Сайт находится в стадии разработки

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институты

Жарияланымдар

2017-11-30

Жарияланымдар

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 50 жыл ішіндегі жарияланған негізгі еңбектер

Монографиялар:

1. Абуов Ж. Перцептивная фонетика. – Алматы, 1999.
2. Айдарбек Қ. Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық негіздері. − Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2010 жыл.
3. Айдаров Ғ. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. – Алматы, 1986.
4. Айдаров Ғ. Орхон ескерткіштерінің тексі. – Алматы, 1990.
5. Айдаров Ғ. Көне ұйғыр жазба ескерткіштерінің тілі. – Алматы, 1991.
6. Айтбаев Ө. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2007.
7. Айтбаев Ө. Аудармадағы фразеологиялық құбылыс. – Алматы: Ғылым, 1975.
8. Айтбаев Ө. Қазақ сөзі (қазақ терминдерінің негіздері). – Алматы: Рауан, 1997.
9. Айтбаев Ө. Қазақ терминологиясының дамуы мен қалыптасуы. – Алматы: Ғылым, 1988.
10. Айтбаев Ө. Өнер алды. – Алматы, 1978.
11. Айтбаев Ө. Терминдер және олардың аудармалары. – Алматы, 1990.
12. Айтбаев У. Основы казахской терминологии. – Алматы: Арыс, 2000.
13. Алдашева А. (Н.Уәлиевпен бірге). Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. – Алматы, 1988.
14. Алдашева А. Жаңа атаулар (авт.бірл.). – Алматы, 1992.
15. Алдашева А. Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі (авт.бірл.). – Алматы, 1989.
16. Алиев Ф. Очерки по лексике языка турок Казахстана. – Алма-Ата, 1978.
17. Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. Ч.І. – Алма-Ата, 1959.
18. Аралбаев Ж. Вокализм казахского языка. – Алма-Ата, 1970.
19. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. Алматы, 1988.
20. Аханов К. Қазақ тілі лексикасының мәселелері. – Алматы, 1955.
21. Ахметжанова З. Функционально-семантические поля русского и казахского языков. – Алма-Ата: Наука, 1989.
22. Әбдірахманов А. Қазақстан этнотопонимикасы. – Алматы: Ғылым, 1979.
23. Әбдірахманов А. Қазақстанның жер-су аттары. – Алматы: Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, 1959.
24. Әбдірахманов А. Топонимика және этимология. – Алматы: Ғылым, 1975.
25. Әбілқасымов Б. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдеби тілі. – Алматы, 1982; 2010.
26. Әбілқасымов Б. XVIII – XIX ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің жазба нұсқалары. – Алматы, 1988.
27. Әбілқасымов Б. Әбілғазы Түрік шежіресі. – Алматы, 1991.
28. Әбілқасымов Б. Әбілғазы ханның «Түркі шежіресі» және оның тілі. – Алматы, 2001.
29. Әбілқасымов Б. Қазақ әдеби тілінің тарихы (XX ғ.). – Қарағанды, 2009.
30. Әбілқасымов Б. Қазақ әдеби тілінің тарихы (оқу құралы). – Қарағанды. 2010.
31. Әбілқасымов Б. ХХ ғасырдағы қазақ әдеби тілі. – Астана, 2001.
32. Әбілқасымов Б.Алғашқы қазақ газеттерінің тілі. – Алматы, 1971.
33. Әжібекова Г. Қазіргі қазақ тіліндегі лексикалық плеоназмдар. – Алматы, 1989.
34. Әмір Р. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. – Алматы, 1972.
35. Әмірбекова А.Б. Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар. – Алматы, Елтаным баспасы, 2011
36. Базарбаева З. Қазақ тілінің интонациялық жүйесі. – Алматы, 1996.
37. Базарбаева З. Қазақ тілі: интонология, фонология. – Алматы: Жібек жолы, 2008.
38. Базарбаева З. Казахская интонация. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. 18 б.т.
39. Базарбаева З. Қазіргі қазақ тілінің интонация негіздері. – Алматы, 2002. (оқу құрал).
40. Базарбаева З. Типологическое исследование интонации вводных единиц (на материале французского, казахского и русского языков) – Алма-Ата, 1991.
41. Байтұрсынов А. Тіл тағылымы. – Алматы, 1992.
42. Балақаев М. Қазақ әдеби тілі және оның нормалары. – Алматы, 1984.
43. Балақаев М. Қазақ тіл мәдениетінің мәселелері. – Алматы, 1965.
44. Балақаев М. Қазақ тілінің мәдениеті. – Алматы, 1971. 2-басылуы.
45. Балакаев М. Казахский литературный язык и его нормы. – Алматы, 1984.
46. Балакаев М. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы, 1997.
47. Балакаев М. Основные типы словосочетания в казахском языке. – Алма-Ата, 1957.
48. Балақаев М. Тіл мәдениеті және қазақ тілін оқыту. – Алматы, 1989.
49. Балақаев М., Жанпейісов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Қазақ тілінің стилистикасы. – Алматы, 1966, 1974, 2005.
50. Бектаев К.Б. Статистико-информационная типология тюркского текста. – Алма-Ата, 1978.
51. Бектаев К.Б., Пиотровский Р.Г. Математическая статистика и моделирование текста. Ч. ІІ. – Алма-Ата, 1974.
52. Бектаев К.Б., Пиотровский Р.Г. Математические методы в языкознании. Ч.1. Теория вероятностей и моделирование нормы языка. – Алма-Ата, 1973.
53. Бизақов С. Қазақ тілі қандай тіл? – Алматы, 2010.
54. Бизақов С. Тілдік норма және варианттылық. – Алматы,1997.
55. Бизақов С. Түркі әлемі. – Алматы,1998.
56. Бизақов С. Сөздің жарыспа тұлғалары. – Алматы,1999.
57. Бизақов С. Көңіл-күй лебіздері. – Алматы, 2007.
58. Бизақов С. Сөз нұсқалары және балама атаулар. – Алматы, 2008.
59. Болғанбаев Ә. Қазақ тілі лексикологиясы. – Алматы, 1979.
60. Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер. – Алматы, 1970.
61. Болғанбаев Ә., Қалиев Б. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. (Оқу құралы) – Алматы,1997.
62. Гаркавец А.Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский. – Алма-Ата, 1987.
63. Гаркавец А. Принципы национальной политики и языкового строительства. – Алма-Ата, 1990.
64. Ғабитханұлы Қ. Жібек жолы қытай тілі оқулығы (қытай-қазақ тілдерінде). – ҚХР, Үрімші: «Шыңжаң» оқу-ағарту баспасы, 2009.
65. Ғабитханұлы Қ. Жібек жолы қытай тілі оқулығы (қытай-қырғыз тілдерінде). – ҚХР, Үрімші: «Шыңжаң» оқу-ағарту баспасы, 2009.
66. Ғабитханұлы Қ. Жібек жолы қытай тілі оқулығы (қытай-өзбек тілдерінде). – ҚХР, Үрімші: «Шыңжаң» оқу-ағарту баспасы, 2009.
67. Ғабитханұлы Қ. Жібек жолы қытай тілі оқулығы (қытай-тәжік тілдерінде). – ҚХР, Үрімші: «Шыңжаң» оқу-ағарту баспасы, 2009.
68. Ғабитханұлы Қ. Қазақ мифологиясының тілдегі көрінісі. – Алматы, 2006.
69. Ғабитханұлы Қ. Қазақ мифологиясының тілдегі көрінісі. – ҚХР, Пекин, 2011.
70. Ғабитханұлы Қ. Қытайша-қазақша-орысша тіл білімі терминдер сөздігі. – ҚХР, Үрімжі: Білім. 2009.
71. Ғабитханұлы Қ. Қытайша-қазақша-орысша тілдескіш. – ҚХР, Үрімші, 2011.
72. Демесинова Н. Сопоставителная грамматика русского и казахского языков. Синтаксис. – Алма-Ата,1966.
73. Демесинова Н. Развитие синтаксиса современного казахского языка – Алма-Ата,1974.
74. Джанузаков Т. Очерк казахской ономастики. – Алматы: Наука, 1982.
75. Джанузаков Т. Тайны имен. – Алма-Ата,1974.
76. Джанузаков Т. Тюркская ономастика. Перспективы и развитие. – Алма-Ата: Наука, 1990.
77. Джубанов А.Х. Квантитативная структура казахского текста (опыт лингвистического анализа на ЭВМ). – Алма-Ата, 1987.
78. Джунисбеков А. Гласные казахского языка. – Алма-Ата, 1972
79. Джунисбеков А. Просодика слова в казахском языке. – Алма-Ата, 1987.
80. Джунисбеков А. Сингармонизм в казахском языке. – Алма-Ата, 1980.
81. Джунисбек А. Сингармоническая фонетика. – Алматы, 2008.
82. Джунисбек А. Введение в сингармоническую фонетику. – Алматы, 2009.
83. Джунисбек А. Казахский язык без грамматики. Ч.ІІ. – Алматы, 2010.
84. Джунисбек А. Казахский язык без грамматики. Ч.ІІІ. – Алматы, 2011.
85. Джунисбек А. Казахско-русский словарь популярно-профессиональных терминов. – Алматы, 2010.
86. Досқараев Ж. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. ІІ бөлім (лексика). – Алматы, 1955.
87. Есенов Қ. Қазіргі қазақ тіліндегі шартты және қарсылықты бағыныңқы сөйлемдер. – Алматы,1969.
88. Есенов Қ. Қазақ тіліндегі күрделенген сөйлемдер. – Алматы,1974.
89. Есенов Қ. Қазіргі әдеби тіліміздегі күрделенген сөйлемдердің негізгі мәселелері. – Алматы, 1975.
90. Есенов Қ. Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік қатынастар. – Алматы, 1985.
91. Есенов Қ. Құрмалас сөйлем синтаксисі. – Алматы,1995.
92. Есенов Қ. Сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылысы. – Алматы, 1982.
93. Есенов Қ. Синтаксис осложненного предложения в казахском языке. – Алматы, 1992.
94. Жаманбаева Қ. – Алматы,
95. Жанпейісов Е. Қазақ прозасының тілі. – Алматы,1968.
96. Жанпейісов Е. М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының тілі (тарихи-этимологиялық байқаулар, материалдар). – Алматы, 1976.
97. Жанпейісов Е. Этнокультурная лексика казахского языка (на материалах произведений М.Ауезова). Алматы, 1989.
98. Жанұзақ Т. Жер-су атаулары. – Алматы, 2011.
99. Жанұзақ Т. Тарихи жер-су аттарының төркіні. Алматы: Сөздік-Словарь, 2010.
100. Жанұзақ Т. Есімдер сыры. Тайны имен. Алматы, 1974.
101. Жанұзақ Т. Есіміңіз кім? Ваше имя? – Алматы: Қазақстан. 1989.
102. Жанұзақ Т. Қазақ есімдерінің тарихы. – Алматы,1971.
103. Жанұзақ Т. Қазақ ономастикасы. – Алматы-Астана: «Іс Сервис» ЖШС, - 2006.
104. Жанұзақ Т. Қазақ ономастикасы. Атаулар сыры. – Алматы: Дайк Пресс, 2007.
105. Жанұзақ Т. Қазақ ономастикасы. Топонимика. – Павлодар, 2008.
106. Жанұзақ Т. Қазақ тіліндегі жалқы есімдер. – Алматы,1965.
107. Жанұзақ Т. т.б. Қандай есімді ұнатасыз? Какое выбрать имя? – Алматы, 1968.
108. Жанұзақ Т., Рысбергенова Қ. Қазақ ономастикасы: Жетістіктері мен болашағы. – Алматы, 2004.
109. Жанұзақ Т., Әбдірахманов А. т.б. Орталық Қазақстанның жер-су аттары. – Алматы: Ғылым, 1989.
110. Жанұзақ Т., Есбаева К. Қазақ есімдері. – Алматы: Ғылым. 1988.
111. Жанұзақ Т., Рысбергенова Қ. Қазақ есімдерінің анықтамалығы. – Алматы, 2009.
112. Жонкеш Б.С. Эмоционалды бірліктердің тілдік табиғаты (семантика, сөзжасам, фоносематика). – Алматы: «Мемлекеттік тілді дамыту орталығы», 2009. – 192 бет.
113. Жубанов А.К. Основные принципы формализации содержания казахского текста. – Алматы, 2002.
114. Жунисбек А. Введение в сингармоническую фонетику. – Алматы, 2009.
115. Жүнісбек Ә. Қазақ фонетикасы. – Алматы, 2009.
116. Жүнісбек Ә. Қазақша-орысша фонетикалық сөздік. – Орал, 2009.
117. Жүнісбек Ә. Қазақ тілін модельдер арқылы оқыту (электронды оқулық). – Қарағанды, 2011.
118. Жұбанов А.Қ. Компьютерлік лингвистикаға кіріспе: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007.
119. Жұбанов А.Қ. Қазақ сөзінің «Тіл – қазына» деректер базасы және оның теориялық негіздері. База данных «Тіл – қазына» казахского слова и ее теоретические основы. – Алматы: Арыс, 2009.
120. Жұбанов А.Қ. Қолданбалы лингвистика: қазақ тілінің статистикасы. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2004,2007.
121. Жұбанов А.Қ. Қолданбалы лингвистика: формалды модельдер: Оқу құралы. – 2 басылым. – Алматы: Қазақ университеті, 2007.
122. Жұбанов А.Қ. Қолданбалы тіл білімінің мәселелері. Вопросы прикладного языкознания. – Алматы: Арыс, 2008.
123. Жұбанов Е. Қазақтың ауызекі көркем тілі. – Алматы, 1996.
124. Жұбанов Е. Эпос тілінің өрнектері. – Алматы, 1978.
125. Жұбанов Е., Малбақов М. «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» эпосының текстологиясы. – Алматы, 1994.
126. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы, 1966; 1999.
127. Ибатов Ә. Қазақ тіліндегі есімдіктер тарихынан. – Алматы, 1966.
128. Ибатов Ә. Қазақ тіліндегі есімдіктер. – Алматы, 1961.
129. Ибатов Ә. Сөздің морфологиялық құрылымы. – Алматы, 1983.
130. Ибатов Ә. Хандар жарлықтарының тілі. – Алматы, 1990.
131. Иманбердиева С. Қала ономастикасының кейбір мәселелері. – Алматы: Арқас, 2004.
132. Иманбердиева С. Тарихи ономастикалық кеңістік (10-14 ғғ. Түркі жазба ескерткіштері негізінде). – Алматы: «Сөздік – Словарь» ЖШС, 2010.
133. Иманбердиева С., Мәдиева Г. Ономастика: зерттеу мәселелері. – Астана: «ІС-Сервис» ЖШС, 2005.
134. Қажыбеков Е. Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках (явления синкретизма). – Алма-Ата,1986.
135. Қайдар Ә. Қаңлы (тарихи шежіре). – Алматы: Дайк-Пресс, 2004.
136. Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр. – Алматы: Атамұра, 2000.
137. Қайдар Ә. Қазақ қандай халық? – Алматы: Дайк-Пресс, 2008.
138. Қайдар Ә. Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас. – Алматы: Рауан. 1993.
139. Қайдар Ә. Қазақ тіліндегі қос сөздер: зерттеу және сөздік. – Алматы, 2010.
140. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі, 1998.
141. Қайдар Ә. Қазақтар ана тілі әлемінде. 1-том. Адам. – Алматы: Дайк-Пресс, 2009.
142. Қайдар Ә. Түр-түстердің тілдегі көрінісі. – Алматы, 1992.
143. Қайдар Ә., Оразов М. Түркітануға кіріспе. – Алматы, 1991, 2004.
144. Қайдар Ә., Айтбаев Ө. Тіл майданы. – Алматы: Арыс, 2000.
145. Кайдаров А.Т. Инструкция по составлению казахско-русского словаря. – Алма-Ата, 1986.
146. Кайдаров А.Т. Парные слова в современном уйгурском языке. – Алматы,1959.
147. Кайдаров А.Т. Развитие современного уйгурского литературного языка. Ч.І. – Алма-Ата, 1969.
148. Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основы в казахском языке. – Алма-Ата, 1986.
149. Кайдаров А.Т. Уйгурский язык и литература (библиографический указатель). – Алма-Ата, 1962.
150. Қайдаров Ә.Т., Өмірбеков Б., Ахтамбердиева З.Т. Сырға толы түр мен түс. – Алматы, 1986.
151. Қалиев Б. Қазақ орфографиясындағы қайшылықтар. – Алматы,1994.
152. Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы. – Алматы, 1984.
153. Қалиев Б. Қазақ тіліндегі өсімдік атаулары. – Алматы,1988.
154. Қалиев Б. Қазақ тілінің көкейкесті мәселелері. – Алматы, 1997.
155. Калиев Б. Лексико-семантическая система названия растении в казахском языке. – Алматы, 1996.
156. Қалиев Б. Тіл біліміне кіріспе (Оқулық). – Алматы, 1997.
157. Қалыбаева А. Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. – Алматы, 1971.
158. Қалыбаева А. Қазақ тіліндегі етіс категориясы. – Алматы,1951.
159. Қалыбаева А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасам жүйесі (авт.бірл.). – Алматы, 1989.
160. Қалыбаева А. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі (авт.бірл.). – Алматы, 1986.
161. Кеңесбаев І. Қазақ тілі білімі туралы зерттеулер. – Алматы, 1987.
162. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы, 1977
163. Кеңесбаев С., Мұсабаев Ғ. Қазақ тілі. Фонетика. Лексика. – Алматы, 1962, 1977.
164. Кенесбаева С. Спектральный анализ гуттуральных согласных современного арабского языка. – Алма-Ата, 1982.
165. Кенесбаева С. Фонотактические модели арабизмов в казахском языке. – Алма-Ата, 1987.
166. Керімбаев Е. Атаулар сыры. – Алматы: Қазақстан, 1984.
167. Керімов Ә. «ХІІІ-ХІV ғасырларда жазылған көне қыпшақ ескерткіштері тілі» арнаулы курсының программасы. – Алматы, 1985.
168. Копыленко М.М. (в соавторстве) Казахское слово в русском художественном тексте. – Алматы, 1990.
169. Копыленко М.М. Оптимизация преподавания русского языка в казахской аудитории. – Алма-Ата, 1980.
170. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. – Алматы, 1995.
171. Копыленко М.М.(в соавторстве) Лексическая и морфологическая интерференция в русской речи казахов. – Алма-Ата, 1987.
172. Копыленко М.М., Ахметжанова З. Закон о языках и развитие двуязычия и многоязычия в Казахской ССР. – Алматы, 1990.
173. Копыленко М.М., Ахметжанова З.К. Фонетическая интерференция русской речи казахов. – Алма-Ата: Наука, 1984.
174. Копыленко М.М., Саина С.Т. Функционирование русского языка в различных слоях казахского населения. – Алма-Ата: Наука, 1982.
175. Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктердің шақ категориясы.– Алматы,1953.
176. Қордабаев Т. Қазақ жазбалары тілінің синтаксисі (ХІХ ғасыр жазбалары негізінде). – Алматы, 1966.
177. Қордабаев Т. Қазақ тілі тарихи грамматика мәселелері. – Алматы,
178. Қордабаев Т. Құрмалас сөйлем синтаксисі. – Алматы,1961.
179. Қордабаев Т. Тарихи синтаксис мәселелері (XV–XVIII ғасырлар материалдары бойынша). – Алматы, 1964.
180. Қордабаев Т. Тіл білімінің кейбір мәселелері. – Алматы, 1965
181. Күдеринова Қ. Бірге және бөлек жазылатын сөздердің орфографиясы. – Алматы, 2005.
182. Күдеринова Қ. Қазақ жазуының теориялық негіздері. – Алматы, 2006, 2010.
183. Құрманбайұлы Ш, Жұбаева О. Терминология мәселелері. І т. «1С-Сервис» ЖШС, 2006.
184. Құрманбайұлы Ш. Алаш және терминтану. – Алматы: Ел-шежіре. 2008.
185. Құрманбайұлы Ш. Терминтану. Оқу құралы. – Астана, 2009.
186. Құрманбайұлы Ш. Е.Әбдірәсілов, Ә.Әміров. Терминология мәселелері. ІІ т. «1С-Сервис» ЖШС, 2006.
187. Құрманбайұлы Ш. Е.Әбдірәсілов, Ә.Әміров. Терминология мәселелері. ІІ т. «1С-Сервис» ЖШС, 2006.
188. Құрманбайұлы Ш. Терминқор қалыптастыру көздері мен терминжасам тәсілдері. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2005.
189. Құрышжанов Ә. Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятника ХІІІ в. «Тюркско-арабского словаря». – Алма-Ата, 1970.
190. Құрышжанов Ә. Тіл тарихы жайында ойлар. – Алматы, 2008.
191. Малбақов М. Бір тілді түсіндірме сөздіктің құрылымдық негіздері. – Алматы, 2002.
192. Малбақов М. Қазақ сөздіктері. – Алматы, 1995.
193. Малбақов М.(Е.Жұбановпен бірге) Қозы Көрпеш-Баян Сұлу жырының текстологиясы. – Алматы, 1994.

