ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПТАР

Ахмет окулары – 2020

ТІЛТАНЫМДЫҚ МЕКТЕПТЕР – 2020

Уәли, Н. М. Қазақ тілі. Сөз мәдениеті

Жұбанов, А. Қ. Қолданбалы тіл білімінің мәселелері, Вопросы прикладного языкознания

Жанұзақов, Т. Ғылым жолындағы ғұмыр

Рысберген, Қ.Қ. Қазақ топонимиясының лингвокогнитивтік және этномәдени негіздері

ҚАЙДАР Ə. ТІЛ-ҒҰМЫР

СЫЗДЫҚ Р. ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АНЫҚТАҒЫШЫ

Қ.Есенова, А.Әмірбекова, Г.Мамырбекова – ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІН ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШІРУДЕГІ КЕЙБІР ОРФОГРАФИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢА ЛАТЫН ГРАФИКАЛЫ ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИІ БОЙЫНША ОРФОГРАФИЯЛАУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Н. Уәлиев – МОНОГРАФИЯ (Графика. Орфография. Орфоэпия)


0 Shares