Кегенбекова Алтын Дәулетқұлқызы

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты Грамматика бөлімінің аға лаборанты, магистр

  •  1995 жылы 28 шілдеде Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Сарыөзек кентінде дүниеге келді.
  • 2002-2013 жылдары Қ. Жапсарбаев атындағы орта мектепте оқыды.
  • 2013 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің филология және әлем тілдері факультетіне оқуға түсіп, 2017 жылы қазақ филологиясы мамандығын үздік дипломмен бітірді.
  • 2016 жылы «Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясына қатысып 2-орын иеленді.
  • 2017 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және «Ғылым ордасы» кешенінің базасындағы ғылыми-зерттеу институттарының бірлескен білім беру бағдарламаларының магистратурасына түсті.
  • 2018 жылы А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Грамматика ғылыми тобына аға лаборант қызметіне қабылданды.

 Жетістіктері:

2015 жылы «Фараби әлемі» атты студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясына қатысып 2-орын иеленді.

 Мақалалары:

  1. Жұбаева О., Кегенбекова А. «Қазақша-орысша тілмаштың» қазақ лексикографиясындағы орны //«Қазақ тіл білімі: жаңа ғылыми бағыттар және оқытудың заманауи әдістері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – 124-129 бб.
  2. Сүйерқұл Б., Кегенбекова А. Фитонимдердің қатысуымен жасалған тілдік бірліктерге теолингвистикалық талдау // Қарағанды университетінің хабаршысы. Филология сериясы. Қарағанды, 2018. – № 3 (91). – 57-63 бб.
  3. Кегенбекова А. Кейбір күшейтпелі үстеулерді шырайдың аналитикалық формасы ретінде тану мәселесі // «XXI ғасырдағы филология ғылымдары: ұлттық код және көркемдік таным» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік крнференция материалдары. – 109 – 111 бб.
  4. Кегенбекова А. Есімді аналитикалық құрылымдар // Рухани жаңғыру – Алаштың асыл мұраты: тіл, жазу, мәдениет. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: Елтаным, 2018 ж.- 384-394 бб.
0 Shares