194. Мамырбекова Г., Сейтбекова А. Әбілғазы баһадүр ханның "Түркі шежіресінің" тезаурус сөздігі. – Алматы, 2011.
195. Мамырбекова Г., Сейтбекова А. Қадырғали Жалайырдың "Жамиғат тауарих" жылнамасының тезаурус сөздігі. – Алматы, 2011.
196. Манкеева Ж.А. Қазақ тіліндегі байырғы түбірлерді жаңғырту. – Алматы, 2010.
197. Манкеева Ж.А. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздері. – Алматы: Жібек жолы, 2008.
198. Манкеева Ж.А. Қазақ филологиясы: егіз негіз (ғылыми мақалалар жинағы,). – Алматы, 2010.
199. Манкеева Ж.А. Мәдени лексиканың ұлттық сипаты. – Алматы, 1997.
200. Манкеева Ж.А. Реконструкция первичных корней глагольных основ казахского языка. – Алма-Ата, 1991.
201. Махпиров В.У. Древнетюркская ономастика. – Алматы, 1990.
202. Мұсабаев Ғ. (С.Кеңесбаевпен бірге) Қазіргі қазақ тілі. Лексика,фонетика. – Алматы, 1962,1975.
203. Мұсабаев Ғ. Қазақ тілі мен грамматикасы тарихынан. 1 бөлім. – Алматы, 1966.
204. Мұсабаев Ғ. Қазақ тілі тарихынан. – Алматы, 1988.
205. Мұсабаев Ғ. Қазақ тіліндегі сын есім шырайлары. – Алматы, 1951.
206. Нақысбеков О. Қазақ тілінің ауыспалы говоры. – Алматы, 1972.
207. Нақысбеков О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. – Алматы, 1982, 1994.
208. Нұрмағамбетов Ә. Бес жүз бес сөз. – Алматы, 1994.
209. Нұрмағамбетов Ә. Жергілікті тіл ерекшеліктерінің төркіні. –Алматы, 1985.
210. Нұрмағамбетов Ә. Жер-судың аты – тарихтың хаты. – Алматы, 1994.
211. Нұрмағамбетов Ә. Қазақ говорларының грамматикасы. – Алматы, 1986.
212. Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. – Алматы, 1978.
213. Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тіліндегі атау сөздерінің тарихы. – Алматы, 1998.
214. Нұрмағамбетов Ә. Қос сөздердің құпиясы. – Алматы, 1991.
215. Нұрмағамбетов Ә. Сөз сырына саяхат. – Алматы, 1990.
216. Омарбеков С. География фонетических различий казахской речи. – Алматы, 1992.
217. Омарбеков С. Қазақтың ауызекі тіліндегі жергілікті ерекшеліктер. – Алматы, 1965.
218. Омарбеков С. Халықтық тіліміздегі тектес тілдер мен ортақ құбылыстар. – Алматы, 1978.
219. Омарбеков С. (Н.Жүнісовпен бірге) Ауызекі тіліміздің дыбыс жүйесі. – Алматы, 1985.

220. Омарбеков С. Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері. – Алматы, 2007.
221. Оралбаева Н. (авт.бірл.) Қазіргі қазақ тіліндегі сөзжасам жүйесі. – Алматы, 1989.
222. Оралбаева Н. Етістіктің аналитикалық форманттары. – Алматы, 1975.
223. Оралбаева Н. Қазақ графикасы мен орфографиясының негіздері. – Алматы, 1968.
224. Оралбаева Н. Қазақ тіліндегі етістіктің аналитикалық форманттарының құрылысы мен мағынасы. – Алматы, 1979.
225. Оралбаева Н. Қазақ тіліндегі етістіктің категориялары. – Алматы, 1979.
226. Оралбаева Н. Қазіргі қазақ тіліндегі сан есімнің сөзжасам жүйесі. – Алматы, 1988.
227. Османова А. Қазақша-түрікше-орысша тілашар. – Алматы,1994.
228. Османова А. Синонимдес етістіктердің семантика-стилистикалық қызметі. – Алматы,1991.
229. Өмірәлиев Қ. «Оғуз қаған» эпосының тілі. – Алматы,1988.
230. Өмірәлиев Қ. VІІІ-ХІІ ғасырлардағы көне түркі әдеби ескерткіштері. – Алматы, 1985.
231. Өмірәлиев Қ. XV-XIX ғасырдағы қазақ поэзиясының тілі. – Алматы, 1976.
232. Өмірәлиев Қ. Абай афоризмі. – Алматы,1993.
233. Өмірәлиев Қ. Абайдың нақыл сөздерін оқу-тәрбие ісінде пайдалану. – Алматы, 1968.
234. Өмірәлиев Қ. Қазақ поэзиясының жанры мен стилі (XIX ғ. бірінші жартысы). – Алматы, 1983.
235. Рысбергенова Қ. (Т.Жанұзақовпен бірге) Жер-су аттауларының анықтамалығы. – Алматы,2009.
236. Рысбергенова Қ. (Т.Жанұзақовпен бірге) Қазақ ономастикасы: Жетістіктері мен болашағы. – Алматы, 2004.
237. Рысбергенова Қ. (Т.Жанұзақовпен бірге) Қазақ есімдерінің анықтамалығы. – Алматы, 2009.
238. Рысбергенова К. Историко-лингвистическое исследование топонимов Южного Казахстана. – Алматы, 2000.
239. Рысбергенова Қ. Оңтүстік Қазақстан топонимдерін тарихи-лингвистикалық тұрғыдан зерттеу. – Алматы: Ғылым, 2000.
240. Садвақасов Г. Көне ұйғыр жазба ескерткіштері. – Алматы, 1975.
241. Садвақасов Г. Көне ұйғыр тілі. – Алматы, 1975.
242. Садвақасов Г. Ұйғыр әдеби тілі орфографиясы және графикасы. – Алматы, 1984.
243. Садвақасов Г. Ұйғыр тілі. – Алматы, 1984.
244. Салиева Ұ. Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемнің құрылымдық түрлері. – Алматы, 1986.
245. Салиева Ұ. Қазақша сөйлеп үйренейік. – Алматы, 1995.
246. Сарыбаев Ш ., Алдашева А. т.б.Жаңа атаулар. – Алматы, 1992.
247. Сарыбаев Ш. Қазақ тіл білімі мәселелері. – Алматы, 2000.
248. Сарыбаев Ш. Қазақ тіліндегі еліктеуіш сөздер. – Алматы, 1960.
249. Сарыбаев Ш. Казахская региональная лексикография. – Алматы, 1976.
250. Сарыбаев Ш., Нақысбеков О. т.б. Қазақ тілінің аймақтық лексикасы. – Алматы, 1989.
251. Сарыбаев Ш., Қалиев Ғ. Қазақ диалектологиясы. – Алматы, 1967.
252. Сауранбаев Н. Қазақ тіл білімінің проблемалары (таңд.еңб.). – Алматы, 1982.
253. Сауранбаев Н. Қазақ тіліндегі көсемшелер туралы. – Алматы, 1990.
254. Сыздық Р. XV-XIX ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 1968; 1984; 1994; 2000.
255. Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі. – Алматы, 1995.
256. Сыздық Р. Ғылыми таным үзіктері. Мақалалар жинағы. 3 томдық. – Алматы, 2009.
257. Сыздық Р. Емле мен тыныс белгілері. Алматы, 1959; 1947; 1996; 2000.
258. Сыздық Р. Қазақ тіліндегі ескіліктер мен жаңалықтар. – Алматы, 2009.
259. Сыздық Р. Сөз құдіреті. Алматы, 1997.
260. Сыздық Р. Сөз сазы. – Алматы, 1983; 1995; 2000.
261. Сыздық Р. Тілдік норма және оның қалыптануы. – Астана. Елорда, 2001.
262. Сыздық Р., Алдашева А., Бейсембаева З., Неталиева Қ. Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі. – Алматы, 1987.
263. Сыздықова Р. (авт.бірл.) Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. – Алматы, 2009.
264. Сыздықова Р. А.Байтұрсынов. – Алматы, 1990.
265. Сыздықова Р. Абай өлеңдерінің синтаксистік құрылысы. – Алматы, 1970.
266. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. – Алматы, 1968.
267. Сыздықова Р. Қадырғали Қосымұлы және оның «Жылнамалар жинағы». – Алматы, 1991.
268. Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 2004; 2010.
269. Сыздықова Р. Қазақ пунктуациясының ережелері. – Алматы,1961
270. Сыздықова Р. Қазақ тілі орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. – Алматы, 1959; 1996.
271. Сыздықова Р. Сөздер сөйлейді. – Алматы, 1980; 1994; 2004.
272. Сыздықова Р. ХVIII – XIX ғасырлардағы қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 1984.
273. Сыздыкова Р. Язык Жами-ат-тауарих Жалаири. – Алматы, 1989.
274. Сыздықова Р. Ясауи «Хикметтерінің» тілі. – Алматы, 2004.
275. Сыздықова Р.(Б.Шалабаевпен бірге) Көркем текстті лингвистикалық талдау. – Алматы, 1989.
276. Талжанов С. Аударма және қазақ тілінің мәселелері. – Алматы, 1975.
277. Талжанов С. Көркем аударма мәселелері. – Алматы, 1962.
278. Талипов Т. Гласные звуки уйгурского и казахского языков. – Алма-Ата, 1968.
279. Талипов Т. Развитие фонетической структуры уйгурского языка. – Алма-Ата, 1972.
280. Татубаев С. Жесты как компонент искусства. – Алма-Ата,1979.
281. Татубаев С. Тайны звука (очерки по фонетики казахского пения в сравнении с речью). – Алма-Ата, 1978.
282. Уәли Н. Қазақ тілі. Сөз мәдениеті (жалпы білім беретін мектептің 10-сыныбына арналған). – Алматы: Мектеп. 2006.
283. Уәли Н., Жаманбаева Қ., Күдеринова Қ. Емлесі қиын сөздер сөздігі. – Алматы, 2000.
284. Уәлиев Н. Емлесі қиын сөздер. – Алматы: Балауса. 2000.
285. Уәлиев Н. Қазақтың бата-тілектері. – Алматы, 1993; 2007.
286. Уәлиев Н. Сөз мәдениеті. – Алматы, 1984.
287. Уәлиев Н. Фразеология және тілдік норма. – Алматы, 1998.
288. Уәлиев Н., Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. – Алматы, 1988.
289. Урекенова Р. Образование общественных терминов в казахском языке (на материале относительных прилагательных). – Алма-Ата,1980.
290. Ұйықбаев И. Қазақ тілі орфографиясын оқыту жөніндегі методикалық нұсқаулар. – Алматы, 1962.
291. Ұйықбаев И. Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің көріністері. – Алматы, 1958.
292. Ұйықбаев И. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз варианттылық проблемасы. – Алматы, 1976.
293. Ұйықбаев И. Синтаксисті оқытқанда орфографияны үйрету жөнінде. – Алматы, 1963.
294. Ұйықбаев И. Тіл мәдениетінің кейбір мәселелері. – Алматы, 1969.
295. Фазылжанова А. «Рабочая тетрадь» (для начинающих самостоятельно изучать казахский язык) учебного комплекса «Тілашар» для самостоятельного изучения, изданного продюсерским центром Gala TV с видео и DVD форматным расширением, – Алматы, 2007.
296. Фазылжанова А. Қызмет көрсету және сауда қызметкерлеріне арналған орысша-қазақша тiлдескiш. Алматы, Сөздік-словарь, 2003.
297. Хасанов Б. Ана тілі – ата мұра. – Алматы, 1992.
298. Хасанов Б. Қазақстандағы қостілділік. – Алматы,1989.
299. Хасанов Б. Казахско-русское двуязычие (социально-лингвистический аспект). – Алма-Ата: Наука, 1987.
300. Хасанов Б. Казахско-русское художественное литературное двуязычие. – Алматы, 1990.
301. Хасанов Б. Қос тілділік. – Үрімші,1992.
302. Хасанов Б. Механизм введения и реализации закона о языках в Казахской ССР и пути внедрения государственного языка в различные сферы жизни. – Алматы, 1990.
303. Хасанов Б. Сопостовительная грамматика русского и казахского языков (учебник). – Алма-Ата,1967.
304. Хасанов Б. Социально-лингвистические проблемы функционирования казахского языка в Республике Казахстан. – Алматы, 1992.
305. Хасанов Б. Функциональное развитие казахского литературного языка в советский период и его взаимодействия с другими языками народов Казахстана. – М.,1970.
306. Хасанов Б. Языки народов Казахстана и их взаимодействие. – Алма-Ата, 1976.
307. Хусаинов К.Ш. В.В.Радлов и казахский язык. – Алматы, 1981.
308. Хусаинов К.Ш. Дыбысбейнелеуіштік теориясының негіздері. – Алматы, 2009.
309. Хусаинов К.Ш. Звукоизобразительность в казахском языке. – Алматы, 1988.
310. Шипова Е. Словарь тюркизмов в русском языке. – Алма-Ата,1976.
311. Шойбеков Р. Зергерлік өнер лексикасы. Көмекші құрал. – Алматы,1991.
312. Шойбеков Р. Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы. Монография. – Алматы: Қазақстан, 1992.
313. Шойбеков Р. Қазақша-орысша мақал-мәтелдер мен тұрақты сөз тіркестері. Көмекші оқу құралы. – Алматы, 1991.
314. Шойбеков Р. Қолөнер лексикасы негізінде жасалған тұрақты теңеулер мен сөз тіркестер (сөздік және лингвистикалық талдау). Көмекші оқу құралы. – Алматы, 1992.
315. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы, 1964; 1974; 1991.
316. Ысқақов А. Қазіргі қазақ тіліндегі үстеулер. – Алматы, 1950.

Ғылыми мақалалар:

«Советская тюркология»:

1. Абилхасимов Б., Н.И.Ильминский – первый исследователь казахского языка // Советская тюркология. 1974. N3. С.83-86.
2. Абилхасимов Б., Чернов М.Ф. Русско-казахский фразеологический словарь [Рецензия] // Советская: тюркология. 1987. N4. С. 116-118.
3. Абилхасимов Б. Некоторые вопросы изучения истории казахского литературного языка // Советская тюркология. 1988. N 3. С. 58-62.
4. Абилхасимов Б., Х.Хамидов. Каракалпакский язык XIX вв. (рецензия) // Советская тюркология. 1990. N1. С. 95-96.
5. Абилхасимов Б., Жубанов Е., Ибатов А. Ахмеди Искакович Искаков // Советская тюркология. 1990. N6.. Б. 101-102.
6. Айдаров Ғ., Жұбанов Е. Рецензия на книгу Б.Әбилкасимова. «Казахский литературный язык второй половины ХІХ века (1982)» // Советская тюркология. 1983. N2.
7. Алиев Ф. Казахский литературный язык второй половины XIX века (на материале казахской печати) // Советская тюркология, 1983. N6.
8. Джунисбеков А. (в соавторстве с Демесиновой Н.) Рецензия на книгу Х.Неталиевой «Орфоэпический словарь казахского языка» (1977) //Советская тюркология. 1978. № 3. С.100-102.
9. Искаков А.И., Хусайынов К.Ш. Г.Г.Мусабаеву 70 лет// Советская тюркология. 1977. №5. С.84-85.
10. Қайдар Ә. Усложненные предложения в казахском языке// Советская тюркология. 1975. № 2. С. 103-106.
11. Кайдаров А. Джунисбеков А. Рецензия на книгу Аралбаева Ж.А. «Вокализм казахского языка» // Советская тюркология. 1971. №2. С. 139-140.
12. Кайдаров А. Кажибеков Е. Гомогенные корни и их лексико-семантическое развитие // Советская тюркология. 1980. № 3. С. 17-24.
13. Кайдаров А. Кажибеков Е. Рецензия на книгу К.Мусаева «Лексикология тюркских языков» (1984) // Советская тюркология. 1985. №4. С. 90-92.
14. Кайдаров А. Нигмет Тналиевич Сауранбаев: (К 70-летию со дня рождения) // Советская тюркология. 1980. № 4. С. 105-107.
15. Кайдаров А. О фразеологических вариантах в уйгурском языке // Советская тюркология. 1970. № 2. С. 70-81.
16. Кайдаров А. Проблемы казахской региональной лексикографии // Советская тюркология, 1974. № 3. С. 125.
17. Кайдаров А. Различные способы выражения одних и тех же грамматических отношений в близкородственных языках // Советская тюркология. 1972. № 2. С. 16-22.
18. Кайдаров А. Результат многолетнего исследования карачаево-балкарского языка // Советская тюркология. 1970. № 3. C. 145.
19. Кайдаров А. Сарыбаев Ш. Развитие казахского языкознания // Советская тюркология. 1977. № 6. С. 57-66.
20. Кайдаров А. Смет Кенесбаевич Кенесбаев: (К 70-летию со дня рождения) // Советская тюркология. 1977. № 1. С. 120-124.
21. Кайдаров А. Уюкбаев И. Исследование языка Абая // Советская тюркология. 1971. № 3. C. 140.
22. Кайдаров А. Филологические науки в тюркоязычных республиках в ХІ пятилетке // Советская тюркология, 1986, №1, с.22-27.
23. Калыбаева А. Рецензия на книгу Н.Оралбаевой «Аналитические форманты глаголов в казахском языке». // Советская тюркология, 1979.
24. Кенесбаев С.К, Джанузаков Т.Д. О лексических пластах ономастики казахского языка // Советская тюркология, 1976, №3. С. 77-88.
25. Махпиров В.У. Антропонимы в «Дивану лугат-ит-тюрк» и «Кутадгу билиг» // Советская тюркология, 1979. №4. С.22-28.

26. Нақысбеков О. Формирование и развитие остовных языков и диалектов (о защите докторской диссертации Л.Ш.Арслановым) // Советская тюркология. 1982. №5 (Ф.Әлиевпен бірге).
27. Сулейменова Б. Рецензия на книгу Абилхасимова Б. «Язык первых казахских газет» (1971) // Советская тюркология. 1972. N4.
28. Сыздыкова Р. Маулен Балакаевич Балакаев (К 70-летию со дня рождения) // Советская тюркология. 1977. № 5. С. 93–95.
29. Сыздықова Р., Сарыбаев Ш. Маулен Балакаевич Балакаев: (К восьмидесятилетию со дня рождения) // Советская тюркология. 1987, № 6. С. 108–109.
30. Татубаев С.С. Редукция, протеза, апокопа в казахской речи и пении // Советская тюркология. 1977, № 4. С. 113–118.

ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы// Известия АН РК. Филологическая серия:

1. Абилхасимов Б. О языке казахских хисс // Известия АН Каз ССР. 1982. N1. С. 1-8.
2. Айтазин Қ. Балық шаруашылығындағы кәсіби сөздердің кейбір мәселелері // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. – 1971, № 1. – 49-51-бб.
3. Аманбаева А. Қазақ тіліндегі интонацияның прагматикалық негізі мен коммуникативті маңызы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. №1, 2004 ж.
4. Ахметжанова З. О структуре поля компаративности // Известия АН КазССР. Серия филол. 1989, №2. 14-18-б.
5. Ахметжанова З. Об аспектуально-модальных способах казахского языка мақала Известия АН Каз ССР. Серия филологии. 1989, №4. С.14-18.
6. Ахметжанова З. Принципы исследования функционально-семантических полей казахского и русского языков// Известия АН Каз. ССР, 1987, №2. С. 44-48
7. Әбілқасымов Б. Қазақ жазбасында тыныс белгілерін қолдану тарихына қатысты соны деректер // ҚР ҰҒА Хабарлары. 1963. N3. Б. 80-82.
8. Әбілқасымов Б. «Дала уәлаяты газеті» тіліндегі грамматикалық ерекшеліктер // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1964. N4. Б. 75-85.
9. Әбілқасымов Б. Қазақ тілі тарихының зерттелуі жайында // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1967. N5. Б. 71-78.
10. Әбілқасымов Б. Ы.Алтынсарин «Дала уәлаяты газетінде» // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1967, N1. Б. 83-84.
11. Әбілқасымов Б. Орыс ғалымының қазақша хаты // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1973. N3. Б. 70-73.
12. Әбілқасымов Б. Қазақ жазуында орыс графикасының қолданылу тарихынан // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1977. N4. Б. 23-28.
13. Әбілқасымов Б., Ибатов А., Жұбанов Е. Қазақ тілі қалыптасуының тарихи кезеңдері // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1988.N 11. Б. 20-25.
14. Әбілқасымов Б. Алғашқы қазақ газетіне 120 жыл // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1990. N4. Б. 11-15.
15. Әбілқасымов Б. 1920-30 жылдардағы қазақ әдеби тілі лексикасы дамуындағы кейбір ерекшеліктер // ҚР ҰҒА Хабарлары. 1997. N 5. Б. 3-10.
16. Әбілқасымов Б. 1950-1980 жылдағы қазақ әдеби тілі дамуына әсер еткен экстралингвистикалық жағдаяттар // ҚР ҰҒА Хабарлары. 1999. N 1. Б. 3-8.
17. Әбілқасымов Б. Әбілғазының «Түрік шежіресі жайында» // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2001. N 2.
18. Әлиев Ф. Әбілқасымов Б. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдеби тілі // ҚР ҰҒА Хабарлары. 1983. N9.
19. Әмірбекова А. Метафораның когнитивтік сипаты және оның поэзия мен ғылым салаларындағы ерекшелігі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2004, № 3;
20. Әмірбекова А. Лингвоелтану пәнінің қалыптасуы мен оның зерттеу нысаны – лингвоелтанымдық бірліктердің көркем мәтіндегі көрінісі // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2008, № 6;
21. Әміржанова Н. Қысқарған сөздердің қалыптасуы мен қазақ тіл біліміндегі зерттелуі (1930-40 жж.) // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. Алматы, 2008. №2
22. Әміржанова Н. Омографтардың көбеюі және одан қашу үрдісі (1929-40жж.) // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. – Алматы, 2009. №4. – 76-79бб.
23. Әшімбаева Н. «Би» атақ – лауазымының этнолингвистикалық сипаты // ҚР. БҒМ ҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1998, №2. (108).
24. Базарбаева З.М. Семантико-грамматическая характеристика вводных единиц во французском, казахском и русском языках // Известия АН КазССР. Серия филологическая, 1980, №3. С. 35-43.
25. Базарбаева З.М. Интонационная характеристика вводных единиц в казахском языке // Известия АН КазССР. Серия филологическая, 1982, №4. С. 38-45.
26. Базарбаева З.М. Тіл жүйесіндегі интонацияның орны // Известия АН РК. Серия филологическая, 1994, № 5. С. 3-11.
27. Базарбаева З.М. Интонацияның синтаксиске қатысы және оның синтаксистегі орны // Известия АН РК. Серия филологическая, 1995, № 5-6. С. 10-19.
28. Базарбаева З.М. Поэзия тіліндегі интонациялық көріністер // Известия АН РК. Серия филологическая, 1997, №4. С. 10-18.
29. Базарбаева З.М. Фонема теориясы туралы бірер сөз. БжҒМ ҰҒА Хабарлары, Филология сериясы, 2004 ж. №3 (145). 20-28 бб.
30. Базарбаева З.М. Фонологиялық мектептердің негізгі ұстанымдары // Хабарлары. 2008, №6. 21-24 б.б.
31. Балақаев М.Б. Қазақ тіліндегі сөз тіркестерінің кейбір мәселелері // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы, 1952, №6.
32. Балақаев М.Б. Тұрлаулы мүшелердің байланысы. – Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары, лингвистикалық серия, 1950, №82, 6-шығуы.
33. Есенов Х.М. К истории изучения осложненных конструкции // Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1980, №4. С. 1-5.
34. Есенов Х.М. Предложения, осложненные синтаксическими оборотами, среди предложении других видов// Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1979, №4. С.29-33.
35. Есенова Қ. М.Әуезов публицистикасындағы автор тілі мен кейіпкер тілі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – Алматы, 2002. №2, 3-11-бб.
36. Жанпейісов Е. М.Әуезовтің әдеби тілді дамытудағы үлесі// ҚазССР ҒА Хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы. 1977. №3. 33-42 бб.
37. Жанпейісов Е. Историко-этимологические заметки (на материале произведении М.Ауэзова) // Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1980, № 1. С.38-44.
38. Жанпейісов Е. «Түйе» түлігі төңірегінде қалыптасқан идиоэтникалық семантика // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2006, № 2.
39. Жанпейісов Е. Топонимдердегі «ағаш» және «тал», «терек» сөздерінің көне мағыналары // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы. 1984. №3. 25-30-бб.;
40. Жанпейісов Е. Төрт түлік төңірегінде// ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2005, № 3;
41. Жанпейісов Е. Төрт түлік төңірегінде: жылқы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2006, №1;
42. Жанпейісов Е. Төрт түлік төңірегінде: қой, ешкі //ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2007, № 2.
43. Жанпейісов Е. Төрт түлік төңірегінде: сиыр // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2006, № 4;
44. Жаңабекова А. Категориялық жағдаят - функционалды грамматиканың негізгі ұғымдарының бірі// ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – Алматы, 2009. №2. 28-32б.б.
45. Жаңабекова А. Морфологияның кейбір қиын мәселелері//ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2003. №2. 87-91б.б.
46. Жаңабекова А. Сөйлемнің синтаксистік және актуалды мүшеленуінің арақатынасы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2008. №2. 31-34б.б.
47. Жаңабекова А. Функционалды-семантикалық темпоралдылық өрісінің актуалданған категориялық сипаты //ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2005. №5-6. 47-53 б.б.
48. Жаңабекова А. Функция ұғымы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2003. №4.
49. Жонкешов Б.С. Эмотив және экспрессив сөздердің лингвистикалық сипаты // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2005. №5-6– Б. 113-119.
50. Жубанов А.К. К проблеме семантической классификации знаменательных классов слов казахского языка // Известия МОиН РК НАН РК. 2001, №2. C. 13-30.
51. Жұбаева О. I және II жақ формаларының парадигмалық және синтагмалық мәндері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2005. №5-6. Б. 53-60.
52. Жұбаева О. Жай сөйлемнің семантикалық құрылымы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2008. №6 (172). Б. 38-41.
53. Жұбаева О. Жақ категорияларының инвариант мәндері // ҚР БҒМ ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2005. № 5. Б. 167-172.
54. Жұбаева О. Жақ категориясының берілуіндегі кейбір ерекшеліктер // ҚР ҒМ ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2003. №3 (139). Б. 17-21.
55. Жұбаева О. Жақ категориясының құрамы // ҚР ҒМ ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2003. №5 (141). Б. 47-51.
56. Жұбанов А. «Адам-компьютер-адам» жүйесіндегі табиғи тіл қызметінің ерекшеліктері // ҚР ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2003. № 4, 3-11 б.б.
57. Жұбанов А. Мәтін абзацтарын заттық-логикалық мазмұнтұрғысынан зерттеу// ҚР БҒМ мен ҰҒА Хабарлары, тіл, әдебиет сериясы, 2004, №4(146). 21-28 бб.
58. Жұбанов А. Оқу лексикографиясының ғылыми пән ретіндегі ерекшелігі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2006, №5. 20-25 б.б.
59. Жұбанов А. Қазақ жазба мәтіндеріндегі графема қолданысының статистикасы// ҚР БҒМ мен ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2007, №5, 28-32 б.б. (Е.Жұбановпен бірге).
60. Жұбанов А. Қазақ тілінің «Тіл – қазына» атты ұлттық компьютерлік қорының мүмкіндіктері жайында // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2008, №2. 19-23 б.б.
61. Жұбанов А. Жаңа ақпараттық технологияға көшу жағдайындағы қазақ лексикографиясы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2008, №5. 14-18 б.б.
62. Жұмабаева Ж. Қазақ вокализмінің даму жолдары // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2006. №1 (155). Б. 72-75.
63. Жүнісбек Ә. Латын әліпбиінің фонетика-фонологиялық негіздері// ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2000. №1.
64. Зекенова А. М.О.Әуезов пьесаларындағы есім сөздердің морфологиялық құрылысы жайында // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1976, № 3. 56-62 б.б.
65. Исаева Г.С. "Шаңырақ" этномәдени концептісінің когнитивтік моделі // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2009. № 4. 61-66 бб.
66. Исаева Г.С. Киіз үйдің зерттелу тарихынан // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2006. № 6. 73-76 бб.
67. Кайдаров А. Взгляд на историю казахского языка // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2001. №5. 3-11 б.
68. Кайдаров А. Задачи казахского языкознания в свете решений XXVІ съезда КПСС: XXVІ съезд КПСС и задачи науки // Изв. АН КазССР. Сер. филол. 1981. № 2. С. 6-13.
69. Кайдаров А. Керимбаев Е. Этнолингвистические аспекты казахской ономастики // Известия АН КазССР. Серия. филол. 1990. № 3. С. 3-13.
70. Кайдаров А. О критериях определения синкретических основ в тюркских языках // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1977. № 3. С. 51-57.
71. Кайдаров А. Образно-фоновая основа устойчивых выражений, связанных со скотоводством, в казахском языке // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1987. № 1. С. 3-8.
72. Кайдаров А., Ажибекова Г. Плеоназмы с этимологически затемненными компонентами: (на материале казахского языка) // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1981. №4. С. 1-10.
73. Кайдаров А., Жайсакова Р. Принципы класификации фразеологизмов и классификационные группы в современном казахском языке // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1979. № 3. С. 1-11.
74. Кайдаров А., Кажибеков Е. Развитие казахского языкознания: итоги и перспективы // Известия АН КазССР. Серия филол. 1986. №3. С. 3-7.
75. Кайдаров А., Сарыбаев Ш., Алиев Ф. Казахское языкознание – детище Октября // Изв. АН КазССР. Серия филол., 1987. №3. С. 3-11
76. Кайдаров А., Сатенова С. Компаративные зоофразеологизмы, связанные со скотоводством в казахском языке // Изв. АН КазССР. Серия филол. 1989. № 4. С. 24-26.
77. Кайдаров А., Турабаева Ғ. Қазақ мақал-мәтелдерінің авторлық-стильдік инварианттары жайында // КазССР ҒА Хабарлары. Филология сериясы. 1982. №3. С. 1-6.
78. Кайдаров А.Т. Доспехи и вооружение воина-батыра в казахском эпосеи их этнолингвистические объяснение // Известия АН КазССР. Сер.общественная, 1973. №6. С. 25-34;
79. Кайдаров А.Т. К проблеме языковой преемственности древних и современных уйгуров // Известия Ан КазССР. Сер. обществ. 1969. № 1. С. 47-59.
80. Кайдаров А.Т. Основые вехи развития и достижения лингвистической мысли в Казахстане // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1976. № 3. С. 17-25.
81. Кайдаров А.Т. С.Е.Малов – глава советского уйгуроведения // Известия АН КазССР. Сер. филол. и искус. 1961. Вып. 1. С. 91-96.
82. Кенесбаева С.С.Изучение влияния сингармонизма на фонетическое освоение слов, заимствованных из арабского и русского языков, методом спектрального анализа. // Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1976, №1. С. 22-36.
83. Кеңесбаев С. «Жеті», «үш», «тоғыз», «қырық»-пен байланысты ұғымдар // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Филология сериясы. 4-шығуы. 1946.
84. Керімов Ә. «Гүлстан» және «Хұсрау мен Шырын» ескерткіштеріндегі -даш жұрнағы жөнінде// Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Филология сериясы. 1976, №1. 10-17 б.б.
85. Керімов Ә. Қос сөздердің жасалуы («Хұсрау мен Шырын» поэмасының материалы бойынша)// Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Филология сериясы. 1977, №1. 43-50 б.б.
86. Керімов Ә. Орта ғасыр ескерткіштеріндегі –лық және – лы жұрнақтары жайында // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Филология сериясы. 1979, №3. 54-59 б.б.
87. Көбденова Г. Лексикографиядағы тарихи бағыттағы сөздіктердің жіктелімі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы, 2007. №2. 97-99 бб.
88. Көбденова Г.Теориялық лексикографияның ғылыми негіздері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы, №4, 2010.
89. Курышжанов А. К изучению связи абучқа сөзі в старотюрксих языках с мақал-мәтелдер в соверменном казахском языке// Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1978, № 1. С.1-5.
90. Күдеринова Қ. Жазудың негізгі категориялары // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2003. N 5
91. Күдеринова Қ. Жазудың негізгі категориялары // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2003. N 6. 27-31 бб.
92. Күдеринова Қ. Қазақ орфографиясындағы ы, і әріптерінің емлесі // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2004. N 6.
93. Қайдаров Ә. «Имитатив теориясына» қатысты жаңаша көзқарас // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2003. №5. 13-29 б.
94. Қайдаров Ә. Қазақ ССР-нің тіл туралы Заңын жүзеге асырудағы Қазақ ССР Ғылым академиясының ролі және қазақ тілін ғылым саласында кеңінен қолданудың өзекті мәселелері // Қазақ ССР ҒА Хабаршысы, 1990, №5, 9-22 б.
95. Қайдаров Ә. Қазақ тілі терминологиясына жаңаша көзқарас // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл және әдеб. сер. 1993. № 1, 2. 15 б.
96. Қайдаров Ә. Қаңлы тілі мен жазуы // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2002. №5-6. 34-43 б.
97. Қайдаров Ә. Қыпшақтанудың бір бұлағы – тіл // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2002. №3. 13-18 б.
98. Қайдаров Ә. Манкеева Ж. Қазақ тіліндегі императив тұлғалы етістіктердің өлі-түбірлері жайында // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1983. № 4. С. 34-43.
99. Қайдаров Ә. Тіл тағдырына ғалымдар да жауапты // Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академия Хабарлары. 1992. № 3. 38-40 б.
100. Қалиев Б. Өсімдік атаулары – лексикалық байлығымыздың бір саласы. ҚазССР ҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1976, №4. 36-39 б.б.
101. Қапалбеков Б. Грамматикалық және семантикалық категориялардың тілдегі көрінісі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. – 2004. – №1. – Б. 59-62.
102. Құлманов С. Бұйрықтық модалдігінің семантикалық құрылымы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2007. № 1(161). Б. 32-37.
103. Құлманов С. Мәтіндер корпусы негізінде қазақ тілінің грамматикалық сөздігін түзудің практикалық аспектілері // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2011, №2.
104. Малбақов М. Қазақ тілінің тарихи сөздігіне алынатын сөздің құрам мәселесі // ҚР ҰҒА Хабарлары. 2010. №3,
105. Малбақов М. Тарихи сөздік түзудің кейбір мәселелері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2009. №5.
106. Мамырбекова Г. «Түркі шежіресіндегі» сын есімдер сөзжасамы // ҚР ҰҒА Хабаршысы, Филология сериясы, №2, 2009 ж.
107. Манкеева Ж.А.Қазақтың киім-кешек атауларына этнолингвистикалық талдау// ҚР БҒМ ҒА Хабаралары. 1996. №3. 33-42 б.б.
108. Махмұтов А.М. Қазақ тіліндегі көнерген сөздердің түрлері // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Филология және өнертану сериясы. 2 (61) шығуы. 1962.
109. Махпиров В.У. Смысловые модели этнонимов «Дивону лугат-ит- тюрк» М.Кашгарского и их типологическая классификация// Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1980, №2. С. 41-46.

110. Нақысбеков О. Шу говорыныњ кейбір фонетикалық ерекшеліктері (дауысты дыбыстар) // Қаз.ССР Ғылым академиясыныњ хабарлары, 1961. №1 (18). 5-б.
111. Нақысбеков О. Шу бойындағы қазақтардыњ тіліндегі кейбір дауыссыз дыбыстардың алмасуы // Қаз. ССР Ғылым академиясының хабарлары, 1961. №3 (19). 5-б.
112. Нақысбеков О. Этнографиялық соны зерттеу // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. 1974. №4. 86-87-бб. (К.Нұрпейісовпен бірге).
113. Неталиева Қ. Совет халықтары тілдерінің алфавиті мен орфографиясы жайында // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1978, №2. 61-63 б.б.
114. Нурханов С. Из истории становления понятия сочетаемости в лингвистике. // Известия АН КазССР. Серия филологическая. 1977, №4. С. 16-23.
115. Нұрмышева Ш. Киноаудармасындағы термин қолданысының ерекшелігі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2009, №5.

116. Омарбеков С. Қалау рай және оның кейбір түрлері жөнінде // Қазақ ССР Ғылым Академиясының Xабарлары. Филология және өнертану сериясы. 1960, Шығ. 1 (14).
117. Омарбеков С. Жергілікті халық тіліндегі етістіктің -лы қосымшалы тұлғасы жөнінде // Қазақ ССР Ғылым Академиясының Хабарлары. Филология мен өнертану сериясы. 1961, №2.
118. Омарбеков С. Кемел сөздің кеніші // ҚР ҒМ – ҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1995. №1.
119. Оңғарбай Н. Қазақ тіліндегі фитонимдер мен фитотопонимдердің лингвомәдени сипаты//«БҒжМ Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2008, №4.
120. Оспанғазиева Н. Бірөлшемді және көпмөлшерлі айырым белгілер // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2008 ж. №5.
121. Оспанғазиева Н. Фонема және оның айырым белгілері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2009 ж. №4.
122. Өміралиев Қ. Қазақ тілінің тарихи іздері// Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1978, №2. 53-61 б.б.
123. Өтебаева Э.Ә. Байырғы өлшемдік ұғымды білдіретін теңеулер // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы, 2007, №3 (163). – 88-91 бб.
124. Өтебаева Э.Ә. Мифологиялық ұғымдардың тілдік көрінісі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. Алматы, 2009, №4 (176). 79-82 бб.

