков, Т.Талғатпен бірге).
 50. Сөздік – рухани құндылық // «Тіл және қоғам». Альманах. №2 (40). 2015. –23-30-бб.
 51. Ісқағаздарын жүргізу пәнінің объектісі, мақсат-міндеттері, негізгі ұғымдары // Россия и Восток: взаимодействие стран и народов: Труды Х Всероссийского съезда востоковедов, посвященного 125-летию со дня рождения выдающегося востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тогана. Книга 2. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2015. – С. 174-180.
 52. Ісқағаздарын қалыптастырудағы аударманың рөлі // «Тіл және қоғам». Альманах. №3 (41). 2015. –40-48-бб.
 53. Қазақ тіліндегі мүмкіндік модалділігінің функционалды-семантикалық өрісі // http://poetika.kz/1547
 54. Модалділік – функционалды-семантикалық категория (Академик М.В. Зайнуллин еңбектеріне ғылыми шолу) // Язык и культура: проблемы соотношения и взаимодействия в полиэтинческом пространстве. Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), посященная 80-летию доктора филолгических наук, профессора, академика АН Республики Башкортстан Зайнуллина Марата Валиевича (г. Уфа, 27 ноября 2015 г.). Част ІІ. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. – С. 104-110.
 55. Терминологиялық сөздіктер түзу негіздерін жетілдіру мәселелері бойынша ұсыныстар // Терминологиялық хабаршы. №1 (49). –2015. –24-36 беттер.
 56. Аударма жасаудың техникасы // Аударманың өзекті мәселелері // Құраст.: С. Құлманов. – Алматы: «Palitra-Press» – 2015. – 17-19-бб.
 57. Аударматану теориясына қойылатын талаптар // Аударманың өзекті мәселелері // Құраст.: С. Құлманов. – Алматы: «Palitra-Press» – 2015. – 36-37-бб.
 58. Қазақ ісқағаздары – функционалды стиль жанрының бір түрі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №1 (305). 2016. –194-198 бб.
 59. Қазақстандағы латын әліпбиіне көшуге қатысты құжаттарға шолу (1924-1930 жж.) // Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері. Халықаралық ғыл.-теор.конф.материалдары / Құраст.: С.Құлманов. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016. – 440 б. (58-72-бб.) (М.Ешимов)
 60. Қазақ ісқағаздарының жіктемесі // Академик Ө.Айтбайұлы және мемлекеттік тіл мәселелері. Халықаралық ғыл.-теор.конф.материалдары / Құраст.: С.Құлманов. – Алматы: А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 2016. – 440 б. (251-256-бб.) (Ж.Алдибекова)
 61. Қазақ терминологиясының ғылыми негізі толықтай қалыптасты // «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-саяси журнал. –Алматы, 2016. №5. 19-24 (М.Сәбетпен сұхбат).
 62. Принципы работы лексического и морфологического анализаторов авторматического анализа словоформ казахского языка //Гуманитарная наука Юга России: международное и региональное взаимодействие. Материалы ІІ Международной научной конференции, посвященной 75-летию Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (г. Элиста, 14-15 сентября 2016 г.). –Элиста: КИГИ РАН, 2016. –С. 199-201.
 63. Құлманов С.Қ. Ісқағаздарының орыс тіл біліміндегі жіктемесі // Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция «Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев – основоположник теории урало-алтайского языкового сообщества и аспекты ее развития в современной отечественной лингвистике». –Уфа: РИЦ БашГУ. – С. 176-185.
 64. Модальдылық функционалды-семантикалық өрісі // Жұмсалымды грамматика (монография-оқулық). – Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту институты», 2016. – 267-308-бб.
 65. Терминдерді аударуда туындайтын әркелкіліктер (терминологиялық сөздіктер негізінде) // Мәдениетаралық коммуникация мәнмәтініндегі аударманың өзекті мәселелері: Халықаралық ғылыми симпозиум материалдары. Алматы, 16-17 наурыз 2017 ж. / Жауапты ред. -С.С.Құнанбаева. –Алматы: Абылай хан атындағы ҚХҚжӘТУ, 2017. –147-151-бб.
 66. Терминдер «текетіресі»: заңнамадағы қолданыстары, бекітілген нүсқалары және салалық терминология сөздіктердегі аудармалары // Терминологиялық хабаршы. №2 (54). 2017. –46-54-беттер.

 

0 Shares