125. Рысберген Қ.Қ. Топонимия пустынь Южно-Казахстанской области Известия АН КазССР, Серия филологическая, Ғылым, 1992, № 6
126. Рысберген Қ.Қ. Топонимдер семантикасының ерекшеліктері және ұлттық мәдени компоненті //Известия МН АН РК, серия филологическая . 1996, № 2.
127. Рысберген Қ.Қ. Агиотопонимы Южного Казахстана//Известия МОН НАН РК, серия филологическая, 2000, № 2.
128. Рысберген Қ.Қ. Ұлттық ономастика – уақыт сынында// Известия РК НАН, серия филологическая, 2003, № 2.
129. Рысберген Қ.Қ. Топонимдердің қазақ халқының байырғы этникалық территориялық санасының қалыптасуындағы ықпалы»//ҰҒА Хабарлары, Тіл, әдебиет сериясы, 2008, № 3.
130. Рысберген Қ.Қ. Қазақ тілінің тарихи топонимдік кеңістігі, зерттеу аспектілері мен проблемалары.//БҒжМ Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2007, №4.
131. Сағындықов Б. ХІV ғасырдағы түркі жазба ескерткішіндегі араб-парсы элементтерінің лексикалық ерекшеліктері туралы// Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1976, №1. 17-22 б.б.
132. Садырбаева З.Б. Жер-су атауларының өсімдіктер дүниесіне қатысты тақырыптық-мағыналық сипаты // // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы, 2006, №2, 20-26 б.б.
133. Сейтбекова А. Әбілғазы баһадүр ханның «Шежіре и түркі» шығармасындағы араб және парсы сөздерінің сөз таптарынан алатын орны // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2006. № 4. 60-64-бб.
134. Сейтбекова А. Ескі қазақ жазба ескерткіштеріндегі діни атаулар // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы, 2009. №1.
135. Солтанбекова А. Локалдылық өрісінің функционалды-семантикалық аспектісі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. Алматы, 2007. №1(161). 92-95 б.б.
136. Сүйерқұл Б. «Хұсрау уа Шырын» ескерткішіндегі эмотив фразеологизмдер қолданысы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2009. №4.
137. Сүйерқұл Б. Түркі тілдеріндегі етістіктерді лексика-семантикалық классификациялау жайында (жазба ескерткіштер материалында зерттеу) // ҚР ҰҒА Хабарлары, Филология сериясы. 2009. №1. 42-47 б.б.
138. Сыздықова Р. Абайдың кара сөздеріндегі -мақ аффиксті тұлға жайында // Қазақ ССР Ғылым акад. Хабарлары. Фил. және искусствотану сер. 1959. 1-шығ. 76-84-б.б.
139. Сыздықова Р. Қ.Жалайыридің «Жамиғат-тауарих» атты шежіресі тілінің зерттелу жайы// Қазақ ССР Ғылым акад. Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1979, №1. 1-9 б.б.
140. Сыздықова Р. Ахмет Байтұрсынұлы мен Телжан Шонанұлының «Оқу құралы» атты көлемді еңбегі жайында // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2003. №6. 3-8-б.б.
141. Сыздықова Р. Орыс ғалымдарының казақ тілін зерттеуі // Казақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдеб. сер. 1981. № 3. 7-14-б.б.
142. Сыздықова Р. А.Байтұрсынов – қазақ филология ғалымдарының негізін қалаушы // ҚР ҰҒА Хабарлары. 1998. №1. 3-8 б.б.
143. Сыздықова Р. Абай және поэзия тілі // Казақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдеб. сер. 1985. № 4. 17-25 б.б.
144. Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілі 60 жылда // Казак ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Тіл, әдеб. сер. 1980. № 3. 1-8 б.б.
145. Сыздықова Р. Қазақ лексикографиясының дамуындағы орыс ғалымдары мен авторларының қызметі // Қазақ ССР Ғылым академиясынын Хабарлары. Тіл, әдеб. сер. 1975. № 15. 3-9 б.б.
146. Сыздықова Р. Қазақ тіл мәдениетінің бүгінгі проблемалары // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1997, №6, 3-7 б.б.
147. Сыздықова Р. Орфографиялық ережелердің ғылыми-теориялық негіздері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2008. №1.
148. Сыздықова Р. Сөз мәдениетінің мәселелері//Қазақ ССР Ғылым академиясының хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1985. №1. 29-35 бб.
149. Сыздықова Р. Ясауи мұрасының зерттелу тарихынан // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2000. №5-6. 3-6-б.б.
150. Уәли Н. Біріккен сөз туралы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 2006.
151. Уәли Н. Кейбір этнографизмдердің лексика-семантикалық аясы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы, 2000. №2. 52-61 б.б.
152. Уәли Н. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғышарттары // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы. 1998. №3. 0,5 б.т.
153. Уәли Н. Ұлттық идея және тіл өміршеңдігі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2008. №1.
154. Уәлиев Н. Әуезовтің тұрақты сөз тіркестерін қолдану ерекшеліктері жайында // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы, 1978. №1 26-29 б.б.
155. Уәлиев Н. Қазақ-моңғол тілдеріне ортақ кейбір сөздердің мағына сәйкестігі//ҚазССР ҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. 1975. №3.46-49 б.б.
156. Үдербаев А. Монғолиядан келген қазақтар тіліндегі аффрикат ч дыбысының қолданылуы // ҰҒА Хабарлары (филология сериясы). 2001, № 1.
157. Үдербаев А. Байөлгей сөйленісіндегі еріндік, езулік дауыстылардың өзара алмасуы // ҰҒА Хабарлары (филология сериясы). 2002, № 5-6.
158. Фазылжанова А. Жалғаулықгы салалас құрмалас сөйлемдердің интонациялық ерекшеліктері // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл әдебиет сериясы. 2002, №2.
159. Фазылжанова А. Қоғамдық сананың түрлері және тілдік бірегейлік (Н.Уәлимен бірге) // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2009, №4.
160. Фазылжанова А. Құрмалас сөйлем интонациясы және өтем заңы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл әдебиет сериясы. 1999. № 3;
161. Фазылжанова А. Тарихи-салыстырмалы бағыттағы зерттеулер және атақыпшақ тілінің кезеңдестірілуі туралы // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2008.
162. Фазылжанова А. Түркі компаративистикасы және ататүрік тілі дауыссыз дыбыстарын топтастыру мәселесі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2008, №6.
163. Хабиева А. Махамбет шығармаларының пресуппозициялық мәні // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы. № 2 (150). –Алматы, 2005;
164. Хұсайынов К., Жүнісбеков Ә., Уәли Н. Казахский алфавит на основе латинской графики // ҚР ҒА Хабарлары. Филология сериясы. 2000. №1.
165. Ысқақов А.,. Сыздықова Р. Абай және қазақ әдеби тілі // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабарлары. Қоғамдық ғылымдар сериясы. 1971. № 5. 28-44-б.

 

ҚР БҒМ ҒА Хабаршысы//Вестник АН МОН РК:

1. Абилхасимов Б. Рецензия на книгу С.К.Кеңесбаева «Исследования по казахскому языкознанию» (Алма-Ата. 1987) // Вестник АН Каз ССР. 1987. N4. С. 69-70.
2. Джубанов А., Зубов А.В. Автоматизация некоторых лингвистических процессов // Вестник АН КазССР. 1968, №9.С. 31-36.
3. Бектаев К.Б., Джубанов А., Зубов А.В. Автоматическое построение частотных словарей // Вестник АН КазССР. 1970. C. 48-53.
4. Джубанов А.К., Зубов А.В., Мирзабеков С. Информационное и статистическое изучение тюркских языков // Вестник АН КазССР. 1971. С. 82-84.
5. Жұбанов Е.Қ.Ауызекі поэзия тілін зерттеудің лингвистикалық аспектілері // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. 1977, № 4. 61-68 б.б.
6. Исаева Ж. Буын құрамының естілімде алар маңызы // ҚР ҰҒА Хабаршысы. 1998, №3.
7. Исаева Ж. Бейканонды фонетика және «қос дыбыстар» жайында // ҚР ҰҒА Хабаршысы. 1999, №4.
8. Кайдаров А. О принципах этимологического анализа этнонима “казак” // Вестн. АН КазССР. 1987. №8. С. 30-32.
9. Кайдаров А., Джанузаков Т. Состояние и перспективы развития казахской ономастики // Вестн. АН КазССР. 1983. № 1. С. 44-49.
10. Кайдаров А., Шакова М. Экспрессия как фактор языкового выражения эмоций // Вестн. АН КазССР. 1983. №9. С. 15-20.
11. Кайдаров А.Т., Койчубаев Е. К лингвистическому объяснению этнонима “қазақ” // Вестн. АН КазССР. 1971. № 2. С. 47-51.
12. Кайдаров А.Т. Қазақ және ұйғыр әдеби тілдерінің совет дәуірінде дамуының ортақ заңдылықтары // Вестн. Ан КазССР, 1973. №8. 51-58 б.
13. Кайдаров А.Т. Роль М.В.Ломоносова в развитии филологии // Вестн. АН КазССР. 1961. № 11.C. 51-56.
14. Койчубаев Е.К. К вопросу о тюрксих топонимических терминах // Вестн. Ан КазССР, 1976. №1. 61-63 б.б.
15. Койчубаев Е.К. О термине кыр в тюркской топонимике // Вестн. Ан КазССР, 1978. №1. 74-76 б.б.
16. Койчубаев Е.К. О термине тугай в топонимии Казахстана // Вестн. Ан КазССР, 1978. №4. 76-77 б.б.
17. Койчубаев Е.К. Термины кол и гол в тюрко-монгольской гидрогеографии // Вестн. Ан КазССР, 1978. №9. 72-73 б.б.
18. Құрышжанов Ә., Қайырбаева Р. ХІІ ғасырда жасаған түркі тайпаларының тіліндегі сын есім тудыратын жұрнақтар (М.Қашғари еңбегінің материалдары бойынша) // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. 1980, № 9. 47-53 б.б.
19. Махпиров В.У. Некоторые этимологии антропонимов, этнонимов и топонимов по М.Кашгарскому //Вестн. Ан КазССР, 1980. №11. С. 72-74.
20. Омарбеков С. Қазақ сөзінің басына тән фонетикалық заңдылық // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. 1976, № 3. 49-54 б.б.

21. Омарбеков С. Бір диалектілік тұлға жайында // Қазақ ССР ҒА Хабаршысы. 1960, март. №3 (180).
22. Сағындықов Б. Тарихи ескерткіштердегі архаизм мен көнерген сөздер жайында// Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. 1979. № 8. 55-59 б.б.
23. Сыздықова Р. Әдеби тілдің статусы (Қазақ тілі материалдары бойынша) // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. 1979. № 6. 52-60 б.б.
24. Сыздықова Р. Абайдың прозалық шығармаларындағы кейбір морфологиялық тұлғалардың сипаты // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. 1959. № 5. 30-34 б.б.
25. Сыздықова Р. К вопросу об орфоэпической нормализации казахского языка // Вестник АН КазССР. 1975. №7. С. 33-38.
26. Сыздықова Р. Көркем әдебиет тілін зерттеу аспектілері // Қазақ ССР Ғылым академиясының Хабаршысы. 1990. № 7. 40-45-б.
27. Сыздықова Р., Кенесбаев С. Ценное библиографическое издание // Вестник АН КазССР. 1961. № 10. С. 112 – 114 / Рец.: «Sovietica turсuka» 1917 – 1957. Вudapest, 1960/

 

«Тілтаным»:

1. Айдарбек Қ. Қазақ терминологиясының жүйелілік принципі жайында // Тілтаным, 2010, №4.
2. Аманбаева А. Интонация – тілдік қарым-қатынас құралдарының бірі // Тілтаным. 2003, №1.
3. Аманбаева А. Қазақ тілі интонема модельдерінің прагмалингвистикалық сипаты // Тілтаным 2008, №1.
4. Аманбаева А. Суперсегментті фонетика жөнінде жалпы сипат // Тілтаным. 2003, №3.
5. Аманбаева А. Түркі тіл біліміндегі морфонология құбылысының пайда болуы мен қызметі // Тілтаным. 2008, №2.
6. Аманбаевав А. Туыстас түркі тілдеріндегі морфонология құбылысының тарихи негіздері (қазақ, қырғыз, өзбек тілдері) // Тілтаным. №1-2, 2011 ж.
7. Әбілқасымов Б. XVIII ғасыр мен XIX ғасырдың бірінші жартысындағы эпистолярлық нұсқалардың тілі // Тілтаным, № 4, 2009.
8. Әбілқасымов Б. Көне жазуды көпке таныстырған (Н.Айдаровтың 75 жылдығына орай) // Тілтаным, 2002. Б. 141-145.
9. Әбілқасымов Б. Қазақ баспасөзіндегі ұлттық идеяның алғашқы көрністері // Тілтаным. N 1, 2009.
10. Әмірбекова А. Көркем мәтіндегі мәдени-тұрмыстық детальдар (лингвоелтанымдық аспект ) // Тілтаным. 2008, №3;
11. Әмірбекова А. Қазақ мәдениетін таңбалайтын этномаркерлік бірліктердің қалыптасуы // Тілтаным. 2009, № 3;
12. Әмірбекова А. Мәтіндегі метафораның әмбебап қызметі // Тілтаным. 2009, № 4;
13. Әмірбекова А. Поэтикалық мәтіндегі лингвоелтанымдық бірліктердің көрінісі. // Тілтаным. 2008, № 4;
14. Әміржанова Н. 1929-40 жылдары қолданылған латын графикасы негізіндегі әліпбидегі а, ә, ы, і дауысты дыбыстардың жазылуы // Тілтаным. 2009. №2.
15. Әміржанова Н. 1930 жылдардағы термин мәселесі // Тілтаным, 2006. №3,
16. Әміржанова Н. Чат – компьютерлік дискурс жанры // Тілтаным, 2011. №3.
17. Әшімбаева Н, Қажығалиева Ж. Стандартталатын терминдерді біріздендіруге қойылатын лингвистикалық талаптар // Тілтаным. 2005, №3.
18. Әшімбаева Н. Атақ лауазымға қатысты атаулардың мақал-мәтелдердегі тілдік репрезентациясы және уәжділігі // Тілтаным. 2005, №4.
19. Әшімбаева Н. Қазақ терминологиялық қоры дереккөздерінің жіктелімдік сипаты // Тілтаным, 2011, № 3-4.
20. Базарбаева З.М. Қазақ тілі интонациясының теориялық негіздері // Тілтаным. 2001. С. 14-20.
21. Базарбаева. З.М. А.Байтурсынов и проблемы казахской суперсегментной фонологии // Тілтаным. 2003. № 3. С. 12-18.
22. Базарбаева З.М. Қазақ фонетикасын зерттеудегі негізгі ғылыми бағыттар // Тілтаным. 2004 №4 (16). 146-156 бб.
23. Базарбаева З.М. Академик Шора Сарыбаевтың терминология мәселелеріне көзқарасы // Тілтаным. 2005 №2. 8-12 бб.
24. Базарбаева З.М. Мәтін мүшелеудегі просодикалық тәсілдердің коммуникативті-прагматикалық аспектілері // Тілтаным. 2008, №11. 3-19 бб.
25. Базарбаева З.М. Фонеманың айырым белгілері // Тілтаным. 2008, №2. 3-11 бб.
26. Базарбаева З.М. Изучение интонации казахского текста в коммуникативно-прагматическом аспекте // Тілтаным. 2008, №4. С. 15-21.
27. Базарбаева З.М. Академик Р.Сыздықтың еңбектеріндегі интонация мәселелері // Тілтаным. 2009, №4.
28. Байтелиева Ж. Имитатив теориясына қатысты терминдердің тілдік табиғаты // Тілтаным, 2009. № 3.
29. Есенова Қ. М.Әуезов публицистикасындағы ақпараттың бейнелілігі // Тілтаным, 2002, №2.
30. Есенова Қ. Прагматика және дискурс // Тілтаным. 2003, № 4.
31. Есенова Қ. Радио тілі – қоғамдық санаға әсер етуші қуатты құрал // Тілтаным, 2009, №4.
32. Жаманбаева Қ. Тілдік сана // Тілтаным. 2003. № 4.
33. Жаңабекова А. Квалитативтілік семантиканың морфологиялық репрезентациясы: сапалық және қатыстық сын есімдер // Тілтаным. – Алматы, 2011. № 3.
34. Жаңабекова А. Квалитативтіліктің когнитивтік аспектісі // Тілтаным. – Алматы, 2011. № 1-2.
35. Жаңабекова А. Қазақ тіліндегі функционалды-семантикалық темпоралдылық категориясының тілдік сипаты // Тілтаным. Алматы, 2008. №4 (32).
36. Жаңабекова А. Қазақ тілінің грамматикалық сөздігі туралы // Тілтаным, 2009. №3.
37. Жаңабекова А. Тілдік корпус ұғымының мәні, сипаттамасы // Тілтаным, 2009. №4.
38. Жаңабекова А. Функционалды-семантикалық өрістердің құрылымдық типтері – // Тілтаным. 2009. № 2.
39. Жапақов С. Фразеологиялық концепт және оның типтері // Тілтаным. 2003. № 4.
40. Жауғашарова А. Қазақ тіліндегі кейбір қос сөздердің құрамындағы еліктеуіш сөздер // Тілтаным. 2010, № 3.
41. Жонкешов Б. Кейбір лингвистикалық терминдерді стандарттау жайында // Тілтаным, 2010, №2.
42. Жонкешов Б.С. Еліктеуіш сөздер және олардың сөз табында алар орны // Тілтаным. 2004, №3 (15).
43. Жубанов А. Статистическое исследование казахского текста на уровне абзацев // Тілтаным. 2001. №2. -C. 35-41.
44. Жубанов А.К. Формальное описание словарной статьи автоматического словаря казахского языка (АСКЯ) // Тілтаным.2002. №2. -C. 26-40.
45. Жұбаева О. Етістік предикациясының когнитивтік аспектілері // Тілтаным. 2007, №3 (27).
46. Жұбаева О. Предикативті өрістің құрылымы // Тілтаным. 2008, №4 (32).
47. Жұбаева О. Ұлттық тіл білімі қалыптаса бастаған кезеңдегі функционалды грамматика көріністері // Тілтаным. 2009, № 2 (34).
48. Жұбанов А. Компьютерлік лингвистика және қазіргі қазақ тіл білімі// Тілтаным. 2003, № 3(11). 28-36 б.б.
49. Жұбанов А. Құдайберген Жұбанов зерттеулеріндегі модельдеу әдісінің көрінісі // Тілтаным .2006, № 1, 3-9 б.б.
50. Жұбанов А. Ғылыми-техникалық лексикография және арнаулы сөздіктер түрлері // Тілтаным (Языкознание). А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Алматы. 2006, № 2, 146-153 бб.
51. Жұбанов А. Есептеуіш лексикография – қазақ тіл білімінің жаңа ғылыми бағыты // Тілтаным. 2008, №2, -58-63 б.б.
52. Жұбанов А. Корпустық лингвистика – қазақ тілбілімінің жаңа бағыты // Тілтаным. 2009 ж., №2 (34) -3-11 б.б.
53. Жұбанов А. Автоматтанған оқу жүйесінің негізгі ұстанымдары // Тілтаным. 2006, №4, 186-191 б.б.
54. Жұмабаева Ж. «Ә» дауысты фонеманың мәселесі // Тілтаным. 2007, №2.
55. Жұмабаева Ж. Қазақ фонетикасының зерттелу жайы // Тілтаным. 2004. №4 (16).
56. Жұмабаева Ж. Түркі тіліндегі дауыстылардың созылыңқы/қысқа белгілері // Тілтаным, 2008, №1.
57. Жүнісбек Ә. Қазақ фонетикасының құрылымы мен мазмұны // Тілтаным. 2011, №1-2.
58. Иманғазина А.Ә. Орал-алтай тектестігінің қазақ тіліндегі көріністері // Тілтаным. 2003, № 4;
59. Исаева Г.С. Имитатив теориясына арналған зерттеулерге шолу // Тілтаным. 2010, № 3.
60. Исаева Г.С. Киіз үйдің есігіне қатысты атаулардың этномәдени мәні // Тілтаным. 2008, № 1.
61. Исаева Г.С. Қазақ-қырғыз тілдеріндегі "шаңырақ" атауына лексика-семантикалық талдау // Тілтаным. 2009, № 3.
62. Исаева Г.С. Көшпелі мәдениеттің тілдегі көрінісі // Тілтаным. 2005, № 4.
63. Исаева Ж. Дыбыстық символизм және дыбыстық информативтілік // Тілтаным. 2001, №3.
64. Кайдаров А. Арабизмы и иранизмы, употребляющиеся в уйгурских пословицах и поговорках // Тілтаным. 2003, №4.
65. Кайдаров А. Грамматические индикаторы в производных основах подражаний в тюркских языках // Тілтаным. 2003, №2.
66. Кайдаров А. К проблеме языковых контактов // Тілтаным. 2003.
67. Кайдаров А. О родстве казахского и чувашского языков на уровне исконных моносиллабов // Тілтаным. 2001, № 4.
68. Карбозова Б. Қазақ тілі мәтіндер корпусындағы омонимдер мәселесі// Тілтаным. 2011, №4.
69. Көбденова Г. Аударма тарихының ќоғам өміріндегі орны // Тілтаным. 2011, №1-2.
70. Көбденова Г. Диалектілік лексиканың тіл тарихына қатысы // Тілтаным. 2007, №1.
71. Көбденова Г. Қазақ пен орыс халықтарының лексикографиялық байланыстары // Тілтаным. 2009, №2.
72. Көбденова Г. Этимологиялық және тарихи лексикографияның ортақ мәселелері // Тілтаным. 2006, № 3.
73. Күдеринова Қ. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы бойынша жарық көрген Қазақ әдеби тілінің 15 томдық сөздігіндегі стильдік белгілердің функционалды-коммуникативтік ақпарат берудегі қызметі. // Тілтаным, 2009 №2.
74. Күдеринова Қ. Ауызша тіл мен жазба тілдің арақатынасы // Тілтаным, 2003, N 3.
75. Күдеринова Қ. Ғ.Мұсабаев және біріккен сөз емлесі // Тілтаным. 2007. №4.
76. Күдеринова Қ. Дыбыстық емес графикалық белгілердің тұрпат межесі // Тілтаным, 2002. №2.
77. Күдеринова Қ. Дыбыстық емес графикалық белгілердің тұрпат межесі // Тілтаным, 2002. №2.
78. Күдеринова Қ. Жазу мен ауызша тіл арақатынасы // Тілтаным. 2003, № 2.
79. Күдеринова Қ. Жазуды меңгерудің психологиясы // Тілтаным 2004, N 3.
80. Күдеринова Қ. Жазудың маңызы мен қызметі // Тілтаным 2003, N 4. Күдеринова Қ. Жалпы жазудың даму тарихы // Тілтаным, 2005, №1.
81. Күдеринова Қ. Күрделі сөздердің орфограммасы // Тілтаным, 2001. №3.
82. Күдеринова Қ. Қазақ жазуындағы қ, ғ графемалары туралы // Тілтаным, 2005, №2.
83. Күдеринова Қ. Қазақ тіліндегі әлді, әлсіз позиция туралы // Тілтаным, 2004, N 1.
84. Қайдар Ә. Қазақ тілінің қара шаңырағы және түркітану // Тілтаным. 2001, №1.
85. Қаршығаева А. Профессор С.Мырзабеков қазақ тілінің орфоэпиясы жайында // Тілтаным. 2005, №4.
86. Қаршығаевка А. Қазақ фонетикасының салалық атауларының (терминдерінің) жіктелімі жайлы // Тілтаным. 2011, 4.
87. Қапалбеков Б. Мезгілдік (таксистік) қатынастағы құрылымдар // Тілтаным. 2004, № 1.
88. Құлманов С. Қазақ тілі мәтіндері корпусы – қазақ тілінің жиілік сөздіктерін, грамматикалық сөздігін, екітілді аударма сөздіктер жасаудың негізі // Тілтаным. 2011, №2.
89. Малбақов М. Екітілді аударма сөздіктегі сөздердің мағыналық құрылымы // Тілтаным. 2011, №3.
90. Малбақов М. Қазақ тілінің тарихи сөздігі туралы // Тілтаным. 2009, №4.
91. Мамырбекова Г. Ескі қазақ жазба тілі мен “Хұсрау уа Шырын” поэмасындағы лексикалық сабақтастық // Тілтаным, 2009, №1 .
92. Мамырбекова Г. Ескі қазақ жазба тіліндегі инвариант принципі // Тілтаным, 2011, №1-2.
93. Мамырбекова Г.Ескі қазақ жазба үлгілері мен ортағасыр ескерткіштерінің лексикалық сабақтастығы // Тілтаным 2009, №2.
94. Манкеева Ж.А. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік негіздері // Тілтаным. 2001, №1.
95. Манкеева Ж.А. Қазақ этнолексикасын зерттеудің лингвоелтанымдық аспектісі // Тілтаным. 2009, № 3;
96. Нақысбекұлы О. Түркістан экспедициясының материалдарынан // Тілтаным, 2006, №2.
97. Нұрмышева Ш. Ауызша және жазбаша ғылыми дискурстағы терминдер // Тілтаным. №4.№4.
98. Нұрмышева Ш. Киноаудармасының аударма теориясындағы орны және түрлері // Тілтаным, 2009, №4.
99. Нұрмышева Ш. Көркем шығарма дискурсының аудиовизуалдануы. // Тілтаным, 2009, №3.
100. Нұрмышева Ш. Терминнің дефинициясын белгілеу ерекшелігі // Тілтаным. 2010, №3.
101. Оспанғазиева Н. Қазақ тіл біліміндегі морфонологияның фонологиямен байланысу жолдары // Тілтаным. 2008. №4.
102. Оспанғазиева Н. Қазақ фонологиясындағы айырым белгі теориясы // Тілтаным. 2008, №3.
103. Өтебаева Э.Ә. Анатомиялық атаулар негізінде жасалған теңеулер // Тілтаным, 2007, №3 (27).
104. Өтебаева Э.Ә. Қазақ тіліндегі -дай, -дей жұрнағының –лай, -лей варианттылығы // Тілтаным. 2008, №3 (31).
105. Өтебаева Э.Ә. Кәсіп түрлеріне байланысты кейбір атаулардың сыры // Тілтаным. 2008, №4 (32).
106. Өтебаева Э.Ә. Т.Қоңыров сөздігіндегі теңеулерді топтастырудың ұстанымдары // Тілтаным. 2010, №1.

107. Рысберген Қ.Қ Байырғы түркі топонимдік жүйесіндегі этникалық бірегейлік жөнінде. Тілтаным, 2008, № 2.
108. Рысберген Қ.Қ Географиялық  орта және топонимдік кеңістікті категоризациялау Тілтаным 2009 №1.
109. Рысберген Қ.Қ. Көркем мәтіндегі «дала» концептісінің репрезенттелуі// Тілтаным № 1-2, 2011 ж.
110. Рысберген Қ.Қ  Қазақ және орыс лингвомәдениеттеріндегі «дала» және «степь, поле» концептілерінің ассоциативтік өрісі// Тілтаным № 3-4, 2011 ж.
111. Сабирова Г. Ж.Нәжімеденовтің тілдік тұлғасы // Тілтаным. 2010, № 3.
108. Сабирова Г. Жұмекен тіліндегі ұлттық рух көрінісі // Тілтаным. 2008, № 4.
112. Садырбаева З. Жетісу өңіріндегі көне жұрнақ арқылы жасалған гидронимдер табиғаты // Тілтаным. 2010, №4.
113. Садырбаева З. Өсімдіктер дүниесіне қатысты жер-су атауларының мағыналық сипаты // Тілтаным. 2010, №3.
114. Сейтбекова А. Әбілғазы баһадүр ханның «Шежіре и түркі» шығармасындағы араб және парсы сөздері // Тілтаным. 2003, №1.
115. Сейтбекова А. Әбілғазы баһадүр ханның «Шежіре и түркі» шығармасындағы араб және парсы сөздерінің тақырыптық топтары // Тілтаным. 2005, №1.
116. Сейтбекова А. Әбілғазы баһадүр ханның «Шежіре и түркі» шығармасындағы араб және парсы сөздерінің фонетика-семантикалық ерекшеліктері // Тілтаным. 2006, №4.
117. Сейтбекова А. Ортағасыр жазба ескерткіштеріндегі араб және парсы синонимдес қос сөздер // Тілтаным, №3. 2008, №3.
118. Солтанбекова А. Қалып етістіктерінің субъектілік мағынаға қатысы // Тілтаным. 2011, №1-2. (41-42).
119. Солтанбекова А. Қимылдың нақтылана түсуіне уақыт пен субъектінің әсері // Тілтаным. 2009, № 3 (23).
120. Солтанбекова А. Нақтылық/жалпылыққа құрылған сөйленімдердің коммуникативті-прагматикалық аспектісі // Тілтаным. 2010, № 1.
121. Солтанбекова А. Шақтық бейлокалдылықтың категориялық жағдаяттары // Тілтаным., 2006, № 3 (23).
122. Сүйерқұл Б. Фразеологиялық семантиканың кейбір мәселелері жайында // Тілтаным. 2010, №3.
123. Сүйерқұл Б. Экспликация мен импликация – фразеологиялық бірліктер мен олардың варианттары жасалуының бір тәсілі // Тілтаным. 2009, №3.
124. Сүйерқұл Б.Эмотив мәннің сөздің семалық құрылымындағы көрінісі // Тілтаным. 2009, №2.
125. Сыздықова Р. Фариза өлеңдерінің поэтикасы немесе өлең сөздің көркем қырлары // Тілтаным. 2004, № 3.
126. Сыздықова Р. Қазақ жазбалары орфографиясының тарихи кезеңдері. Тілтаным, 2007, №4.
127. Сыздықова Р. Қазіргі қазақ әдеби тілінің ауызша түрі. Тілтаным. 2009.
128. Сыздықова Р. Эпос тілі және лингвистикалық поэтика мәселелері // Тілтаным, 2001, №1.
129. Сыздықова Р. Ясауи хикметтерінің лексикалық сипаттамасы // Тілтаным, 2002, №3.
130. Уәли Н. Қазақ тілі қандай тіл?// Тілтаным. 2004. №3.
131. Уәли Н. Бұқаралық коммуникациядағы ақпараттық норма мен тілдік норманың үйлесімі // Тілтаным. 2010, № 1.
132. Уәли Н. Дәстүрлі дала мәдениеті: мифтік санадағы әйел бейнесінің мақал-мәтелдерден көрінісі // Тілтаным. 2011, №1-2.
133. Уәли Н. Қазақ тілі: советтік дәуір мен постсоветтік кезең // Тілтаным. 2005, №4.

134. Үдербаев А. Монғолиядан келген қазақтар тіліндегі аффрикат дж дыбысының қолданылуы // «Тілтаным». 2001, № 1.
135. Үдербаев А. Байөлгей сөйленісіндегі жуан-жіңішке дауыстылардың алмасуынан бір дерек // «Тілтаным». 2004, № 2.
136. Үдербаев А. Көрнекті ғалым Жамалбек Болатовтың 80 жылдығына орай // «Тілтаным». 2011, №4, 171-176 бб.
137. Фазылжанова А. Қазақ тілінің сөйлеу фонетикасының зерттелуі жайында // Тілтаным. 2011, №1-2.
138. Фазылжанова А. Қосқұрамды құрмалас сөйлем интонемалары мен интонациялық типтері // Тілтаным. 2001, № 2.
139. Фазылжанова А. Түсіндірмелі сабақтас сөйлемдердің интонациялық көріністері // Тілтаным. 2002, № 3.
140. Фазылжанова А. Интонация және сөздердің орын тәртібі // Тілтаным. 2003, № 3.
141. Фазылжанова А. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік беделін көтеру: лингоәлеуметтану аспектілері (Н.Уәлимен бірге)// Тілтаным. 2008, № 4.
142. Фазылжанова А. Ататүркілік *t дыбысының қазақ тіліндегі рефлексациясы // Тілтаным. 2010, №4.
143. Фазылжанова А. Қазақ тілінің сөйлеу фонетикасының зерттелуі жайында. Тілтаным. 2011, №1-2.
144. Фазылжанова А.Түркі ататілдік жүйедегі тоғысыңқы қызыл иек (т-д) дауыссыздары және олардың даму тарихы. Тілтаным. 2011, №4.
145. Хабиева А. Коннотация және «толықтыру қағидасы» // Тілтаным. 2005, № 4 (20).
146. Хабиева А. Көркем шығармадағы астарлы мәтін көрінісі // Тілтаным. 2010, № 4.
147. Хабиева А. Махамбет қолданысындағы зоонимдердің коннотациясы // Тілтаным, 2003, № 4.
148. Хабиева А. Махамбет өлеңдеріндегі сөз-символдардың коннотаттық сипаты // Тілтаным. 2008, № 4.
149. Хусаинов К.Ш. Народные названия единиц измерения времени и пространства в казахском языке // Тілтаным. 2009, № 1.
150. Шойбеков Р. Түркі өркениетінің зерттеушісі // Тілтаным, 2011, №1.
151. Шүленбаев Н. Терминдерді біріздендіру, реттеу және сөздіктерде беру жайында // Тілтаным. 2011, №1-2
152. Шүленбаев Н. Терминжасам және кейбір сөздердің қолданылуы туралы // Тілтаным. 2011, № 3-4.

 

Ұжымдық еңбектер, сөздіктер:

1. Абай тілінің сөздігі. Алматы, 1968.
2. Абилхасимов Б. Русско-казахский разговорник. Орысша-қазақша тілдескіш (Совместно с Б.Бекмухамедовым). Алма-Ата. 1975; 1981; 1989; 1992.
3. Аударманың лексикалық-стилистикалық мәселелері. – Алматы: Ғылым, 1987.
4. Бизақов С. Синонимдер сөздігі. – Алматы, 2007.
5. Болғанбаев Ә. Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі. – Алматы,1962.
6. Вопросы истории и диалектологии казахского языка. Вып.І. – Алматы, 1958.
7. Вопросы казахской фонетики и фонологии. Алма-Ата, 1979.
8. Ғабитханұлы Қ Қытайша-қазақша-орысша тіл білімі терминдер сөздігі. – ҚХР, Үрімжі, 2009.
9. Грамматика казахского языка. Алматы, 1968.
10. Жазушы және сөз мәдениеті. Алматы, 1983.
11. Жер-су аттауларының анықтамалығы. (Т.Жанұзақ, Қ.Рысбергенова). – Алматы: Арыс, 2009.
12. Жонкешов Б.С. Ауылшаруашылық салалары қызметшілеріне арналған орысша-қазақша тілашар // Русско-казахский разговорник для сотрудников сельскохозяйственной сферы. – Астана,2009.
13. Жонкешов Б.С. Қазақша-орысша, орысша-қазақша қоғамдық ғылымдар терминдері сөздігі – Алматы, 2010. (Құрастырушыларының бірі)
14. Жонкешов Б.С. Туристерге арналған орысша-қазақша тілдескіш//Русско-казахский разговорник для туристов. – Алматы: «Сөздік-Словарь», 2003.
15. Ибатов Ә. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі. Алматы, 1988.
16. Ибатов Ә. Құтыптың «Хұсрау уа Шырын» поэмасының сөздігі. Алматы, 1974.
17. Имена народов Казахстана. – Алма-Ата. – 1990.
18. Қазақ грамматикасы. – Астана, 2002.
19. Қазақ диалектологиясы. – Алматы, 1967.
20. Қазақ әдеби тілінің ауызша түрі. – Алматы, 1989.
21. Қазақ әдеби тілінің мәселелері. – Алматы, 1961.
22. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. 15 томдық. Алматы, 2003 – 2011.
23. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы, 1968.
24. Қазақ есімдерінің анықтамалығы. Алматы: Арыс. 2009.
25. Қазақ лексикасындағы жаңа қолданыстар. – Алматы, 1985; 1990.
26. Қазақ ономастикасының мәселелері. – Алматы: Ғылым, 1986. -136 б.
27. Қазақ пунктуациясының ережелері. – Алматы, 1961.
28. Қазақ тексінің статистикасы. І шығарылуы: («Статистика-лингвистикалық зерттеу және автоматтандыру» тобы еңбектері). – Алматы-Түркістан, 1973.; Қазақ тексінің статистикасы. ІІ шығарылуы: («Лингвистикалық жұмыстарды автоматтандыру және тіл статистикасы» тобы қызметкерлерінің еңбектері). – Алматы: Ғылым, 1990.
29. Қазақ терминологиясының мәселелері. – Алматы: Ғылым, 1986.
30. Қазақ тілі жөніндегі революциядан бұрынғы зерттеулер. – Алматы. 1993.
31. Қазақ тілі орфографиялық сөздігі. Алматы, 1963, 1978 1988, 2001, 2005, 2007.
32. Қазақ тілі орфоэпиялық сөздігі. – Алматы, 2004.
33. Қазақ тілі тарихи лексикологиясының мәселелері. – Алматы, 1988.

34. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 2- шығуы. Алматы, 1960.
35. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 3- шығуы. Алматы, 1960.
36. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 4-шығуы. Алматы, 1962.
37. Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 5-шығуы. Алматы, 1963.
38. Қазақ тіліндегі аймақтық ерекшеліктер. – Алматы, 1990.
39. Қазақ тілінің аймақтық лексикасы. – Алматы, 1989.
40. Қазақ тілінің аймақтық сөздігі. – Алматы, 2005.
41. Қазақ тілінің грамматикасы. Морфология. – Алматы, 1967.
42. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. – Алматы, 1969.
43. Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі. (1-кітап.) – Алматы, 1996. (2 кітап.) – Алматы, 1999.

44. Қазақ тілінің жергілікті ерекшеліктері. Алматы, 1973.
45. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі. – Алматы, 1966.
46. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі. – Алматы, 1963,1978,1988,2004.
47. Қазақ тілінің орфоэпиялық анықтағышы. Алматы, 2004.
48. Қазақ тілінің сөздігі. 1 томдық. Алматы: Дайк-Пресс, 1999.
49. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. – Алма-Ата, 1989.
50. Қазақ тілінің стилистикасы. – Алматы, 1966; 1974.
51. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. – Алматы, 1975.
52. Қазақ тілінің тарихи көздері. – Алматы, 1989.
53. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 10 томдық. Алматы, 1974-1984.
54. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. – Алматы, 2010.
55. Қазақстан географиялық атауларының сөздігі. Жезқазған облысы. Алматы: Ғылым, 1990.
56. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшісінің тілдік портфелі. Фонетикалық курс (2009).
57. Қазақстан Республикасының топонимдері. Топонимия Республки Казахстан. – Алматы, 2001.
58. Қазақстан эпиграфикасы. – Алматы, 1971.
59. Қазақстанның географиялық атаулары. Ақмола облысы. – Алматы: Рауан, 1998.
60. Қазақша-кәрісше тілдескіш. – Алматы, 1995.
61. Қазақша-орысша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі. Орысша-қазақша қоғамдық ғылымдар терминдерінің сөздігі. – Алматы, 2010.
62. Қазақша-орысша сөздік. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001.
63. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. 27 том. Әдебиет және лингвистика. Алматы, 2000.
64. Қазіргі қазақ тілі грамматикасы. – Алматы,1961.
65. Қазіргі қазақ тілі. Морфология. – Алматы,1961.
66. Қазіргі қазақ тілінің грамматикасы. – Алматы, 1968.
67. Қазіргі қазақ тілінің морфемалар жүйесі. – Алматы,1986.
68. Қайдар Ә. Қазақ тіліндегі қос сөздер: зерттеу және сөздік. – Алматы, 2010.
69. Қайдар Ә. Халық даналығы (қазақ мақал-мәтелдерінің түсіндірме сөздігі және зерттеу). – Алматы: Тоғанай Т. 2004.
70. Кайдаров А. Т. Тысяча метких и образных выражений: казахско-русский фразеологический словарь с этнолингвистическими пояснениями. – Астана: Білге, 2003.
71. Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1974.
72. Қойшыбаев Е. Қазақстанның жер-су аттары сөздігі. – Алматы: Мектеп, 1985.
73. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. – Алматы, 1971.
74. Краткий русско-казахский словарь. – Алматы, 1993.
75. Краткий русско-казахский словарь. – Алма-Ата, 1987
76. Құманша-қазақша жиілік сөздік. – Алматы,1978.
77. М.Әуезовтің «Абай жолы» романының жиілік сөздігі. – Алматы, 1979.
78. М.Әуезовтің «Абай жолы» романының жиілік сөздігі. – Алматы,1979.
79. М.Әуезовтің 20 томдық шығармалар текстерінің жиілік сөздіктері. – Алматы-Түркістан,1995.
80. М.О.Әуезовтің 20 томдық шығармалар текстерінің жиілік сөздіктері. – Алматы-Түркістан, 1995.
81. Мұсабаев Ғ. Казахско-русский разговорник. Алматы, 1961.
82. Нақысбеков О., Жантекеева З. Қазақша-орысша қалта сөздігі. – Алматы, 1997.
83. Неталиева Қ. Қазақ тілі орфоэпиялық сөздігі. Алматы, 1977.
84. Орталық Қазақстанның жер-су аттары. – Алматы, 1984.
85. Орфографиялық сөздік. – Алматы, 1972.
86. Орфоэпиялық сөздік. Алматы: Арыс, 2008.
87. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінің зерттелу тарихы мен грамматикалық очерктері. – Алматы, 1964.
88. Орысша-қазақша сөздік. – Алматы: Дайк-Пресс, 2005.
89. Өнер алды: (сөз, тіл өнері туралы цитаталар мен мақал-мәтелдер). – Алматы, 1978.
90. Өрелі өнер. – Алматы, 1976.
91. Проблемы этимологии тюркских языков. – Алма-Ата: Ғылым, 1990.
92. Развитие казахского советского языкознания. Алма-Ата. 1980.
93. Развитие казахского советского языкознания. – Алма-Ата. 1980.
94. Революциядан бұрынғы қазақ тілі бойынша зерттеулер. – Алматы, 1990.
95. Русско-казахский словарь лингвистических терминов. – Алматы, 1966.
96. Русско-казахский словарь. – Алматы: Қазақстан, 1996.
97. Русско-казахский толковый словарь лингвистических терминов. – Алма-Ата,1966.
98. Русско-казахский фразеологический словарь. – Алма-Ата, 1985.
99. Синонимдер сөздігі. – Алматы, 2005.
100. Современный казахский язык.– Алма-ата, 1962.
101. Современный казахский язык.– Пекин, 1988.
102. Статистика казахского текста. – Алма-Ата,1973.
103. Строй казахского языка. – Алматы, 1991.
104. Термин және олардың аудармалары. – Алматы: Ғылым, 1990.
105. Тіл мәдениеті және баспасөз. Алматы, 1972.
106. Тіл мәдениеті және баспасөз. – Алматы: Ғылым, 1968.
107. Тіл мәдениеті. Оқу құрал. – Алматы, 2005.
108. Тілтанымдық зерттеулер. – Алматы, 2004, 2007.
109. Тюркская ономастика. – Алматы: Наука, 1984.
110. Ұйғыр тили грамматикаси. ІІІ кисим.Синтаксис. – Алматы, 1968.
111. Ұлттық рухтың ұлы тіні. – Алматы, 1999. – 568 б.
112. Фазылжанова А. Гуманитарлық бағыттағы қазақ мектептерінің 10 сыныбына арналған «Қазақ тілі. Сөз мәдениеті» кешенді оқулығының «Дидактикалық материалдары» (Н.Уәли, А.Қоблановамен бірге). Алматы: Мектеп, 2004, 2008, 2011;
113. Фазылжанова А. Гуманитарлық бағыттағы қазақ мектептерінің 10 сыныбына арналған «Қазақ тілі. Сөз мәдениеті» кешенді оқулығының «Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы» (Н.Уәли, А.Қоблановамен бірге). Алматы: Мектеп, 2004, 2008, 2011;
114. Шойбеков Р. Қазақ зергерлік өнерінің сөздігі. Алматы: Ғылым, 1991.
115. Шойбеков Р. Қазақ қолөнер аталымдарының түсіндірме сөздігі. – Астана, 2010.
116. Шойбеков Р. Қазақша-орысша сөздік – минимум. Көмекші оқу құралы. – Алматы: Ротапринт Каз ПТИ, 1992.
117. Г.М.Мамырбекова, А.А.Сейтбекова. Әбілғазы баһадүр ханның “Түркі шежіресінің” тезаурус сөздігі. А., 2011 ж.

 

Тіл білімі институтының жанындағы диссертациялық кеңесте қорғалған диссертациялар.


Докторлық диссертациялар:

1. Калыбаева А. Глагольные основы в казахском языке: производные глаголы синтетического образования – 1960.
2. Мусабаев Г. Лексика казахского языка – 1960.
3. Болатов Ж. Қазақ тілінің шығыс говорлар тобы – 1970.
4. Болганбаев А. Синонимы в казахском языке – 1971.
5. Курышжанов А. Язык старокыпчакских письменных памятников ХIII-XIV в. – 1973.
6. Нұрмағанбетов Ә. Қазақ тілі говорларының батыс тобы – 1977.
7. Боргояков М.И. Проблемы формирования и развития хакасского языка (Абакан) - 24.05.1979 г.
8. Айдаров Ғ. Көне түркі Орхон-Енисей және Талас ескерткіштерінің лексикасы – 1971.
9. Айдаров Т. Арреалъная характеристика диалектной лексики казахских говоров Узбекистана (Ташкент) 03.07.1981г.
10. Дьячковский В.Д. Консонантизм якутского языка (Якутск) - 28.12.1982 г.
11. Арсланов Л.Ш. Формирование и развитие островных языков и диалектов (Елабуга) - 24.10.1982 г.
12. Демесинова Х.Н. Развитие синтаксической системы казахского языка в советскую эпоху (Алма-Ата) - 26.03.83 г.
13. Петров Н.Е. Языковая модальность и средства ее выражения в якутском языке (Якутск) - 18.03.1983 г.
14. Сайрамбаев Т. Структурно-семантические типы сложных словосочетаний в современном казахском языке (Алма-Ата) - 22.04.1983 г.
15. Абилхасимов Б. Казахский литературный язык второй половины XIX века (Алма-Ата) - 25.11.1983 г.
16. Талипов Т. Историческое развитие фонетической системы уйгурского языка /опыт сравнитеяъно-исторического изучения (Алма-Ата) – 21.10.1983 г.
17. Есенов Х.М. Основные вопросы синтаксиса осложненного предложения в современном казахском литературном языке (Алма-Ата) – 03.02.1984 г.
18. Оразов М. Семантика казахского глагола (Ташкент) – 28.12.1984 г.
19. Трофимов М. Проблема тюркского ударения и уйгурский вокализм – 1984 г.
20. Сибагатов Г. Теория предикаивности (на материале татарского языка) (Казань) – 30.06.1987 г.
21. Қоңыров Т. Сравнительные конструкции казахского языка (Алма-Ата) – 14.04.1987 г.
22. Сергалиев М. Синонимы синтаксических конструкции в современном казахском литературном языке (Алма-Ата) – 16.10.1987 г.
23. Аблаков А. Словосочетания, образованные способом управления в казахском языке (Алма-Ата) – 18.12.1987 г.
24. Чернов М.Ф. Фразеология современного чувашского языка (Чебоксары) – 27.12.1988г.
25. Омарбеков С. Сравнительно-исторический анализ ареальных черт казахских говоров в сфере консонантизма (Алма-Ата) – 30.09.1988 г.
26. Хусаинов К. Звукоизобразительность номинации в казахском языке (Алма-Ата) – 25.11.1988 г.
27. Ишбердин Э. Историческое развитие лексики башкирского языка (Уфа) – 16.06.1989 г.
28. Юсупов Ф.Ю. Татарский глагол в ареальном освещении (Казань) – 30.09.1989 г.
29. Зайнуллин М. Функционально-семантическая категория модальности в башкирском языке (Уфа) – 27.01.1989 г.
30. Кажибеков Е. Семантика тюркского слова: проблемы межуровневой сопряженности (Алма-Ата) – 24.02.1989 г.
31. Джунисбеков А. Проблемы тюркской словесной просодики и сингармонизм в казахском языке (Алма-Ата) – 31.03.1989 г.
32. Меметов А. Источники формирования лексики крымско-татарского языка – 31.10.1989 г.
33. Джапаров Ш. Киргизская антропонимия (Фрунзия) – 31.01.1990г.
34. Тыбыкова А. Структурно-семантическая характеристика простого предложения в алтайском языке (Горно-Алтайск) – 27.02.1990 г.
35. Калиев Г. Диалектное словообразование в казахских говорах (Алматы) – 28.04.1990г.
36. Ибатов А. Морфемная структура казахскогго языка (Алматы) – 30.01.1990 г.
37. Алиев Г. Лингвистические и экстралингвистические факторы в антропонимии (на материале тюркских языков: азербайджанского, узбекского, казахского, киргизского, татарского и башкирского) (Баку) – 25.05.1990 г.
38. Ахметжанова З. Принципы сопоставительно-функционального исследования русского и казахского языков (Алматы) 28.09.1990 г
39. Жанпейісов Е. Қазақ тіліндегі этномәдени лексика – 1991.
40. Байчоров С. Древнетюркские рунические памятники Европы – 1991.
41. Қалиев Б. Қазақ тіліндегі өсімдік атаулары – 1991.
42. Турсунов А. Глагольные словосочетания в киргизском языке – 1991.
43. Құнанбаева С. Темпоральные отношения в казахском художественном тексте – 1991.
44. Айтбаев Ө. Становление и развитие терминологической лексики в области общественных наук – 1992.
45. Керімбаев Е. Этнокультурные основы номинации и функционирования казахских собственных имен – 1992.
46. Хакимзянов Ф. Язык эпитафий волжских булгар и языковая стратификация в Волжской Булгарии – 1992.
47. Жусупов М. Сингармонический звуковой строй в сопоставлении с несингармоническим – 1993.
48. Бұхатын Базылхан Монғол қазақтарының тілі және оның кейбір алтай тілдеріне қатысы – 1993.
49. Байжанов Т. Қазақ әскери лексикасының тарихы – 1993.
50. Нақысбеков О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы – 1994.
51. Нұрмұханов Х. Сөз және оның контекстегі қолданысы – 1994.
52. Даулетов А. Қазіргі қарақалпақ әдеби тілінің дыбыстық құрылысы – 1994.
53. Алексеев И.Е. Типология структурно-коммуникативных и интонационных систем высказывания в якутском языке – 1994.
54. Сағындықов Б. Түркі тілдері лексикасы дамуының фонологиялық заңдылықтары – 1994.
55. Садыков Т. Теоретические основы кыргызской фонологии и морфонологии – 1995.
56. Ахметов Ә. Түркі тілдеріндегі табу мен эвфемизмдер (салыстырмалы-этнолингвистикалық зерттеу) – 1995.
57. Мергенбаев Е. Түркі тілдеріндегі сөзөзгерім жүйесі – 1996.
58. Қошқаров А. Түркі тілдеріндегі фрикативті дауыссыздар (диахрониялық және синхрониялық зерттеу) – 1996.
59. Исабеков С. Принцип дополнительности в номинативной системе языка – 1996.
60. Жұбанов Е. Лингвистические аспекты исследования народного литературного языка – 1997.
61. Садуахасов Ж. Қазақ тіліндегі бір құрамды сөйлемдердің құрылымдық түрлері (етістік бас мүшелі сөйлемдер) – 1997.
62. Білалов Ш. Ұлттық ғылым тілі негіздерін қалыптастыру (математика саласы бойынша) – 1997.
63. Базарбаева З. Қазақ тілінің интонациялық жүйесі – 1997.
64. Манкеева Ж. Қазақ тілінің заттық мәдениет лексикасы – 1997.
65. Сатенова С. Қазақ тіліндегі қос тағанды фразеологизмдердің тілдік және поэтикалық табиғаты – 1997.
66. Назбиев Ж. Сингармонические сегменты в казахском языке – 1998.
67. Махпиров В. Древнетюркская ономастика (источники формирования, особенности функционирования, структурные типы и смысловые модели) – 1998.
68. Раимбекова М. Ассимилятивные сегменты в казахском языке – 1998.
69. Абуов Ж. Түркі тілдері естілімінің сингармониялық негіздері – 1998.
70. Смағұлова Г. Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері – 1999.
71. Мажитаева Ш. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдеби тілі – 2000.
72. Құрманбайұлы Ш. Қазақ лексикасының терминдену үрдісі – 2000.
73. Бизақов С. Варианттылық және әдеби норма – 2002.
74. Ерназарова З. Қазақ сөйлеу тілі синтаксистік бірліктерінің прагматикалық негіздері – 2002.
75. Ақаев С. Терминннің тілдік және танымдық сипаты – 2002.
76. Жұбанов А. Қазақ мәтінінің мазмұнын формализациялаудың негізгі принциптері – 2002.
77. Құрманәлиев К. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұяның теориялық негіздері – 2002.
78. Малбақов М. Қазақ тілі түсіндірме сөздігінің құрылымдық негіздері – 2003.
79. Тектіғұл Ж. Қазақ тіліндегі түркі негізді есім қосымшалардың тарихи дамуы – 2003.
80. Жалмаханов Ш. Түркі лексикасының семантикалық деривациясы – 2004.
81. Сағидолда Г. Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны (қазақ және монғол тілдерінің материалдары бойынша) – 2004.
82. Тұрышев А. Мәшһүр Жүсіп шығармалары лексикасының этномәдени негіздері – 2005.
83. Жартыбаев А. Орталық Қазақстан топонимиясының тарихи-лингвистикалық, этимологиялық және этномәдени негіздері – 2006.
84. Тілеубердиев Б. Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері – 2006.
85. Омарова А. Қазақ тіліндегі нөлдік морфеманың функционалдық және семантикалық аспектісі – 2006.
86. Күдеринова Қ. Қазақ жазуының онтогенездік сипаты – 2006.
87. Шойбеков Р. Қазақ тілінің колөнер лексикасы – 2006.
88. Оразалиева Э. Қазақ тіл білімінің когнитивтік парадигмасы – 2007.
89. Әзімжанова Г. Қазақ көркем проза мәтінінің прагматикалық әлеуеті – 2007.
90. Уәли Н. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері – 2007.
91. Есенова Қ. Қазіргі қазақ медиамәтінінің прагматикасы – 2007.
92. Әлісжанов С. Ғылыми тіл синтаксисінің құрылымдық коммуникативтік негіздері – 2007.
93. Ескеева М. Орхон, Енисей, Талас ескерткіштері және қазіргі қыпшақ тілдеріндегі моносиллабтардың құрылымдық ерекшеліктері – 2007.
94. Сартқожаұлы Қ. Байырғы түрік жазуы: алфавит жүйесі және фонологиясы – 2008.
95. Исакова С. Қазақ терминтанымының когнитивтік-прагматикалық аспектісі (қоғамдық ғылымдар терминдері негізінде) – 2008.
96. Нұрдәулетова Б. Жыраулар поэтикасындағы дүниенің концептуалдық бейнесі – 2008.
97. Садирова К. Қазақ тіліндегі көп пропозициялы дискурстың құрылымдық негіздері – 2009.
98. Мұратова Г. Абайдың тілдік тұлғасы: дискурстық талдау мен концептуалды жүйесі – 2009.
99. Әділова А. Қазіргі қазақ көркем шығармаларындағы интертекстуалдылықтың репрезентациясы, семантикасы, құрылымы – 2009.
100. Сейітова Ш. Қазақ этнонимдерінің тарихи-лингвомәдени жүйесі (Шығыс Қазақстан аймағы материалдары бойынша) – 2009.
101. Айдарбек Қ. Қазақ терминологиялық аталымының ономасиологиялық аспектісі – 2009.
102. Жолшаева М. Қазақ тіліндегі аспектуалды семантика: форма және мазмұн – 2009.
103. Байтелиев А. Қазақ тіліндегі номинативтік және коммуникативтік фразеологизмдердің тілдік табиғаты мен контексте қолданысы – 2009.
104. Рысберген Қ. Қазақ топонимиясының лингвокогнитивтік және этномәдени негіздері – 2010.
105. Иманбердиева С. Тарихи ономастикалық кеңістік (X-XIV ғғ. түркі жазба ескерткіштер негізінде) – 2010.
106. Мыңбаев Н. Общетюркская, казахская этнонимия в пантопохронии и проблемы типологической универсалии – 2010.
107. Жаңабекова А. Қазақ тіліндегі «уақыт» ұғымының тілдік парадигмасы – 2010.
108. Жұбаева О. Қазақ тілі грамматикалық категорияларының антропоөзектілігі – 2010.
109. Сүйерқұл Б. Хорезмидің “Мұхаббатнамесіндегі” (XІV ғ.) лингвосемиотикалық кеңістік – 2010.

 

Кандидаттық диссертациялар:

1. Кайдаров А. Парные слова в современном уйгурском языке – 1955.
2. Айдаров Ғ. Тоныкөк ескерткіштерінің тілі және қазіргі кейбір түркі тілдеріне қатысы. – 1959.
3. Карашева Н. Грамматические особенности языка казахской публицистики начало ХХ века на материале журнала «Айкап» – 1959.
4. Сарыбаев Ш. Междометия в казахском языке – 1959.
5. Омарбеков С. Қазақ тілінің Маңғыстау сөйленісі – 1960.
6. Есенов К. Условные и уступительные придаточные предложения в современном казахском языке – 1961.
7. Жанұзақ Т. Қазақ тіліндегі кісі аттары – 1961.
8. Ибатов А. Местоимения в казахском языке – 1961.
9. Махмутов А. Архаизмы и историзмы в казахском языке – 1963.
10. Кайымова Б. Аффиксы, образующие отглагольные имена в казахском языке – 1963.
11. Неталиева Х. Имена действия в современном казахском языке – 1963.
12. Накысбеков О. Языковые особенности казахов Чуйской долины – 1963.
13. Жунусов Н. Казахский переходный говор на территории Каракалпакской АССР – 1965.
14. Әбілқасымов Б. «Дала уалаяты» газетінің тілі – 1965.
15. Айдаров Т. Өзбекстандағы Тамды қазақтарының тіл ерекшелігі – 1967.
16. Койчубаев Е. Основные типы топонимов Семиречия – 1967.
17. Жубанов Е. Литературно-лингвистические особенности «Козы Корпеш- Баян Сулу» – 1967.
18. Калиев Б. Редукция узких гласных звуков в казахском и каракалпакском языках – 1967.
19. Райымбекова Длительность гласных – 1968.
20. Джунисбеков А. Гласные в казахском языке – 1969.
21. Бекетов Б. Казахский говор южной Каракалпакии – 1969.
22. Нурмуканов Х. Эмоционально-экспрессивная лексика драматургических произведении М.Ауэзова – 1969.
23. Умиралиев К. Язык казахской поэзии ХV-XIX в. – 1970.
24. Айтбаев Ө. М.Горький шығармаларындағы фразеологизмдердің қазақ тілінде берілу жолдары – 1971.
25. Бизаков С. Фонетические варианты слов в современном казахском языке – 1972.
26. Ахабаев А. Статистический анализ лексико-морфологической структуры языка казахской публицистики (на материале газетных текстов за 1965-1966 г.г.) – 1972.
27. Кошкаров А. Спектральный анализ фрикативных согласных казахского языка и структуры типа СГС, ГСГ (экспериментально-фонетическое исследование) – 1972.
28. Алиев Ф. Лексика речи турецкого населения Казахстана – 1973.
29. Ахметов А. Табу и эвфемизмы в казахском языке – 1973.
30. Джубанов А. Статистическое исследование казахского текста с применением ЭВМ (на материале романа М.Ауэзова «Абай жолы») – 1973.
31. Байжанов Т. Военная лексика в казахском языке – 1973.
32. Нұрмағанбетов Ә. Түрікменстандағы қазақтардың тілі – 1974.
33. Мырзабеков С. Статолингвистический анализ струтуры глагола современного казахского языка (по роману М.Ауэзова «Путь Абая») – 1973.
34. Жидебаев К. Анатомические названия в казахском языке – 1977.
35. Дюйсетаева К. Семантико-стилистическая характеристика особенностей казахских фразеологизмов – 01.03.1978 г.
36. Душимова А. Составные глаголы типа «именной компонент – вспомогательный глагол» – 28.04.1979 г.
37. Сарсекеева Г. Функциональный анализ паузы (экспериментально-фонетическое исследование на материалде казахского языка) – 21.09.1979 г.
38. Утешева Ев. Ритмико-интонационная структура казахского лирического стиха – 27.02.1979 г.
39. Субракова О.В. Язык хакасского героического эпоса - 22.01.1979 г.
40. Надергулов У.Ф. Говор башкир Саратовской и Куйбышевской областей - 04.05.1979 г.
41. Мусукаев Б.Х. Топонимы Баксайского и Чегемского ущелий Кабардино-Балкарской АССР / Нальчик – 16.05.1980 г.
42. Хайрутдинова Т.Х. Говор златоустовских татар – 27.06.1980 г.
43. Жайсакова Р. Семантико-грамматическая структура фразеологизмов в казахском языке – 1980.
44. Шайхайдарова Д.Ш. Грамматическая категория лица татарского глагола и персональность - 08.04.1980 г.
45. Керимов А. Словообразовательные аффиксы в языке памятников тюркоязычной литературы XIV в – 15.02.1980 г.
46. Пирниязов К. Формирование и развитие каракалпакской лингвистической терминологии – 19.07.1981 г.
47. Амиралиев К. Семантико-грамматические функции частиц тюркских языков – 30.04.1981 г.
48. Махпиров В. Собственные имена в памятнике Х1 в. «Дивону-лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгарского – 25.02.1981 г.
49. Каирбаева Р. К.Брокельман о словообразовательных формантах в языках тюркских племен Х1 в- 27.03.1981 г.
50. Ахметзянова М. Исследование татарских шеджире в источниковедческом и лингвистическом аспектах – 18.12.1981 г.
51. Ефремов Н.И. Сложноподчиненные предложения времени в якутском языке
52. Кажибеков Е.З. Тюркский лексико-грамматический синкретизм односложных корней-основ – 27.03.1981 г.
53. Васильев Ю.И. Способы выражения сравнения в якутском языке (- 21.12.1981 г.
54. Боргоякова Т. Структурно семантические типы фразеологических единиц хакасского языка – 19.12.1982 г.
55. Бурнакова К.Н. Ритмомелодемы хакасских простых нераспространенных предложений – 19.02.1982 г.
56. Шаяхметова М.Х. Стилистико-синтаксические функции однородных членов предложения в языке казахской художественной литературы – 06.01.1982 г.
57. Медетова Т.Н. Модальность предложения и средства ее выражения в тюркских языках – 23.04.1982 г.
58. Кокорин В.Н. Вокализм в языке чалканцев – 29.06.1982 г.
59. Есипова А.В. Определительные функции причастия в шорском языке – 10.10.1982 г.
60. Иванов С.А. Аканье и оканье в говорах якутского языка – 08.06.1982 г.
61. Бейсембаева З. Нормализация словообразовательных аффиксов имен существительшх в современном казахском литературном языке – 10.10.1982 г.
62. Васильев Е.Ф. Синонимы в чувшском языке – 29.01.1982 г.
63. Ахметжанова З. Сопоставительные исследования лексики тюрксих и русского языков – 1981 г.
64. Амирова Ж. Влияние русского языка на формирование научного стиля казахского языка – 08.07.1983 г.
65. Попов Г.В. Слова неизвестного происхождения якутского языка – 28.01.1983 г.
66. Саина С.Т. Казахско-русское двуязычие в городах Казахстана – 1983 г.
67. Кенесбаева С. Спектральный анализ гуттуральных согласных арабского литературного языка – 1983 г.
68. Ерзин Становление и развитие уйгурско-советской печати І9І8-І937 гг. – 1983 г.
69. Базарбаева З. Интонация вводных единиц в языках различного типа (на материале французского, русского и казахского языков – 1983 г.
70. Мергенбаев Е. Семантико-структушые типы именных словосочетании, образованных способом управления – 26.03.1983 г.
71. Арынов Т. Лексико-семантические и стилистические особенности языка старокыпчакского памятника "Китай Аттухфа аз-закийа» – 11.10.1983 г.
72. Ажибекова Г. Лексические плеоназмы в современном казахском языке – 22.07.1983 г.
73. Жакипов А. Термины верблюдоводства в казахском языке – 10.06.1983 г.
74. Таева Р. Фразеологические единицы типа определительное - определяемое в современном казахском языке – 08.04.1983 г.
75. Алексеев И.Е. Вопросительное предложение в якутском языке – 10.06.1983 г.
76. Аяпбергенова К. Истоки формирования и развитие медицинской терминологий в казахском языке – 08.04.1983 г.
77. Жевлов М.А. Топонимия хакасско-минусинской котловины (лингвистический анализ) – 28.09.1984 г.
78. Балтабаева Ж. Семантико-стилистические функции неоформленнного и винителъного падежей в казахском языке – 24.02.1984 г.
79. Шавлова Н.В. Словесное ударение в нижнерасском говоре шорского языка – 30.03.1984 г.
80. Шакова М. Сравнительно-типологическое исследование средств языкового выражения эмоции (по материалам русского, немецкого и кабардинского языков) – 1984 г.
81. Смаилов Т. Фонетические явления в слове в современном казахском языке – 15.02.1985 г.
82. Шамина Л. Структурные и функциональные типы полипредикативных конструкций со значением времени в тувинском языке – 29.03.1985 г.
83. Бичелдей К.А. Вокализм современного тувинского языка – 29.03.1985 г.
84. Молдабеков К. Лингвистические исследования казахских текстов младших школьников – 26.04.1985 г.
85. Байтанаева Д. Информационные характеристикн казахского текста – 26.04.1985 г.
86. Боргоякова Т. Способы выражения временных отношений между двумя событиями в современном хакасском языке – 29.05.1987 г.
87. Оспанова Х. Лексико-грамматические образования химических терминов в современном казахском языке – 29.05.1987.
88. Есентемирова А. Ритмическая структура слова в современном казахском языке – 30.07.1987 г.
89. Манкеева Ж.Т. Реконструкция «мертвых» корней в структуре глагольных основ в казахском языке – 30.07.1987 г.
90. Шойбеков Р. Лексика ювелирного искусства в казахском языке – 20.11.1987 г.
91. Абдуллаев С. Причастно-послеложные конструкции уйгурского языка в сравнении с киргизским и тюркскими языками Южной Сибири – 20.11.1987 г.
92. Аяпбергенова К. Истоки формирования и развитие медицинской терминологии в казахском языке – 30.07.1987 г.
93. Тезекбаев М. Лексическая интерференция казахского языка в русской речи казахов-билингвов – 25.09.1987 г.
94. Туймебаев Ж. Прошедшее время индикатива в казахском языке – 18.12.1987 г.
95. Тажимуратова А. Межъязыковая идиоматичность в сфере фразеологии и проблемы русско-казахской фразеологии – 25.09.1987 г.
96. Филиппов Г. Причастие будущего времени на –ыах и форма на –ыа в якутском языке – 18.12.1987 г.
97. Гаврилин Н. Система гласных фонем в языке бачатских белеутов (по экспериментальным данным) – 30.07.1987 г.
98. Филистович Т. Полипредикативные конструкции с темпоральной зависимой частью в тюркских языках Южной Сибири – 22.07.1988 г.
99. Оюн М. Определительные конструкций тувинского языка – 27.05.1988 г.
100. Садуақасов Ж. Категория лица глагола казахского языка – 22.01.1988 г.
101. Чиспиякова Ф. Кандомский диалект шорского языка – 26.02.1988 г.
102. Баймуханов Б. Закономерности употребления интернациональной и русской лексики в языке современной художественной литературы – 29.04.1988 г.
103. Керимбаев Е. Лексико-семантическая типология оронимов Казахстана – 24.06.1988 г.
104. Кенешбекова Н. Сопоставительно-типологическое изучение причастия киргизского и русского языков – 24.06.1988 г.
105. Меирбекова С. Комбинаторные свойства согласных (на материале сочетаний согласных казахского языка) – 22.01.1988 г.
106. Лиханов В. Эмоционально-оценочные и экспрессивные слова в якутском языке – 27.12.1988 г.
107. Аяпова Т. Развитие синтаксисав речи детей (на материале казахского языка) – 28.10.1988 г.
108. Юсупова М. Киргизские народные термины материальной культуры (по ворсовому и безворсовому ткачеству и войлочным изделиям) – 22.12.1988 г.
109. Герцог О. Ритмомелодика простого предложения теленгитского диалекта алтайского языка – 27.05.1988 г.
110. Ержанов М. Лексико-семантическая группа слов, обозначающих внешность человека – 26.02.1988 г.
111. Примбетов Т. Просторечные слова в современном казахском языке – 29.04.1988 г.
112. Шенцова И. Выражение видовых значений глагола в шорском языке – 28.10.1988 г.
113. Семятова Г. Лингвистические термины в современном уйгурском языке – 22.07.1988 г.
114. Боронов А. Антропонимы в киргизском героическом эпосе «Манас» – 28.10.1988 г.
115. Утебаева З. Фонетическая структура слога в казахском языке (экспериментальное исследование) – 28.10.1988 г.
116. Керимбаев Е. Лексико-семантическая типология оронимии Казахстана – 1988.
117. Ахметжанова Ф. Фразеологические единицы типа «относительное прилагательное плюс существительное» в казахском языке – 27.12.1988 г.
118. Курпешко Н. Бивербальные конструкциий со вспомогательными глаголами бытия чат, одур, тур, чор в шорском языке – 27.01.1989 г.
119. Чебодаева Л. Грамматическая природа зависимых глагольных конструкций в хакассом языке – 28.02.1989 г.
120. Сиразитдинов З. Лексика романа «Кан» Д.Юлтыя (квантативно-стилистический анализ) – 29.09.1989 г.
121. Мукашева А. Соотношение главного и второстепенного ударений в современном казахском языке (экспериментальное исследование) – 07.04.1989 г.
122. Адилова З. Экономия речи и способы ее реализаций (на материале казахского языка) – 29.11.1989 г.
123. Елешева А. Фразеологические единицы с компонентами-числительными в казахском языке – 12.05.1989 г.
124. Хасенов М. Структурно-функциональные особенности калек в современном казахском языке – 27.01.1989 г.
125. Бектасова Б. Топонимия Костанайской области – 12.05.1989 г.
126. Ибраева Б. Лексикографическое оформление глаголов в казахско-русских словарях – 16.06.1989 г.
127. Нургожина Ш. Эмоциональность и экспрессивность лексики разговорного казахского языка – 12.05.1989 г.
128. Омарова С. Функционирование казахского языка в сфере высшего образования КазССР – 28.02.1989 г.
129. Тыбыкова Л. Сравнительные конструкций в алтайском языке – 21.12.1989 г.
130. Иманалиева Р. Этнолингвистическое изучение терминов пространства – 12.05.1989 г.
131. Мухатаева А. Этнолингвистическое изучение лексики казахского эпоса (сфера материальной культуры) – 07.04.1989 г.
132. Кожанов М. Топонимия Гурьевской области – 29.09.1989 г.
133. Турабаева Г. Окказиональные преобразования пословиц и поговорок в казахском языке – 29.11.1989 г.
134. Мустафина С. Текстообразующие средства казахского языка - 21.12.1989 г.
135. Жантикина А. Национальное своеобразие казахских лексико-фразеологических единиц в переводе на русский язык – 29.11.1989 г.
136. Жансеитова С. Терминология казахской музыки – 29.11.1989 г.
137. Керимбаева З. Традиционные формулы языка казахских народных сказок – 26.12.1989 г.
138. Сатенова С. Образно-фоновая основа устойчивых выражений, образованных на основе лексики скотоводства в казахском языке – 27.02.1990 г.
139. Филькова А. Историко-лингвистический анализ полисонимов тюркского происхождения РСФСР – 30.03.1990 г.
140. Утесбаева Ж. Интонационные конструкции казахского текста (на материале романа А.Нурпейисова «Кровь и пот») – 1990.
141. Есиркепов Е. Структурно-семантические особенности встречного вопроса в казахском языке – 25.10.1991 г.
142. Лизунова Р. Семантика аналитических конструкций с глаголами движения – 22.11.1991 г.
143. Карибаева А. Становление и развитие каракалпакской спортивной терминологии – 24.09.1991 г.
144. Линко Т. Зоонимы в казахском и русском языках – 30.03.1990 г.
145. Нишанбаев К. Лексические узбекизмы в русской речи республиканского радиовещания Узбекистана (1976-1988 гг.) – 28.09.1990 г.
146. Утесбаева Ж. Интонационные конструкций в казахском тексте (на материале романа А.Нурпеисова «Қан мен тер») – 28.09.1990 г.
147. Тажибаева С. Способы выражения причинно-следственных отношений в казахском языке – 30.10.1990 г.
148. Невская И. Состав и функции деепричастий в шорском языке – 26.06.1990 г.
149. Николаева Т. Лично-предикативное оформление алтайского предложения – 26.06.1990 г.
150. Турниязова К. Функциональный анализ компонентов простого предложения в современном узбекском языке – 27.02.1990 г.
151. Кыштымова Г. Состав и системы гласных фонем сагайского и качинского диалектов хакасского языка (экспериментальное исследование) – 30.10.1990 г.
152. Жапарбекова С. Фразеология в двуязычных словарях – 1991.
153. Муратова Г. Окказиональные слова в казахской художественной речи – 1991.
154. Есіркепов Е. Структурно-семантические особенности встречного вопроса в казахском языке – 1991.
155. Тоққожаева О. Қазақ тіліндегі фауна лексикасы – 1991.
156. Карибаева А. Становление и развитие каракалпакской спортивной терминологии – 1991.
157. Жылқыбаева А. Термины питания в казахском языке (в этнолингвистическом аспекте) – 1991.
158. Лизунова Р. Семантика аналитических конструкций с глаголами движения – 1991.
159. Нұржекеева Л. Лингвистическая природа метонимии – 1991.
160. Жартыбаев А. Состав и структура топонимов Карагандинской области – 1991.
161. Белботаев А. Қазақ текстеріндегі сөз таптарының лингво-статистикалық сипаттамасы – 1992.
162. Жалмаханов Ш. Қазіргі қазақ тіліндегі көп мағыналы нақты түбір зат есімдердің мағыналық құрамы – 1992.
163. Қарымшақова А. Семантико-грамматические функции частиц в киргизском языке – 1992.
164. Сембиев Қ. Исследование в историко-лингвистическом аспекте топонимов Кзыл-Ординской области – 1992.
165. Бобоев У. Синтаксическая деривация придаточного предложения времени в современном узбекском языке – 1992.
166. Құрманәлиев К. Батыс Сібір қазақтарының тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктері – 1992.
167. Кушбакова Г. Зоонимия кыргызского языка (на материале эпоса «Манас»)
168. Мажитаева Ш. Социально-лингвистическая характеристика казахского литературного языка 20-30 годов XX века – 1992.
169. Зекенова А. Квантативно-стилистическая характеристика лексики языка драм М.О.Ауэзова – 1992.
170. Малбақов М. История казахской лексикографии (С ХVIII в. по 1917 г.) – 1992.
171. Назарова Г. Названия лекарственных растений в современном уйгурском языке – 1992.
172. Аронов Қ. Этнолингвистическая природа народных космонимов в казахском языке – 1993.
173. Сағидолда Г. Казахско-монгольские топонимические параллели – 1993.
174. Ниязғалиева А. Қазақ говорларындағы кірме сөздер – 1993.
175. Смағұлова Г. Вариантность фразеологизмов в казахском языке – 1993.
176. Баймұханбетова Р. Терминосочетания, индуцированные русским языком в тюркских языках кыпчакской группы – 1993.
177. Уәлиев Н. Қазақ графикасы мен орфографиясының фонологиялық негіздері – 1993.
178. Рысбергенова Қ. Историко-лингвистический анализ топонимов Южно Казахстанской области – 1993.
179. Есеналиева Ж. Абай шығармаларындағы араб, парсы сөздерінің қолданылу ерекшеліктері – 1993.
180. Бекмағамбетов Ш. Қазақ тіліндегі түсіндірмелі конструкциялы сөйлемдердің негізгі типтері мен олардың құрылымдық-мағыналық сипаттамасы – 1993.
181. Қобланова А. Қазақ сөз этикеті – 1993.
182. Джусакинова Ш. Қазақ тіліндегі сұраулы сөйлемдердің табиғаты және стилистикалық ерекшеліктері – 1994.
183. Ерназарова З. Қазақ тіліндегі көсемше оралымды сөйлемдердің семантика-грамматикалық аспектісі – 1994.
184. Нұрмаханов А. В.В.Радловтың еңбектеріндегі түркі мақал-мәтелдерінің лексика-грамматикалық сипаты – 1994.
185. Байымбетова Ж. Қазақ тілінің 10 томдық түсіндірме сөздігіндегі етістік баяндауыштарды лингвостатистикалық зерттеу – 1994.
186. Уызбаева Б. Қазақ тіліндегі соматикалық етістік фразеологизмдердің этнолингвистикалық сипаты – 1994.
187. Күркебаев Ш. Өсімдік мүшелері мен олардың құрылым-құрылысына қатысты терминдер – 1994.
188. Шүленбаева Ұ. Қазақ тіліндегі ерін үндестігі – 1994.
189. Өткелбаева С. Қазақ тіліндегі дыбыстық символика құбылысы – 1994.
190. Тектіғұл Ж. Қ.Жұбанов және қазақ тілі тарихи грамматикасының проблемалары – 1994.
191. Ермекова Т. Қазіргі қазақ тіліндегі есім баяндауыштар – 1995.
192. Тілеубердиев Б. Оңтүстік Қазақстан топонимдерінің этнолингвистикалық сипаты – 1995.
193. Рысбаева Г. Қазақ тіліндегі культтік фразеологизмдер – 1995.
194. Мұхаметқалиева Г. Тұрақты эпитеттің тілдік табиғаты – 1995.
195. Дүйсенов С. Түркі тілінің толық жүйеленген ережелер жинағы («Әл-қауаанийна-л-куллита ли дабти-л-луғати-т-туркииати») – 1995.
196. Мұсабаева М. Қазақ тіліндегі антропонимикалық «аталымдардың» этнолингвистикалық сипаты – 1995.
197. Әзімжанова Г. Қазақ тіліндегі етістік тұлғаларының стилистикасы – 1995.
198. Сабыров М. Құтыптың «Хұсрау-уа Шырын» поэмасының тіліндегі реликті тұлғалар – 1995.
199. Қошанова Н. Қазіргі қазақ тіліндегі тұрақты тіркесті сөйлем мүшелері – 1995.
200. Алдашев Н. Қазіргі қазақ тіліндегі қысқарған сөздер – 1996.
201. Ғабитханұлы Қ. Наным-сенімге байланысты қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің этнолингвистикалық сипаттамасы – 1996.
202. Садырова Г. Вставные конструкции в современном казахском языке – 1997.
203. Әмірова Г. Н.Сауранбаев и проблемы морфологии современного казахского языка – 1997.
204. Садирова К. Қазіргі қазақ тіліндегі көп компонентті салалас құрмалас сөйлемдер – 1997.
205. Құлназарова Г. XI-XIIғғ. әдеби ескерткіштеріндегі араб элементтері (қазақ тіліндегі ортақ элементтермен салыстырып талдау) – 1997.
206. Бейсенова М. М.Қашқаридің «Дивани лұғат-ит турк» атты еңбегіндегі төрт түлік мал атаулары – 1997.
207. Отарбекова Ж. «Жами ат - тауарих» тіліндегі сөзжасам – 1997.
208. Тлепин Б. Мал шаруашылығына байланысты лексиканың этнолингвистикалық сипаты – 1997.
209. Оңғарбаева Н. Қазақ жұмбақтарының тілі – 1997.
210. Сәмекбаева Э. Көркем әдебиет тіліндегі фразеологиялық компаративтер – 1997.
211. Бекжан О. Жай сөйлемнің теориялық мәселелері және Күлтегін ескерткішіндегі ұйысымдық типтік сипатталуы – 1997.
212. Боранбай Б. С.Жиенбаевтың лингвистикалық мұралары – 1997.
213. Кенжетаева Р. Машиннный фонд тюркских языков: проблема лингвистического обеспечения – 1997.
214. Аюпов Ш. Уйғур әмәмий сәнъитиниң лексикиси – 1998.
215. Юнусова М. Қазіргі ұйғыр тілінің орфоэпиясы – 1998.
216. Балқыбекова Ы. Қазіргі қазақ тіліндегі бір сөздің қайталануы арқылы жасалған сөз байланыстары – 1998.
217. Әзімжанова Г. Көркем проза тіліндегі етістіктің стилистикасы – 1998.
218. Қызласов А. Односложные корни-основы в хакасском языке – 1998.
219. Ержанова Ұ. Батыс Қазақстан облысы топонимдерінің этнолингвистикалық сипаты – 1998.
220. Өтебеков Б. Ауған, Иран қазақтарының жергілікті тіл ерекшеліктері – 1998.
221. Панзарбекова Р. Қазақ тіліндегі жануарлар төлінің атауы – 1998.
222. Ескеева М. Бір және екі буынды сөздер соңындағы –қ,-к,-ғ,-г,-у,-й дыбыстарының сәйкестігі – 1998.
223. Жүнісова М. Ескі түркі тілдеріндегі етіс категориясы (М.Қашқаридың «Дивону-луғат-ит-түрк» сөздігі бойынша) – 1998.
224. Сейітова Ш. Өсімдікке байланысты тұрақты тіркестердің этнолингвистикалық сипаты – 1998.
225. Жолдасбекова Л. Қазақ сөйленістеріндегі туыстық атаулар – 1998.
226. Құрманәлиева А. Қазақ тіліндегі гомогенді омонимдердің табиғаты – 1998.
227. Сүйерқұлова Б. «Ат-тухфа» ескерткіші тіліндегі етістік категориялары – 1998.
228. Алиев Г. Этнолингвистические аспекты бытовой лексики азербайджанского языка – 1998.
229. Мұхтаров С. Қазақ тіл біліміндегі сөз таптастыру теориясының қалыптасуы – 1999.
230. Жұмаділова З. Сложноподчиненные сравнительные предложения в современном казахском языке – 2000.
231. Сағынова Б. Қазақ тіліндегі адам интеллектісіне қатысты лексика (этнолингвистикалық зерттеу) – 2000.
232. Игісінова А. Мектеп оқушыларының сөз мәдениеті – 2000.
233. Құсманова Г. «Біржан-Сара» айтысының тілдік ерекшелігі (XIX ғасырдың II жартысындағы айтыс ақындары тілімен салыстыра зерттеу) – 2000.
234. Садуақас Н. Проф. Қ.Жұбанов еңбектеріндегі қазақ тілі дыбыстары жіктелімінің фонологиялық негіздері – 2000.
235. Ермекбаев Ғ. Жер бедері атаулары (семантикалық, морфологиялық, фоносемантикалық сипаттама) – 2000.
236. Еңсебаева К. Қазіргі көркем әдебиеттегі кейіпкер тілінің стильдік қызметі – 2000.
237. Ақыжанова А. Қазіргі қазақ тіліндегі парцелляция құбылысы – 2000.
238. Даулетов Е. Қазақ тіліндегі мемлекеттік құрылыс терминологиясының қалыптасуы – 2000.
239. Байымбетова Ә. Қазақ тіліндегі тоғысыңқы дауыссыздардың фонетикалық құрамы – 2000.
240. Амандықова Г. Қазақ көркем әдеби тіліндегі перифраздар – 2000.
241. Жұмағұлова М. Газети публицистика тіліндегі эвфемизмдер – 2000.
242. Нұрдәулетова Б. XVIII-XIX ғғ. Маңғыстау ақын-жырауларының тілдік ерекшелігі – 2000.
243. Күдеринова Қ. Бірге, бөлек жазылатын сөздердің орфограммасы және оларды кодификациялау негіздері – 2000.
244. Қапалбеков Б. Көсемше бағыныңқылардың дамып қалыптасуы мен мағыналық түрлері – 2000.
245. Абдрахманова Г. Қ.А.Ясауидың «Диуани хикмет» тесіндегі септік жалғаулар сипаты – 2000.
246. Боранбаев С. Ескі қыпшақ тіліндегі есімдерді салыстырмалы-тарихи тұрғыдан зерттеу – 2000.
247. Фазылжанова А. Қазақ тіліндегі қос құрамды құрмалас сөйлем интонациясы – 2000.
248. Қабатаева К. Х.Досмұхамедұлы еңбектеріндегі қоғамдық-саяси, мәдени-әлеуметтік терминдер – 2000.
249. Исаева Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі сегментті бірліктердің фоностилистикасы – 2000.
250. Бияров Б. Өр Алтай (оңтүстік) оронимдері – 2000.
251. Раева Г. Түркі тілдеріндегі сингармониялық варианттар мен параллельдер – 2000.
252. Ақбердиева Б. Лексика-фразеологиялық жүйедегі мифтік-танымдық құрылымдар – 2000.
253. Нұрғалиева М. Формирование и функционирование терминов бурения нефти и газа в казахском языке – 2000.
254. Салихова А. Қазақ тілінде комика тудырудың тілдік табиғаты – 2001.
255. Қарағұлова Б. Тарихи жырлар лексикасы – 2001.
256. Есенова Қ. М.Әуезов публицистикасының тілі – 2001.
257. Қайыпбаева А. Тұрақты тіркестердің поэзия тіліндегі қолданысы (Мағжан, Сәкен, Ильяс) – 2001.
258. Есимболова М. Жетісу сөйленісінің лексикалық ерекшелігі – 2001.
259. Қайшығұлова Ж. Қазақ мәтінінің күрделі фразалық тұтасым абзац деңгейінде мүшеленуі – 2001.
260. Әлімхан А. Шығыс Қазақстанның оңтүстік аймағы топонимдерінің тілдік және этномәдени негіздері – 2001.
261. Жолшаева М. Қазіргі қазақ тіліндегі сын есімдердің тіркесу қабілеті – 2002.
262. Дүсіпбаева Қ. Қазақ ескіліктерінің сандар жүйесіндегі тілдік көріністері – 2002.
263. Баданбекқызы З. Қазақ тіліндегі фонемалардың дыбыс қорлары – 2002.
264. Омарова Б. Етістік негізді туынды сын есім семантикасы – 2002.
265. Сейілхан А. Қазақ тіліндегі этнографизмдердің лингвомәдениеттанымдық мәні («Қыз Жібек» және «Қозы Көрпеш – Баян сұлу») – 2002.
266. Көшімова Б. Қазақ лексикасындағы бейонимдеу үрдісі – 2002.
267. Оразалин С. Қазақ тілі жуысыңқы дауыссыздарының жасалым түрленімі – 2002.
268. Түкебаева Ж. Абай шығармалары тілінің статолингвистикалық аспектілері – 2002.
269. Жұбаева О. Қ.Кемеңгерұлының тілтанымдық мұрасы мен лингвистикалық тұжырымдары – 2002.
270. Қамзаева К Қазақ тіліндегі изафеттердің құрылымдық және жұмсалымдық аспектілері – 2002.
271. Кемелбекова З Қазақ тілінің шетелдерде зерттелуі – 2002.
272. Адишева А. Қазақ тіліндегі гомогенді омонимдердің әдеби-диалектілік варианттары – 2002.
273. Сапина С. Түркістан уәлаяты газетінің лексикасы – 2002.
274. Дина Б. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдердің танымдық-прагматикалық акпектісі – 2002.
275. Әнес Г. Махамбет Өтемісұлы өлеңдерінің лингвотекстологиясы – 2002.
276. Шоңғараева Л. Түрік және қазақ тіліндегі негізгі түбірлердің фонетика-морфологиялық сипаты – 2002.
277. Кеншінбай Т Фонетические характеристики и пунктуационное оформление стыка фонетико-синтаксическиех единиц – 2002.
278. Тұрсынова М. Қазақ, қырғыз, өзбек тілдерінің дыбыс жүйесіндегі ерекшеліктер – 2002.
279. Үдербаев А. Монғолиядағы қазақ диаспорасының тіліндегі фонетикалық ареал құбылыстарды салыстырмалы зерттеу – 2002.
280. Сәрсенова С. Қазақ тіліндегі физика және астрономия терминдерінің құрамы мен құрылымы – 2002.
281. Нұрғалиева М. Формирование и функционирование терминов бурения нефти и газа в казахском языке – 2002.
282. Ахметова М. Суреттеу мәтінінің құрылымы (қазақ көркем прозасының материалдары бойынша) – 2002.
283. Сманова Б. XII-XIY ғ. жазба ескерткіштеріндегі рай категориясы – 2002.
284. Иманғазина А. Қазақ тіл біліміндегі лексикологиялық тұрғыдан зерттеудің теориялық негіздері (Ғ.Мұсабаевтың ғылыми мұрасы бойынша) – 2002.
285. Күштаева М. «Тары» концептісінің семантикалық құрылымы мен лингвомәдени мазмұны – 2003.
286. Мұхамеджанова А. Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі пысықтауыштар – 2003.
287. Баймұратова И. Қазақ тіліндегі интонация тәсілі арқылы жасалған сұраулы сөйлемдер – 2003.
288. Айтмұхаметова Қ. Институционалды коммуникация: дәрігер – науқас – 2003.
289. Қарымбаева Қ. Қазақ тіліндегі күрделенген аналитикалық форманттардың мағынасы мен қолданысы – 2003.
290. Құрмамбаева Ж. Қазақ тіліндегі ғылыми-көпшілік әдебиет стилінің қалыптасуы – 2003.
291. Жүсіпова Б. Түркістан тұрғындары тілінің ерекшеліктері – 2003.
292. Жапақов С. Эпикалық фразеологизмдердің когнитивтік негіздері – 2003.
293. Снасапова Г. Ғ.Мүсіреповтің «Ұлпан» повесіндегі лингвомәдени бірліктер – 2003.
294. Елемесова Ш. Көркем мәтіндегі ұлттық мәдениеттің тілдік релеванттары – 2003.
295. Қайырбекова Ұ. Түркі лексикасын компонентті талдау (үй жануарлары атауымен байланысты) – 2003.
296. Құрманалиева З. Реңк мағыналы туынды зат есімдердің құрылымы – 2003.
297. Қалыбеков Б. 50 жылдардағы бастауыш мектеп оқулықтарының лексикалық жүйесі мен морфологиялық құрылымдық статистикасы – 2003.
298. Ақылбекова Г. Қазақ тілінің он томдық түсіндірме сөздігінде етістіктердің берілуі – 2003.
299. Қоңырова А. Қазақ тіліндегі филологиялық терминдердің дамуы мен қалыптасу тарихы – 2003.
300. Серікбаева Ұ. Қазақ тіліндегі «ақ» және «қара» түр-түс атауларының этнолингвистикалық сипаты – 2003.
301. Жүнісбек А. Қазақ тілі дыбыстарының артикуляциялық моделі – 2004.
302. Оспанова Б. Қазақ тіліндегі бейнелеуіш етістіктердің этнолингвистикалық сипаты – 2004.
303. Шота Қ. Дыбыстық еліктеуіш етістіктердің этнолингвистикалық негіздері – 2004.
304. Құлманов С. Қазақ тіліндегі мүмкіндік модальділігінің функционалды-семантикалық өрісі – 2004.
305. Романова А. Қазіргі қазақ тіліндегі сөз түбіріне кіріккен тәуелдік жалғаулары – 2004.
306. Бахамова А. Уйгурские прозвища и их этнолингвистическая характеристика – 2004.
307. Алмауытова Ә. Қазақ тіліндегі киім атауларының этнолингвистикалық табиғаты – 2004.
308. Қайырбаева Қ. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың символдық мәні – 2004.
309. Ерназарова Г. Қазақ публицистика тілінің дамуындағы Байтұрсынұлы кезеңі – 2004.
310. Ақкөзов Ә. Сапалық сын есімдердің семантикасы және жүйесі – 2004.
311. Тілембекова А. Ғылыми-техникалық мәтіндердің лингвопрагматикалық құрылымы (электроника және байланыс салалары бойынша) – 2004.
312. Қарсыбекова Ш. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдерді топтастырудың этнолингвистикалық принциптері – 2004.
313. Әубәкірова Г. Идиоэтническая семантика и лингвостилистические функции собственных имен в художественном тексте (на материале повести Г.Мусрепова) – 2004.
314. Әбдірахман Ә. Құран Кәрімдегі тұрақты тіркестер мен термин сөздердің қазақ тіліндегі берілуі (лингвомәдени аспектісі) – 2005.
315. Қожахметова Ф. Т.Ізтілеуов тілдік тұлғасының дискурстық сипаты – 2005.
316. Тоқтағұл Б. Түркі тілдеріндегі төрт түліктің жасына қатысты атаулардың этнолингвистикалық сипаты – 2005.
317. Кеншінбаева Ж. Қазақ мәтінінің семантика-интонациялық мүшеленуі – 2005.
318. Аитова Н. Қазақ тіліндегі түр-түс атауларының когнитивтік семантикасы – 2005.
319. Танабаев Ғ. Қазіргі қазақ тіліндегі субъектив мәнді етістіктердің семантикалық құрылымы – 2005.
320. Қайырбекова Ұ. Қазақ тіліндегі көп мағыналы етістіктердің функционалдық-семантикалық құрылымы – 2005.
321. Арысбаев А. Қазақ топонимдерінің кумулятивтік қызметі – 2005.
322. Ағабекова Ж. Қазақ тілінде қалыптасқан араб текті кісі аттарының этнолингвистикалық сипаты – 2005.
323. Исмаилова Ж. Оңтүстік Қазақстан облысы топонимдік жүйесінің қалыптасу ерекшеліктері (1905-2005 жж.) – 2005.
324. Масимова Х. Исмәтулла Мөжизидің «Тәварих-и Мусиқиун» трактатының фонетикалық және лексика-грамматикалық ерекшеліктері – 2006.
325. Қонысбаева С. Қазақ тіліндегі кірме дауыссыз дыбыстардың фонетикалық сипаты – 2006.
326. Жаубасова Т. Қазақ ұлттық музыка аспаптары атауларының этнолингвистикалық сипаты – 2006.
327. Мамырбекова Г. XVIII-XIX ғғ. Араб жазулы қазақ жазбаларының графикалық-орфографиялық ерекшеліктері – 2006.
328. Әмірбекова А. Концептілік құрылымдардың поэтикалық мәтіндегі вербалдану ерекшелігі (М.Мақатаев поэзиясы бойынша) – 2006.
329. Жұмағұлова Ж. Қазақ тіліндегі этноәлеуметтік құрылым атауларының лингвомәдени негіздері – 2006.
330. Кәукербекова Б. Сөзқолданыстағы семантикалық екіұштылықтар – 2006.
331. Жылқыбаева М. Қазақ сөйленістеріндегі етістіктің функционалды-семантикалық жүйесі – 2006.
332. Аманбаева А. Интонациялық бірліктердің прагмалингвистикалық сипаты – 2006.
333. Жонкешов Б. Эмоционалды бірліктердің тілдік сипаты (семантика, сөзжасам, фоносемантика) – 2006.
334. Бекмашева А. Қазақ тіліндегі пароним сөздер – 2006.
335. Есбосынов Е. Ескі қыпшақ тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктері – 2006.
336. Жұмағұлова Ж. Қазақ тіліндегі этноәлеуеттік құрылым атауларының лингвомәдени негіздері – 2006.
337. Мансұров Н. XIX ғасыр ақындары поэзиясы тіліндегі араб, иран кірме сөздері – 2006.
338. Дуанбекова М. Ауызша іскери қатынас тілінің мәдениеті – 2006.
339. Әлімбаев М. Қазақ тіліндегі үндесім құбылысының артикуляциялық сипаты – 2006.
340. Советова З. «Қобыланды батыр» жырының лексикасы – 2006.
341. Қойшыбаев М. Есімше бағыныңқылы құрылымдардың деривациялану жолдары – 2006.
342. Байтуова А. Фонетические закономерности кыпчакской, огузской и карлукской групп тюркских языков – 2006.
343. Қайдарова Г. Қазақ тіліндегі буын артикуляциясы – 2006.
344. Құламанова З. Жамбыл облысы ойконимдерінің тарихи-лингвистикалық және этномәдени сипаты – 2007.
345. Мұсаева Ж. Қазақ лексикографиясында қолданылатын атаулардың метатілдік табиғаты – 2007.
346. Исаева Ж. Қазіргі қазақ тіліндегі үнді дауыссыз дыбыстардың үйлесім түрленімі – 2007.
347. Қожаева М. Аударматану терминдерінің когнитивті-семантикалық құрылымы – 2007.
348. Керімбаев А. Қазақ тіліндегі сакральді атаулардың этнолингвистикалық сипаты – 2007.
349. Молдашева А. Қазақ тіліндегі ұяң дауыссыздардың үйлесім түрленімі – 2007.
350. Дәулетова А. Есімшенің функционалды-парадигмалық жүйесі – 2007.
351. Әшімханова Ф. Қазақ тіліндегі антропонимдердің лингвомәдени жүйесі – 2007.
352. Өмірбаев Е. Ескі қазақ жазба тілі үлгілеріндегі лексика-семантикалық және сөзжасамдық ерекшеліктер – 2007.
353. Ниятова Ш. Махамбеттің тілдік тұлғасы – 2007.
354. Мұхамбетов Ж. Көркем мәтіндердегі диалектизмдердің этномәдени мәні – 2007.
355. Айтмұқашева А. Ғұрыптық фольклор лексикасы: идиоэтникалық семантика – 2007.
356. Хабиева А. Тарихи лексиканың мазмұндық құрылымындағы коннотаттық компоненттер – 2007.
357. Қортабаева Г. Қазақ ономапоэтикасы- сатиралық-юморлық кейіпкер аттары – 2007.
358. Мирза М. Қазақ-ұйғыр мақал-мәтелдерінің паремиологиялық жүйесі – 2007.
359. Сейітбекова А. Әбілғазы баһадүр ханның «Түркі шежіресіндегі» араб және парсы сөздерінің қолданылу ерекшелігі– 2007.
360. Байтелиева Ж. Қазақ тіліндегі жылқы малына қатысты фразеологиялық тіркестердің этномәдени уәждемесі – 2007.
361. Имашева Г. Міржақып Дулатұлы шығармаларындағы «Ғаламның тілдік бейнесі» – 2007.
362. Өтегенова Г. Орта ғасыр жазба ескерткіштеріндегі есімді тіркестердің жасалуы «Мұқаддимат әл-Әдаб» – 2007.
363. Шарибжанова Ғ. Ы.Е.Маманов еңбектерінің қазақ тілі морфологиясы жөніндегі ілімдерді дамытудағы маңызы мен рөлі – 2007.
364. Тураева А. Қазақ тіліндегі белгілілік пен белгісіздіктің функционалды-семантикалық категориясы – 2008.
365. Байгутова А.«Қазақ әйелі» концептісінің этномәдени сипаты – 2008.
366. Керимбаева Д. Языковая картина мира казахских народных волшебных сказок – 2008.
367. Абуталип О. Қазақ күнтізбе жүйесінің лексика-фразеологиялық бірліктері – 2008.
368. Көбденова Г. Қазақ тілінің тарихи лексикографиясы: құрылымы мен ұстанымдары – 2008.
369. Абдуллина З. Балалар әдебиеті кейіпкерлерінің тілдік тұлғасы (Б.Соқпақбаев, М.Гумеров, М.Қабанбаевтың шығармалары бойынша) – 2008.
370. Мақұлбек А. Қазақ топонимдерінің фоносемантикалық сипаты – 2008.
371. Есенбай А. Сыр өңірі жазушыларының тіліндегі жергілікті қолданыстар – 2008.
372. Әлімжанова А. Қазақ тіліндегі әйел қолөнеріне байланысты халықтық лексиканың этнолингвистикалық сипаты – 2008.
373. Исаева Г. Киіз үйге қатысты атаулардың этномәдени негізі (қазақ, қарақалпақ, қырғыз тілдерінің материалдары бойынша – 2008.
374. Байниязова Ж. Қазақ лексикографиясы: біртілді оқу сөздігін түзудің ғылыми негіздері – 2008.
375. Берікболова Ә. Қазақ тілі функционалды стиль мәтіндеріндегі просодикалық тәсілдердің көрінісі (эксперименттік-фонетикалық зерттеу) – 2009.
376. Аймырзаев Ф.Қазақ тілі дыбыстарының шеп түрленімі– 2009.
377. Мәшімбаева А. Тілек-бата сөздерінің суггестиясы мен прагматикасы – 2009.
378. Садықбеков Қ. «Китаб Муқаддима Әбу Ләйс әс-Самарқанди» жазба ескерткішінің тілдік ерекшеліктері – 2009.
379. Әбікеева Б. Қазіргі қазақ тіліндегі жай сөйлемдердің құрылымдық статистикалық модельдері (қолданбалы лингвистика аспектісінде) – 2009.
380. Аралбаева Б. «Еңбекші қазақ» газетінің қазақ әдеби тілін дамытудағы қызметі – 2009.
381. Алтайбекова Қ. Терминологиялық бірліктердің лексикографиялық сипаты – 2009.
382. Иісова Э. Идеографиялық оқу сөздігінің тілдік жүйені меңгертудегі орны – 2009.
383. Жүнісова Ж. «Айман – Шолпан» жырының текстологиялық және тілдік ерекшеліктері – 2009.
384. Досмаилова А. Қазақ терминологиялық дефиниция метамәтінінің семантикалық-құрылымдық сипаты – 2009.
385. Үрімова Р. Қазақ тілінің аймақтық мақал-мәтелдері мен фразеологизмдерінің этноқұрылымдық сипаты – 2009.
386. Үсенбаева С. Көркем мәтіндегі сөйлеу тілінің лингвостилистикалық қызметі (Т.Нұрмағанбетов шығармаларының тілі негізінде) – 2009.
387. Әшімбаева Н. Байырғы қазақ қоғамындағы атақ-лауазым атауларының тілдік сипаты – 2009.
388. Әміржанова Н. Латын әліпбиі негізіндегі қазақ жазуының графикасы мен орфографиясы (1929-40 жж.) – 2009.
389. Сарбасова Г. Қазақ және түрік тілдеріндегі халықтық өлшем атауларының этнолингвистикалық сипаты – 2010.
390. Берікболова Ә. Қазақ тілі функционалды стиль мәтіндеріндегі просодикалық тәсілдердің көрінісі (эксперименттік-фонетикалық зерттеу) – 2010.
391. Нурмышева Ш. Кинодискурс аудармасының коммуникативтік-прагматикалық сипаты – 2010.
392. Жиекбаева А. Қазақ тіліндегі араб, парсы сөздерінің терминденуі – 2010.
393. Нұрлыбаев Н. Балаларға арналған мәтіндердегі жай сөйлемдер құрылымының лингвостатистикалық сипаты– 2010.
394. Сапарбекова Г. Шежіреші тілдік тұлғасы (Әбілғазы баһадүрдің «Түркі шежіресі» ескерткіші материалы негізінде зерттеу) – 2010.
395. Исақова А. Қазақ тілді филолог студенттердің тілдік тұлғасын қалыптастырудың лингвомәдени негіздері – 2010.
396. Дәулеткереева Н. Қазақ баспасөзіндегі қайталамалардың прагматикалық мәні – 2010.
397. Адамбаева Г. Миссионерлік әдебиеттердің қазақ тіліндегі аудармаларының тілі – 2010.
398. Қаршығаева А. Қазақ жасалым (артикуляциялық) фонетикасының дамуы мен қалыптасуы – 2010.
399. Солтанбекова А. Қазақ тіліндегі шақтық локалдылық/шақтық бейлокалдылықтың функционалды-семантикалық категориясы – 2010.
400. Тасполатов Б. Қазығұрт өңірі топонимиясының этнолингвистикалық сипаты – 2010.
401. Альпатина С. Сахна тілі интонациясының дискурстық сипаты (эксперименттік-фонетикалық зерттеу) – 2010.
402. Тәшімбай С. «Мухаббат-наме» ескерткішінің (XIV ғ.) лексикасы – 2010.
403. Дүйсенбекова М. Етістіктің синтетикалық және аналитикалық модельдерінің функциялық ерекшеліктері (қазақ және ағылшын тілдерінің материалдары бойынша) – 2010.
404. Адаева А. Коммуникативтік акт шеңберіндегі төл сөздің семантика-интонациялық сипаты – 2010.
405. Әбділманов А. Арнаулы сала тілін қалыптастырудың ғылыми-практикалық негіздері (мұнай және газ кен орындарын игеру мен пайдалану саласы терминдері бойынша) – 2010.
406. Әлімбаев М. XIV-XV ғасырлардағы қыпшақ антропонимдері» (тарихи-лингвистикалық талдау) – 2010.
407. Насыритдинова Ә. Ғылыми-техникалық аударманың терминологиялық аспектісі – 2010.
408. Ермекова Ж. Мағжан Жұмабаевтың тілдік тұлғасы – 2010.
409. Өтебаева Э. Қазақ тіліндегі -дай, -дей, -тай, -тей тұлғалы теңеу мәнді тілдік бірліктердің этнотанымдық сипаты – 2010.
410. Орынбетова Э. М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясының ономастикалық кеңістігінің лингвомәдени сипаты – 2010.
411. Оразбаева Э. Ә.Кекілбаевтың тарихи романдарындағы жалқы есімдердің этномәдени, лингвостилистикалық, лингвоконцептологиялық ерекшеліктері – 2010.
412. Диуанова Р. Қазақ тіліндегі туыстық атаулардың мағыналық құрылымы мен лексикографиялану ерекшеліктері – 2010.
413. Ержанова З. Қазақ қолөнеріне байланысты фразеологизмдердің этномәдени аспектісі – 2010.
414. Сабирова Г. Көркем тілді адамтану парадигмасы тұрғысынан зерттеу (Ж.Нәжімеденов өлеңдері тілі негізінде) – 2010

Басқа тараулары